Məmmədov İlqar Qürbət oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı rayonu   
Təvəllüdü 09.01.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.01.02

Diferensial tənliklər,dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

Bəzi sərhəd məsələrinin korrekt həllolunması və hiperbolik tənliklərlə təsvir olunan proseslərdə optimallığın zəruri şərtləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

1211.01 və 1214.01
«Diferensial tənliklər». «Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə»
Yüksək tərtibli qeyri-hamar əmsallı hiperbolik tənliklər üçün çoxölçülü lokal və qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin həlli və onların optimal idarə məsələlərinə tətbiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

285

 

214


63 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Kifayət qədər təbii şərtlər daxilində qeyri-klassik traktovkalarda Koşi və Qursa məsələləri tədqiq edilmiş və həllinin inteqral təsviri tapılmışdır;

Dörd tərtibli dominant qarışıq törəməli, qeyri-hamar əmsallı psevdoparabolik tənlik üçün Qursa məsələsinin tədqiqində qeyri-klassik tip hıssə-hissə inteqrallama düsturu əsaslandırılmışdır;

Psevdoparabolik tənliklər sistemi üçün Biçzade-Samarski və Samarski-İonkin tip kombinə edilmiş qeyri-lokal məsələ tədqiq edilmişdir;

Qeyri-klassik traktovkalarda bəzi ikiölçülü sərhəd məsələləri əsaslandırılmışdır (Dirixle məsələsi, Neyman məsələsi, şərtləri bütün sərhəddə verilən məsələ, kontakt-sərhəd məsələsi, final-sərhəd məsələsi və.s);

Anizotrop S.L. Sobolev fəzalarında üçölçülü lokal və qeyri-lokal sərhəd məsələləri tədqiq edilmişdir;

Bir neçə sinif ikiölçülü və üçölçülü qeyri-lokal sərhəd məsələləri nümayiş etdirilmişdir belə ki, bu cür kombinə edilmiş məsələlər inteqral sərhəd şərtli məsələ və çoxnöqtəli sərhəd şərtli məsələ arasında agent rolunu oynayırlar;

Dominant qarışıq törəməli, yüksək tərtibli, qeyri-hamar əmsallı hiperbolik tənliklər üçün korrekt qoyulmuş çoxölçülü lokal və qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin ümumi sinifləri aşkar edilmişdir;

Alınmış nəticələr qeyri-hamar əmsallı, yüksək tərtibli hiperbolik tənliklərlə təsvir olunan müxtəlif sinif çoxölçülü lokal və qeyri-lokal optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqində tətbiq olunur.
Elmi əsərlərinin adları

Фундаментальное решение задачи Коши, связанной с псевдопараболическим уравнением четвертого порядка

"Журнал вычислительной математики и математической физики", 49:1 (2009), 99–110

Фундаментальное решение начально-краевой задачи для псевдопараболического уравнения четвертого порядка с негладкими коэффициентами

"Владикавказский математический журнал", 12:1 (2010), 17–32

Формула интегрирования по частям неклассического типа при исследовании задачи Гурса для одного псевдопараболического уравнения

"Владикавказский математический журнал", 13:4 (2011), 40–51

Трёхмерная интегро-многоточечная краевая задача для нагруженных вольтерро-гиперболических интегро-дифференциальных уравнений типа Бианки

Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки», 1(26) (2012), 8–20

Условия оптимальности некоторых процессов, описываемых псевдопараболическим уравнением при нелокальных краевых условиях

Математичне та компютерне моделювання, Серія: Фізико-математичні науки. Випуск 1, 2008, 133-141

[spoiler=Bütün elmi əsərlərin siyahısı]

Об одной задаче Гурса в пространстве Соболева

Изв. вузов. Матем., 2011, № 2, 54–64

Об одной трёхмерной задаче Гурса нового типа для гиперболического уравнения с разрывными коэффициентами

Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 1(20) (2010), 209–213

Об одной трёхмерной задаче Гурса нового типа для гиперболического уравнения с разрывными коэффициентами

Матем. моделирование и краев. задачи, 3 (2009), 158–160

О новых трёхмерных интегральных представлениях функций в одном анизотропном пространстве С. Л. Соболева

Матем. моделирование и краев. задачи, 3 (2009), 155–157

On correct solvability of a problem with loaded boundary conditions for a fourth order pseudoparabolic equation

Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, Volume 43, 2008, 107-118

Задача оптимального управления в процессах, описываемых нелокальной задачей с нагружениями для гиперболического интегро-дифференциального уравнения.

Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Серия физико-технических и математических наук, 2004, №2, 74-79

Об одной схеме построения сопряженного оператора

Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Серия физико-технических и математических наук , 2004, №2, 90-95

Three-dimensional nonlocal boundary-value problem with integral conditions for loaded volterra-hyperbolic integro-differential equations

Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2005, 153-162

Generalization of multipoint boundary-value problems of Bitsadze-Samarski and Samarski-Ionkin type for fourth order loaded hyperbolic integro-differential equations and their operator generalization

Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2005, 77-84

Смешанная задача с нелокальными краевыми условиями типа Бицадзе–Самарского и Самарского–Ионкина, возникающая при моделировании фильтрации жидкости в трещиноватых средах

Изв. НАН Азерб. (сер. физ.-техн. и матем. наук), XXVI:3 (2006), 32–37.

Исследование задачи с интегро-многоточечными краевыми условиями для обобщенного уравнения влагопереноса

Изв. НАН Азерб. (сер. физ.-техн. и матем. наук), 27:2–3 (2007), 121–126.

Задача Гурса нового типа для нагруженных вольтерро-гиперболических интегро-дифференциальных векторных уравнений четвертого порядка с негладкими матричными коэффициентами

Изв. HAH Азербайджана. Сер. ФТМН, 26:2 (2006), 74–79

Сопряженный оператор интегрального вида задачи Коши для псевдопараболического уравнения четвертого порядка

Изв. НАН Азерб. Сер. физ.-техн. и матем. наук, 2008, томXXVIII, №3,С.70-75.

Neumann problem in the non-classical treatment for a pseudoparabolic equation

IV International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2012), September 12-14, 2012

Nonlocal problem with Bitsadze-Samarsky and Samarsky- Ionkin type conditions for a system of pseudoparabolic equations pp 152-154.

IV International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2012), September 12-14, 2012

О корректной разрешимости одной нелокальной задачи

Международная конференция по математической физике и ее приложениям. Математический Институт имени В.А. Стеклова, Самарский Государственный Университет. Россия, Самара, 2008 г. С.124-126

О новой постановке трехмерной задачи Гурса для гиперболического уравнения четвертого порядка в анизотропном пространстве С.Л. Соболева

Международная научная конференция «Современнные проблемы вычислительной математики и математической физики», Секция «Дифференциальные уравнения и математическая физика», Россия, Москва, 2009.

A new type Cauchy problem for a pseudoparabolic equation with a fourth order dominating derivative with non-smooth coefficients

Mathematics Scientific Journal. ISSN- 1560-4055 KEY-TITLE: Mathematics. 4/2006-5/2007, pp.34-40.

Integral form adjoint operator of the Goursat problem for a pseudoparabolic equation of fourth order

Mathematics Scientific Journal. ISSN- 1560-4055 KEY-TITLE: Mathematics. 6/2008, pp.25-35.

Об одном новом четырехмерном интегральном представлении функций в анизотропном пространстве С.Л. Соболева с доминирующей смешанной производной

Математическое Моделирование И Краевые Задачи. Россия, Самара, 2010 г. С.164-167

Задача Гурса нового типа для одного четырехмерного уравнения со старшей частной производной

Математическое Моделирование И Краевые Задачи. Россия, Самара, 2010 г. С.167-170

О новой постановке четырехмерной задачи Гурса для одного псевдопараболического уравнения с негладкими коэффициентами

Российская академия наук Федеральное агентство по образованию. Сибирский федеральный университет. Красноярский государственный торгово-экономический институт

Институт вычислительного моделирования СО РАН. Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. Труды Восьмой Международной Конференции По Финансово–Актуарной Математике И Смежным Вопросам. Россия, Красноярск, 2009 г. С.171-175

Корректно поставленная трехмерная неклассическая начально-краевая задача для одного неклассического гиперболического уравнения четвертого порядка

Российская академия наук Федеральное агентство по образованию. Сибирский федеральный университет. Красноярский государственный торгово-экономический институт

Институт вычислительного моделирования СО РАН. Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. Труды Восьмой Международной Конференции По Финансово–Актуарной Математике И Смежным Вопросам. Россия, Красноярск, 2009 г. С.176-178

