İctimai Elmlər Bölməsinin iclasında mədəniyyətlərin dördbölümlü tipologiyasından bəhs olunub