İctimai Elmlər Bölməsinin iclasında Zəngəzurun qərbi Ermənistana verilməsi tarixindən bəhs olunub