One Goursat problem in a Sobolev space

Russian Mathematics, February 2011, Volume 55, Issue 2, pp 46-55

A fundamental solution to the Cauchy problem for a fourth-order pseudoparabolic equation

Computational Mathematics and Mathematical Physics, January 2009, Volume 49, Issue 1, pp 93-104

On a Problem with Conditions on All Boundary for a Pseudoparabolic Equation

American Journal of Operational Research 2013, 3(2): 51-56

Final-boundary value problem in the non-classical treatment for a sixth order pseudoparabolic Equation

Applied and Computational Mathematics 2013; 2(3): 96-99

Goursat Problem in the Non-Classical Treatment for a Sixth Order Pseudoparabolic Equation

Universal Journal of Computational Mathematics 1(1): 15-18, 2013

Non-local optimal control problem for Manjeron generalized equation with non-smooth coefficients under separated multi-point initial boundary conditions pp 62-65.

The Second International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2008), September 10-12, 2008

Обобщение комбинированной задачи типа Коши-Гурса-Дарбу для одного псевдопараболического уравнения четвертого порядка

Матем. моделирование и краев. задачи, 3 (2011), 116–119

Трехмерная нелокальная краевая задача с интегральными условиями для нагруженных гиперболических интегро-дифференциальных уравнений

Матем. моделирование и краев. задачи, 3 (2011), 119—122

Cauchy Problem in the Non-Classical Treatment for One Pseudoparabolic Equation

Universal Journal of Computational Mathematics 2(1): 1-5, 2014

On correct solvability of a Dirichlet problem for generalized Manjeron equation with non-smooth coefficients

Cornell University Library (arXiv:1312.3318)

On four-dimensional Goursat problem in the non-classical treatment for a hyperbolic equation

Cornell University Library (arXiv:1303.1036)

Non-local combined problem

Cornell University Library (arXiv:1302.3151)

Dirichlet problem in the non-classical treatment for one pseudoparabolic equation of fourth order

Cornell University Library (arXiv:1212.6199)

Contact-boundary value problem in the non-classical treatment for one pseudoparabolic equation

Cornell University Library (arXiv:1212.6198)

О неклассической трактовке задачи Дирихле для одного псевдопараболического уравнения четвертого порядка

Дифференциальные уравнения ,2014,Том 50, Номер 3, C.417-420

Contact-Boundary Value Problem in the Non-Classical Treatment for One Pseudo-Parabolic Equation

Applied Mathematics and Physics. 2014, 2(2), 49-52

Нелокальная комбинированная задача типа Бицадзе - Самарского и Самарского - Ионкина для системы псевдопараболических уравнений

Владикавк. матем. журн., 16:1 (2014), 30–41

On a nonclassical interpretation of the Dirichlet problem for a fourth-order pseudoparabolic equation

Differential Equations , 2014, Volume 50, Issue 3, pp 415-418

Неклассический аналог задачи Гурса для одного трехмерного уравнения со старшей производной

Математические заметки, 2014, Том 96, выпуск 2, с. 251–260.

Nonclassical analog of the Goursat problem for a three-dimensional equation with highest derivative

Mathematical Notes, 2014, Volume 96, Issue 1-2, pp.239-247.

3D Goursat problem in the non-classical treatment for Manjeron generalized equation with non-smooth coefficients

Applied and Computational Mathematics , 2015, 4(1): 1-5

Четырехмерная функция Римана в неклассической трактовке для вольтерро-гиперболических интегро-дифференциальных операторов с негладкими коэффициентами

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ , ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ Н. И.ЛОБАЧЕВСКОГО, ТОМ 49 , КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ – 2014 , Материалы Международной научной конференции (Казань, 29 сентября – 1 октября 2014 г.) , Казанское математическое общество-2014, С.228-231.

Построение трехмерного фундаментального решения для одной задачи Гурса в неклассической трактовке

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ , ТРУДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ Н. И.ЛОБАЧЕВСКОГО, ТОМ 49 , КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ – 2014 , Материалы Международной научной конференции (Казань, 29 сентября – 1 октября 2014 г.) , Казанское математическое общество-2014, С.231-234.

О корректной разрешимости задачи Дирихле для обобщенного уравнения Манжерона с негладкими коэффициентами

Мат. IV Межд. Конф. «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики» и ХI Школа молодых ученых «Нелокальные краевые задачи и проблемы современного анализа и информатики», Нальчик-Терскол, 2013, с.170-173.

