Yeni və ən yeni tarix şöbəsi

Tel. (+994 36) 5446580 
Faks (+994 36) 5454622 
Elektron poçtu ismayil_haciyev@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Akademik Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvanın yeni və ən yeni dövrünün tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri

“Naxçıvan MSSR-nin təşkili” (XX əsrin əv­vəl­ləri) mövzusunda tədqiqatlar aparmışdır. Bu mövzu Sovet hakimiyyəti illərində döv­rün ideologiyasına uyğun işləndiyi üçün müs­təqilliyin verdiyi imkanlardan istifadə olu­naraq problemə yeni təfəkkür baxımından yanaşılmış, təhlillər aparılmış, uğurlu nəticə­lər əldə olunmuşdur.

Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi, qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə mü­na­sibətləri, ordu quruculuğu ilə aparılan araş­dırmaların nəticələri-1 monoqrafiya nəşr et­dirilmişdir.

Naxçıvanın XIX əsr tarixi rus mənbələri əsasında araşdırılmış, dövrün sosial-siyasi və demokratik həyatı öyrənilmişdir.

XII-XVIII əsrin birinci yarısında Naxçıvanın tarixi-coğrafiyası araşdırılmış və 20 məqalə nəşr etdirilmişdir.