Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

 

Veb-sayt www.imm.az   
Ünvan AZ1141, Azərbaycan Respublikası,
Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Tel. (+994 12) 5393924

Faks

(+994 12) 5390102
Elektron poçtu rmi@imm.azaynura.jafarova@imm.az
Direktor Misir Cumayıl oğlu Mərdanov

AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 5393924, 5106839 

Mobil tel.: (+994 50) 2014464 

Faks: (+994 12) 5390102 

E-poçt: misirmardanov@yahoo.com

misir.mardanov@imm.az 

Direktor müavinləri Quliyev Vaqif Sabir oğlu 

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

Xidməti tel.: (+994 12) 5397579

Faks: (+994 12) 5390102

E-poçt: vagif@guliyev.com, vagif.guliyev@imm.az

Ümumi işlər üzrə

Mehdi Abbas oğlu Məmmədov

Xidməti tel.:(+994 12) 5399274

Elmi katib Tamilla Xavərən qızı Həsənova

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Xidməti tel.: (+994 12) 5399192 

Mobil tel.: (+994 50) 3559613 

E-poçt: q.tamilla@gmail.com

tamilla.hasanova@imm.az  

Yaranma tarixi 

1945-ci ildə - Azərbaycan SSR EA yaranan gündən Fizika və Riyaziyyat İnstitutu fəaliyyət göstərmiş və 1959-cu ildə həmin institutun bazasında müstəqil Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu yaradılmışdır. (Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin 1959-cu il 27 aprel tarixli 319 №-li qərarı, Azərb. SSR Elmlər Akademiyasının RəyasətHeyətinin 06 may 1959-cu iltarixli 11 №-li qərarı).

1959-cu ildə İnstitutda funksional analiz, funksiyalar nəzəriyyəsi, diferensial və inteqral tənlikləri, yaxınlaşma analiz, mexanika şöbələri və hesablama mərkəzi fəaliyyət göstərirdi.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Riyaziyyat sahəsində

Harmonik və qeyri-harmonik analiz.

Diferensial tənliklərin keyfiyyət və spektral nəzəriyyəsi.

Optimal idarəetmə, Cəbr və riyzai məntiq.

Fənnlər həllinin hesablama-informasiya texnologiyaları.

Elm vətexnikatarixi.

Mexanika sahəsində

Deformasiya olunan bərkcism, maye və qaz mexanikasının nəzəri və tətbiqi problemləri.
Əsas elmi nəticələr

Harmonik və qeyri-harmonik analiz üzrə operatorların spektral nəzəriyyəsində məlum Kostyuçenko məsələsi tam həll olunmuş, approksimasiya nəzəriyyələrində yeni bazis və freym əmələgətirmə metodları işlənilmiş, məşhur Kadets teoreminin kosinus, sinus və abstrakt analoqları alınmış, yeni µ-statistik yığılma anlayışı verilmişdir. Harmonik analizin mühüm xətti və subxətti operatorlarını müxtəlif dəyişən dərəcəli Lebeq, lokal Morri tipli və Banax fuksional fəzalarında məhdudluğu isbat edilmişdir

Optimal idarəetmə üzrə: Praktik əhəmiyyəti olan geniş sinif ekstremal məsələləri tədqiq etmək məqsədi ilə, yeni anlayışlar verilmiş və onların köməyi ilə optimallıq üçün daha güclü zəruri şərtlər alınmışdır. İdarəedici funksiyada  gecikməsi olan optimal idarəetmə məsələsinə baxılmış və ilk dəfə olaraq məxsusi idarəedicinin optimallığı üçün  rekurent formada  Kelli, Kopo-Moyer, matris impulslu və  bərabərlik tipli, yüksək  tərtipli yeni  zəruri şərtlər ardıcıllığı isbat edilmişdir.

Maye və qaz mexanikası üzrə qeyri-bircins məsaməli mühidlərdə fluidlərin süzülməsi və sixişdırılmasında qeyri-stasionar hallar tədqiq edilmiş və onların tənzimlənməsi üsulları işlənib hazırlanmışdır.

Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusinin riyazi və məntiqi əsərlərinin tədqiqi.

İşçilərinin ümumi sayı 221
Struktur bölmələri
Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Misir Mərdanov

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Vaqif Quliyev

F-r.e.n., dos. Tamilla Həsənova

R.e.d., prof.  Ədalət Axundov

F-r.e.d., prof. Həmidulla Aslanov

Ped. e.d., prof. Ramiz Aslanov

T.e.n., dos. Eldar Abbasov

F-r.e.d., prof.Məmməd Bayram oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bilal Bilalov

F-r.e.n., dos. Əli Babayev

F-r.e.d., prof. Əkbər Əliyev

F-r.e.d., prof. Qabil Əliyev

AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Rauf  Hüseynov

F-r.e.d., prof. Vaqif Hacıyev

F-r.e.d., prof. Tahir Hacıyev

F-r.e.n., dos. Vüqar İsmayılov

F-r.e.d., prof. Telman Məlikov

F-r.e.n. Həsən Nağıyev

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Geylani Pənahov 

F-r.e.d. Nazilə Rəsulova

f-r.e.n., dos.  Famil Seyfullayev

F-r.e.d., prof. Lətif  Talıblı
Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Seyfullayev Famil Əlizadə oğlu 

Bağırov Emin Telman oğlu

Quliyeva Aida Ağagül qızı

İsayev Fətai Abdulhəmid oğlu

Sadıqova Səbinə Rahib qızı

Cəfərova Aynurə Məmmədrza qızı

Muradova Şəmsiyyə Əhliman qızı

Orucova Aygün  Tofiq qızı

Müseybli Pərviz Tofiq oğlu

Mirzəyeva Gülnar Rövşən qızı

Nağıyev Həsən Əli oğlu

Nəsibova Natəvan Polad qızı

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri

 

AMEA-nın müxbir üzvü Mərdanov Misir Cumail oğlu

r.e.d., prof. Axundov Ədalət Yavuz oğlu

r.e.d., dos. Bəndəliyev Rövşən Əlifağa oğlu

f-r.e.d., prof. Abdullayev Sadiq Kərim oğlu

f-r.e.d., prof. Əliyev Əkbər Bayram oğlu

r.e.d. Əliyev Ziyatxan Seyfəddin oğlu

f-r.e.d., prof. Nağıyev Faiq Bəhmən oğlu

f-r.e.d., prof. Hacıyev Vaqif Camal oğlu

f-r.e.d., prof. Hacıyev Tahir Sədi oğlu

f-r.e.d., prof. Hüseynov Hidayət Məhəmməd oğlu

AMEA-nın müzbir üzvü, prof. Hüseynov Rauf Vəli oğlu

f-r.e.d., prof. İsayev Fəxrəddin Qurban oğlu

f-r.e.d., prof. İsgəndərov Nizaməddin Şirin oğlu

r.e.d., dos. İsmayılov Vüqar Elman oğlu

f-r.e.d., prof. Qurbanov Vəli Məhərrəm oğlu

f-r.e.d., prof. Məmmədxanov Camal İslam oğlu

f-r.e.d., prof. Mirzəyev Sabir Sultanağa oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. Pənahov Qeylani Minhac oğlu

f-r.e.d., prof. Rzayev Rəhim Mikayıl oğlu

f-r.e.d., prof. Süleymanov Nadir Məmməd oğlu

f-r.e.d., prof. Lətifov Fuad Seyfəddin oğlu

f-r.e.d., prof. Zamanov Asəf Dağbəyi oğlu

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

t.ü.f.d.; dos. İradə Mirzazadə

t.ü.f.d.; dos. Eldar Abbasov

Xumar Məhərrəmova

Babək Abdullayev

Günel İsayeva

r.ü.f.d. Şəmsiyyə Muradova

r.ü.f.d. Gülnar Mirzayeva

r.ü.f.d. Fuad Hüseynov

m.ü.f.d. Emin Bağırov
Elmlər doktorları
 Fəlsəfə doktorları