Farsdilli əlyazmalar şöbəsi

Tel. (+994 12) 4926609 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri fil.ü.e.d., prof. Göyüşov Nəsib Cümşüd oğlu
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan və başqa müsəlman xalqlarının Əlyazmalar İnstiutunda saxlanılan farsdilli yazılı abidələrinin tədqiqi və nəşri; mənbəşünaslığın elm və mədəniyyət tarixinə aid müxtəlif məsələlərinin tədqiqi; islamşünaslıq problemlərinin tədqiqi; klassik əsərlərin elmi-tənqidi mətnlərinin tərtibi.
Əsas elmi nəticələri Bir sıra farsdilli  yazılı abidələr əlyazmalar əsasında tədqiq, tərcümə, nəşr edilmiş, kataloqlaşdırılmışdır. İslamşünaslıq problemləri araşdırılmış, dəyərli klassik əsərlərin elmi-tənqidi mətni tərtib edilmişdir.