Onomastika şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlərin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Naxçıvan ərazisindəki onomastik vahidlər toplanılıb  tədqiqata cəlb edilmiş, onların elmi linqvistik xüsusiyyətləri  təhlil olunmuşdur. Şöbənin son illərdəki elmi nəticələri “Onomalogiya problemləri” (2 cild), “Qədim Şərur oykonimlərinin mənşəyi” və “Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən” adlı monoqrafiyalarda əksini tapmışdır.