Abdullayeva Sənubər Əlövsət qızı

 

Anadan olduğu yer Şamaxı  
Təvəllüdü 20.05.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

10.02.06

Türk dilləri 

Müasir Azərbaycan dilin də adverbiallaşma

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

10.02.01

Azərbaycan dili

Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

90

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

7

Əsas elmi nailiyyətləri 1 Monoqrafiya, 1 kollektiv monoqrafiyanın müəlliflərindən biri, 1 dərslik, 1 dərslik, 1 dərs vəsaiti və 80-dən artıq elmi-metodiki əsərlərin müəllifi 

Elmi əsərlərinin adları

1. Практический курс азербайджанского языка. Москва, «Рема», 2009.  С..448

2. Müasir mətbuatımızın dili haqqında. «Elmi-mədəni tərəqqi və qadın», 2003. s.143-147

3. Azərbaycan nağıl və dastanlarının dilində onomastik vahidlər. Terminologiya məsələləri, AMEA-nın Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2003. s.71-76

4. Nağıl və dastan dilində feli bağlama və feli sifət formaları Tədqiqlər, III, AMEA-nın Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2003. s.113-122.

5. «Alçaq» sözü haqqında qeydlər Tədqiqlər, III, AMEA-nın Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2003. s.152-156

6. Azərbaycan nağıl və das­tan­larının dilində leksik-semantik söz qrupları. AMEA-nın Xəbərləri, Humanitar və ictimai elmlər seriyası, Bakı, 2003, № 1-4. s.306-320

7. Bədii xitab (Nağıl və dastanların materialları əsasında). Dilçilik prob­lemləri, ADPİ, Bakı, 2003, № 6. s.114-129

8. Folklor dili və dialektfövqülük AMEA-nın Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2004, № 1. s.114-120

9. Ədəbi dil, dialekt, dialektfövqülük. Tağıyev oxuları, BSU, Bakı, 2004. s.35-39

10. Folklor dili milli dil siste­minin tərkib hissəsi kimi. AMEA-nın Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2004, №3-4.s.114-120

11. Azərbaycan nağıllarının dili haqqında

Dilçilik məsələləri, AMEA Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2005, №1 (2).s.104-108

12. Nağıl və dastan dilində epitetlərin yaratdığı üslubi effekt. AMEA-nın Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2005, №1. s.111-122

13. Folklor dilinin milli dil sistemində yeri. Türkologiya, AMEA, Bakı, 2005, №1-2. s.69-78

14. Nağıl və dastan dilində köməkçi nitq hissələri. AMEA-nın Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2005, №3. s.96-108

15. Dastan dilində arxaik sözlər. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi xəbərləri. 2005, №4. s.45-52

16. Nağıl və dastan dilində əvəzliklərin üslubi mövqeyi. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi xəbərləri. 2005, №5. s.15-22

17. Folklor dilinin tədqiqinə dair. Dil­çilik məsələləri. AMEA-nın Dil­çilik İnstitutu. Bakı, 2005, 2 (3). s.161-170

18. Nağıl və dastan dilində sayların üslubi imkanları. Dilçilik məsələləri. AMEA-nın Dilçilik İnstitutu. Bakı, 2005, №3. s.87-96

19. Nağıl və dastan dilinin leksik xüsusiyyətləri. Elmi axtarışlar. AMEA-nın Folklor İnstitutu. Bakı, 2005, XV. s.368-377

20. Nağıl və dastan dilində bəzi onomastik vahidlər. Qorqud, Elmi-ədəbi toplu, AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2005, IV (17) s.125-134

21. Nağıl və dastan dilində qoşma. Elmi araşdırmalar, AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı, 2005, VIII s.212-216

22. Nağıl və dastan dilinin lüğət tərkibi. Elmi-ədəbi toplu, AMEA-nın Folklor İnstitutu, Bakı, 2005, XVI, s.95-106

23. Nağıl və dastan dilində ədatların işlənmə xüsusiyyətləri. Humanitar elm­lərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, 2005, №4 s. 3-7

24. Azərbaycan dilinin keçid şivələri haqqında. Tədqiqlər. AMEA-nın Dilçilik İnstitutu. Bakı, 2006, s. 298-300

25. Qoşmanın bəzi nəzəri məsələləri. BSU-nun «Elmi əsərlər»i, Bakı, 2008, №2. s.36-41

26. Фразеологические вопросительные предло­жения в современном  азербайджанском языке. Тцрколоэийа, АМЕА, Бакы, 2009, №3-4. s.12-18

27. «Dədə-Qorqud kitabı» nda sayların semantik-funksional xüsusiyyətləri. «Dədə Qorqud», 2009, №3. s.32-41

28. Этнокультурологический принцип обуче­ния азербайджанскому языку как иностран­ному. Вестник Каз.ГЮУ, Астана, 2009, №4 с.8-16

29. Zərfin tədrisinə dair. Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi, Bakı, 2010, №2.  s.54-58

30. Dastan dilinin bəzi linqvistik xüsusiyyətləri

Türk epik ənənəsində dastan. VI Uluslararası folklor konf. Bakı, 2010, s.439-445

31. Kütləvi informasiya vasitələri və dil normaları

AMEA-nın «Xəbərlər»i, Humanitar elmlər seriyası, Bakı,2010, № 2, s.23-32

32. Dilçilik institutunun layiqli yetirməsi. “Bir ömür payı”( prof. Məsud Mahmudovun 60 illik yubileyinə həsr olunur), Bakı, 2011, s.200-202

33. Anthroponyms in the azerbaijanian folklore(Tales) language. Ortak Türk Geçmişinden Ortak TürkGelecegine, Kuzey Kıprıs, 2012. s. 5-15

34. Anthroponyms in the azerbaijanian folklore language. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXXVIII, Bakı, 2012. s.36-51

35. Innovativ inkişafla əla­qə­dar Azərbaycan dilinin xa­ri­ci dil kimi öyrədil­məsində yeni mərhələ. Dilçilik İnstitunun əsərləri, Bakı, 2012

s.146-149

36. Фразеосемантическая микросистема в азербай­джанском языке как фрагмент системы языка. Вестник МГЛУ, Выпуск 24, Языкознание, Москва, 2012, s. 16-22

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 20 ildən artıq 
Digər fəaliyyəti 

1. Dilçilik üzrə problem şurasının üzvü.

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-ın üzvü. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, filologiya fakültəsi  
Vəzifəsi Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5380223 
Mobil tel. (+994 50) 6285250 
Ev tel. (+994 12) 4326179 
Faks  
Elektron poçtu asanubar@mail.ru