Təbiətşünaslığın tarixinə dair hazırlanmış oçerklərin təqdimatı olub