Quyu-lay sistemlərinin hidrodinamikasının təcrübi tətbiqi şöbəsi

Tel. (+994 12) 4905745 
Faks  
Elektron poçtu a.s.strekov@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Strekov Anatoliy Sergeyeviç

texnika elmləri doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 16 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Layların neft-qaz veriminin artırılmasının və neft hasilatının intensivləşməsinin yeni üsullarının işlənilməsi və mövcud üsulların təkmilləşdirilməsi.
Əsas elmi nəticələri Layların neftveriminin artırılmasının kombinə edilmiş resursqoruyucu texnologiyalarının - laya termopolimer təsirin, qələvi-polimer suvurmanın, neftin hidrogen peroksid ilə sıxışdırılmasının tətbiqinin səmərəliliyi elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.

Nəzəri, eksperimental və sınaq-sənaye tədqiqatlar kompleksi əsasında müx- təlif geoloji-texnoloji xüsusiyyətlərə malik quyuların quyudibi sahəsinə sə- mərəli təsir etməklə neftveriminin in- tensivləşdirilməsi üçün neft emalı və neft kimyası aralıq məhsulları tətbiqi- nin fiziki-kimyəvi əsasları işlənilmişdir. Layların neftveriminin artırılmasının enerji qoruyan kombinə edilmiş tex- nologiyaları üçün baza metodu kimi yüksək rütubətli yanma mexanizminin əsas xarakteristikaları tədqiq və ifadə edilmişdir.