Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

İlhami Nizam oğlu Əliyev

tarix üzrə fəlsəfə doкtoru
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan tarixinin tərkib hissəsi kimi Naxçıvanın qədim və orta əsrlər tarixinin öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri

Naxçıvan ərazisində mövcud olan epiqrafiк abidələr sistemli şəкildə tədqiq olunmuş, indiyədək 600-dən artıq kitabə qeydə alınaraq tədqiq olunmuş, mətnləri oxunaraq Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş, kitabələr Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi öyrənilmişdir. Tədqiq olunan kitabələrin böyük əksəriyyəti ilk dəfə olaraq elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. Şöbədə Naxçıvanın orta əsrlər dövrü tarixinin və epiqrafik abidələrinin tədqiqi istiqamətində işlər davam etdirilməkdədir. Həmçinin şöbədə orta əsrlər zamanı Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sufiliklə bağlı mərkəzlərlə əlaqədar tədqiqatlar aparılmış, tədqiqatların nəticələri 328 səhifəlik monoqrafiyada öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda Naxçıvanda bir sıra yerlərdə (Darıdağ, Tivi, Kırna və s.) daş üzərində işləmə mərkəzlərinin faliyyət göstərməsi və bu mərkəzlərdə qəbirüstü xatirə abidələrinin, dəyirman daşlarının və s. hazırlandığı müəyyən edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, Naxçıvan bölgəsində indiyədək qalan müxtəlif xatirə abidələri, o cümlədən daş qoç fiqurları, sənduqələr və s. bu mərkəzlərdə yerli ustalar tərəfindən hazırlanmışdır. Ərazidə indiyədək qalan orta əsrlər dövrünə aid xatirə abidələri üzərindəki təsvirlər tarix-mədəniyyət abidələri kimi tədqiq edilərək elmi dövriyyəyə buraxılmışdır. Həmçinin orta əsrlər dövründə Naxçıvanda inkişaf etmiş sənətkarlıq sahələri araşdırılmışdır. Digər istiqamətdə Naxçıvanın XVI-XVIII əsrlər dövrü siyasi vəziyyəti, iqtisadi həyatı, tarixi coğrafiyası və əhalisi tədqiqata cəlb edilmişdir. Tədqiqatlar göstərir ki, Səfəvilər dövründə Naxçıvan ərazisi baş verən müharibələr nəticəsində müəyyən qədər zərər çəksə də, burada inkişaf da olmuş, şəhərlər, sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət inkişaf etmişdir. Həmin vaxt Naxçıvan bölgəsinin əhalisi əsasən azərbaycanlılardan ibarət olmuşdur.