İqtisadiyyat şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu cavadxan.yusifoglu@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Cavadxan Qasımov Yusif oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Bаzаr münаsibətləri şərаitində Nаxçıvаn MR-in sоsiаl-iqtisаdi inкişаf prоblеmləri 
Əsas elmi nəticələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı amilləri araşdırılmış, əmək ehtiyatlarından düzgün istifadə edilməklə əhalinin maddi təminat potensialının artırılması yolları təhlil edilmişdir. Aydın olmuşdur ki, muxtar respublikada 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarında əhalinin gəlirləri 448 milyon 211 min manat, onun hər bir nəfərə düşən həcmində isə 1028 manat təşkil etmişdir. Təbii ki, bu isə insanların alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.