Meyvə, tərəvəz və üzümçülük laboratoruyası

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

varisquliyev@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri Varis Muxtər oğlu Quliyev 
Aqrar elmləri doktoru, dosent
İşçilərin ümumi sayı 12 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Aborigen meyvə, tərəvəz və üzüm sortlarının genofondunun tədqiqi, qiymətləndirilməsi və seleksiyası 
Əsas elmi nəticələri

150-dən çox aborigen üzüm sortlarının ampelo­qrafik və ampelo-deskriptor xüsusiyyət­ləri ha­zır­lan­mışdır.

 - “Naxçıvan Muxtar Respublikasında aborigen üzüm sortlarının rəqəmsal ampeloqrafi təyini üsulu”

 - Yerli bitki xammalı əsasında kişmiş və mövüc hazırlanmasının təkmilləşdirilmiş üsulu”

- “Üzümdə çiçəkləmə dövrü qametogenez mərhələdə genom mutasiyasının alınması üsulu”

 metodikalarının müəllifidir.

- Əlincə, Bənəniyar, Milax, Nərgizi, Naxçıvan muskatı, Oğuz üzümü, Qəhvəyi kişmişi, Süfrə Bayanşirə yeni üzüm sortlarının Seleksiya Nai­liy­yət­lərinin Sınağı və Mühafizəsi Üzrə Dövlət Komissiyasina təqdim olunmuşdur

- 52 alma, 8 armud və 6 heyva sortunun ge­nofondu tədqiq olunmuş, qiymətləndirilmiş və pomoloji təsvirləri hazırlanmışdır.

Yabanı giləmeyvə bitkilərinin genofondu tədqiq olunmuşdur.