3D Goursat problem for the general case in the non-classical treatment for a higher-order hyperbolic equation with dominating mixed derivative and their application to the means of 3D technology in biology

Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics, 2014,Volume 2, Issue 2, pp 93-101.

One 3D contact-boundary value problem in the non-classical treatment and their application to the means of 3D technology in mathematical biology

Journal of Contemporary Applied Mathematics,2014,volume4,Issue 2, pp 42-49.

3D Separated multi-point non-local boundary problem for a higher-order hyperbolic equation in the non-classical treatment and their application to the means of 3D technology in biotechnology

Researchgate. DOI: 10.13140/RG.2.1.1391.8889

3D Final-boundary value problem for a higher-order hyperbolic equation in the non-classical treatment and their application to the means of 3D technology in biotechnology

Researchgate. DOI: 10.13140/RG.2.1.4779.2800

О КОРРЕКТНОЙ РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ ДИРИХЛЕ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО УРАВНЕНИЯ МАНЖЕРОНА С НЕГЛАДКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, 2015, том 51,№6 , с. 733-742.

On the well-posed solvability of the Dirichlet problem for a generalized Mangeron equation with nonsmooth coefficients

Differential Equations,Volume 51, Issue 6, pp 745-754, Print ISSN 0012-2661,Online ISSN 1608-3083.

4D OPTIMAL CONTROL PROBLEM FOR A VOLTERRA-HYPERBOLIC INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION OF BIANCHI TYPE WITH NON-CLASSICAL GOURSAT CONDITIONS

Conference: The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2015), 27-29 August, 2015, Baku, Azerbaijan, BOOK OF ABSTRACT, pp.123-126.

О неклассической трактовке четырехмерной задачи Гурса для одного гиперболического уравнения

Владикавк. матем. журн., 2015, том 17, номер 4, страницы 59–66

РЕШЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ И НЕЛОКАЛЬНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА С НЕГЛАДКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К ЗАДАЧАМ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК ПО МАТЕМАТИКЕ, БАКУ–2015

One 4D Combined Boundary Problem of 3D Multi-Point -1D Final type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients

Research Proposal, DOI:10.13140/RG.2.1.1775.1925, 12 p., 2016

One 4D Combined Boundary Problem of 3D Multi-Point -1D Initial type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients

Research Proposal, DOI:10.13140/RG.2.1.5051.9926, 12 p., 2016

One 4D Combined Boundary Problem of 2D Final-2D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients

Research Proposal, DOI:10.13140/RG.2.1.2692.6967, 12 p., 2016

One 4D Combined Boundary Problem of 2D Initial-2D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients

Research Proposal, DOI:10.13140/RG.2.1.4159.0648, 12 p., 2016

One 4D Combined Boundary Problem of 3D Final-1D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients

Research Proposal, DOI:10.13140/RG.2.1.1906.2649, 12 p., 2016

One 4D Combined Boundary Problem of 3D Initial-1D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients

Research Proposal, DOI:10.13140/RG.2.1.4683.3526, 12 p., 2016

One 4D Combined Boundary Problem of 2D Initial-2D Final Type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients and Integral Representation of Solution

Research Proposal, DOI:10.13140/RG.2.1.2626.3440, 12 p., 2016

One 4D Combined Boundary Problem of 3D Initial-1D Final type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients and Integral Representation of Solution

Research Proposal, DOI:10.13140/RG.2.1.4854.5687, 12 p., 2016

One 4D Combined boundary problem of 3DFinal-1D Initial type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients and Integral Representation of Solution

Research Proposal, DOI: 10.13140/RG.2.1.1184.5521, 12 p., 2016

The optimal control problem in the processes described by the Goursat problem for a hyperbolic equation in variable exponent Sobolev spaces with dominating mixed derivatives

Journal of Computational and Applied Mathematics, doi:10.1016/j.cam.2016.03.024, ELSEVIER, 7 p., 2016

4D Contact- Boundary Problem in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients

Research Proposal, DOI:10.13140/RG.2.1.3735.4645, 11 p., 2016

4D Final-Boundary Problem in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients

Research Proposal, DOI:10.13140/RG.2.1.4259.7523, 10 p., 2016

4D Multi-Point Non-Local Boundary Problem in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients

