Ölkəmizin makroiqtisadi göstəricilərinin analizi aktual məsələdir