Torpaq ehtiyatları laboratoriyası

Tel. (+994 36) 5454816 
Faks  
Elektron poçtu

sahib-haciyev@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Hacıyev Sahib Əsgər oğlu 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının  münbitliyinin artırılması yolları 
Əsas elmi nəticələri

1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq­ların mədəni və təbii bitkilər altında qiymət­ləndirilməsində morfoloji xüsusiyyətlərin öyrənilməsi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №4, s. 63-66

2. Arpaçay hövzəsində yayılan torpaq-bitki kompleksinin ekoloji şəraiti. AMEA Nax­çıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan: 2007, №2, s. 148-152

3. Culfa maili düzənliyi torpaqlarının təbii biosenoz və kənd təsərrüfatı bitkilərialtında qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələr. Bakı: LXV Cild, №-3, 2009,  s. 134-141

4. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yem bitkisi altında torpaqlardan səmərəli ictifadə olunması. Aqrar elmin xəbərləri, Tbilisi, 2010, №-1, с. 18-21

5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaqların ekolji münbütlük modellərinin idarə olunması. Aqrar elmin xəbərləri, Tbilisi, 2011, №-4, с. 42-45

6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzüm bitkisi altında torpaqların eko-coğrafi qiy­mət­lən­dirilməsi. Tomsk Dövlət Universite­tinin Bülleteni. Tomsk: №364, 2012, s. 203-206

7. Üzüm bitkisi altında torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsi. Aqrar elmi. Moskva: № 5, 2012, s. 11-13

8. Naxçıvan Muxtar Respublikasında meşə və meşə-çöl landşaft komplekslərinin ekoloji xüsusiyyətləri. Altay Dövlət Universitetinin Bülleteni. Barnaul: №2 (100), 2013, s. 55-59