Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu fermanhalilov@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri

Xəlilov Fərman Yunis oğlu


Filologoiya üzrə elmlər doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan ədəbi mühitinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri

1. Hüseyn Cavid. Taleyi və sənəti. 2007, 144 s.

2. Məhəmmədağa Şahtaxtılı. Taleyi və sənəti. 2008, 166 s.

3. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov. Taleyi və sənəti. 2009, 208 s.  

4. Cəlil Məmmədquluzadə. Taleyi və sənəti. 2010, 196 s.

5. Əliqulu Qəmküsar. Taleyi və sənəti. 2011, 140 s.

6. Eynəli bəy Sultanov. Taleyi və sənəti. 2011, 240 s.

7. Məmməd Səid Ordubadi. Taleyi və sənəti. 2012, 170 s.

8. Məmməd Araz. Taleyi və sənəti. 2014, 176  s.

9. Həbibbəyli İ. Məhəmməağa Şahtaxtılı. Seçilmiş əsərləri (toplama, tərtib və müqəd-dimə). 2006, 182 s.

10. Sadıqzadə N. XX əsrdə Naxçıvanda ədəbiy-yatşünaslığın inkişafı. 2009, 170 s.

11. Kazımova. F. Professor Abbas Zamanov (həyatı və yaradıcılığı). 1912, 361 s.

12. Kazımova F. Azərbaycan ədəbiyyatının “Cüvəllağısı”. 2012, 323.

13. Qasımov R. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazının bədii funksiyası. 2012, 320 s.