Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi

Tel. (+994 55) 5850042 
Faks  
Elektron poçtu

ramizasef@yahoo.com

Struktur bölmənin rəhbəri

Qasımov Ramiz Asəf oğlu

Filologoiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı 6
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan ədəbi mühitinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri

1. Həbibbəyli İ. Məhəmməd ağa Şahtaxtılı. Seçilmiş əsərləri (toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəllifi İ.Həbibbəyli). Bakı: Çaşıoğlu,  2006, 182 s.

2. Hüseyn Cavid: Taleyi və sənəti. Bakı: Nurlan, 2007, 144 s.

3. Məhəmmədağa Şahtaxtılı: Taleyi və sənəti. Bakı: Nurlan, 2008, 166 s.

4. Orucova Aygün. Vaqif Məmmədovun yaradıcılıq yolu. Naxçıvan: Qeyrət, 2008, 80 s.

5. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov: Taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2009, 208 s.

6. Cəlil Məmmədquluzadə: Taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2010, 196 s.

7. Əliqulu Qəmküsar: Taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2011, 140 s.

8. Eynəli bəy Sultanov: Taleyi və sənəti. Bakı: Elm və təhsil, 2011, 240 s.

9. Məmməd Səid Ordubadi: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 170 s.

10. Kazımova F. Professor Abbas Zamanov. Bakı: Mütərcim, 2012, 360 s.

11. Kazımova Fərqanə. Azərbaycan ədəbiyyatının “Cüvəllağı”sı. Bakı: Mütərcim, 2012, 324 s.

12. Qasımlı Ramiz. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazlarının ictmai-bədii funksiyası. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 216 s.

13. Məmməd Araz: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 176 s.

14. Məhəmməd Tağı Sidqi: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2015, 162 s.

15. Kazımova F. Əbədiyyətin və ədəbiyyatın Əziz Şərifi. Naxçıvan: Əcəmi, 2015, 160 s.

16. Əziz Şərif: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 187 s.

17. Qasımov Ramiz, İsmayıl Zülfiyyə. Müstəqillik yollarında: Liderlik missiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 216 s.

18. Məhəmmədhüseyn Təhmasib: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi,  2017, 119 s.

19. Qasımov Ramiz, İsmayıl Zülfiyyə. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və azərbaycançılıq ideologiyası. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 192 s.

20. Qasımov Ramiz. Naxçıvan ziyalıları Azərbaycan mətbuatında. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 120 s.

21. Orucova Aygün. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 192 s.

22. Həşimov Ə. Azərbaycan tarixi nəsrində Naxçıvan. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 192 s.

23. Qasımov Ramiz. Naxçıvan ədəbi mühiti: problemlər, perspektivlər. Bakı: Elm və təhsil, 2018, 232 s.

24. Nemətullah Naxçıvani: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 152 s.

25. Ərtoğrol Cavid: Taleyi və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 184 s.

26. İsmayılova Nərgiz. Məmməd Səid Ordubadi: Şərq və Qərb. Latviya: GlobeEdit, 2019, 66 s.