Research Proposal, DOI:10.13140/RG.2.1.3604.3920, 11 p., 2016

One 3D Combined Boundary Problem of 2D Final -1D Initial type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients
Research Proposal,   https://www.researchgate.net/publication/308937701 , 11p. , 2016

One 3D Combined Boundary Problem of 2D Final -1D Multi-point type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients
Research Proposal, https://www.researchgate.net/publication/308937705 , 12p.,   2016

One 3D Combined Boundary Problem of 2D Initial -1D Final type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients
Research Proposal,  https://www.researchgate.net/publication/308937751 ,11p. , 2016

One 3D Combined Boundary Problem of 2D Multi-point-1D Final type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients
Research Proposal,  https://www.researchgate.net/publication/308937756 ,11p., 2016

One 4D Combined Boundary Problem of 2D Final -1D Initial-1D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients
Research Proposal, https://www.researchgate.net/publication/308937803 ,14p., 2016

One 3D Combined Boundary Problem of 2D Initial -1D Multi-point type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients
Research Proposal,  https://www.researchgate.net/publication/308937825 ,11p., 2016

One 3D Combined Boundary Problem of 2D Multi-point-1D Initial type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients
Research Proposal,   https://www.researchgate.net/publication/308937827 ,12p., 2016

One 4D Combined Boundary Problem of 2D Initial-1D Final-1D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients
Research Proposal, https://www.researchgate.net/publication/308938066 ,14p., 2016

One 4D Combined Boundary Problem of 2D Multi-Point-1DFinal-1D Initial type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients
Research Proposal,   https://www.researchgate.net/publication/308938114 ,14p., 2016

One 3D Combined Boundary Problem of 1D Final-1D Multi-point-1D Initial type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients

Research Proposal,   https://www.researchgate.net/publication/308938384 ,11p., 2016

One 3D in the Middle Problem in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration ProcessesArticle, https://www.researchgate.net/publication/317675304 11p., 2017

One 3D Combined Boundary Problem of 1D Final-1D Multi-point-1D in the Middle type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317674546 11p., 2017

One 3D Combined Boundary Problem of 1D Final-1D in the Middle-1D Initial type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317674275 11p., 2017

One 3D Combined Boundary Problem of 2D Multi-point-1D in the Middle type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317673958 11p., 2017

One 3D Combined Boundary Problem of 1D in the Middle-1D Multi-point-1D Initial type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317673882 11p., 2017

One 3D Combined Boundary Problem of 2D Final-1D in the Middle type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317673870 11p., 2017

One 3D Combined Boundary Problem of 2D Initial-1D in the Middle type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317673652 11p., 2017

One 3D Combined Boundary Problem of 2D in the Middle-1D Final type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317673287 11p., 2017

One 3D Combined Boundary Problem of 2D in the Middle-1D Initial type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317673167 11p., 2017

One 3D Combined Boundary Problem of 2D in the Middle-1D Multi-point type in the Non-Classical Treatment for 3D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317673082 11p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 1D in the Middle-1D Final-2D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317828965 13p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 1D in the Middle-1D Initial-2D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317828390 13p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 1D in the Middle-2D Final-1D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration ProcessesArticle, https://www.researchgate.net/publication/317828260 13p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 1D in the Middle-2D Initial-1D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317827765 13p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 1D in the Middle-2D Initial-1D Final Type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes and Integral Representation of Solution Article, https://www.researchgate.net/publication/317827292 16p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 1D in the Middle-1D Initial-2D Final Type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes and Integral Representation of Solution Article, https://www.researchgate.net/publication/317827227 16p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 3D in the Middle-1D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration ProcessesArticle, https://www.researchgate.net/publication/317826710 14p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 2D in the Middle-1D Initial-1D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317826867 14p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 2D in the Middle-1D Final-1D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317826674 13p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 2D in the Middle-1D Final-1D Initial Type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes and Integtal Representation of SolutionArticle, https://www.researchgate.net/publication/317826316 16p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 2D in the Middle-2D Initial Type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes and Integral Representation of SolutionArticle, https://www.researchgate.net/publication/317826046 16p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 3D in the Middle-1D Initial Type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes and Integral Representation of Solution Article, https://www.researchgate.net/publication/317825868 16p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 3D in the Middle-1D Final Type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes and Integral Representation of SolutionArticle, https://www.researchgate.net/publication/317826021 16p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 2D in the Middle-2D Final Type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes and Integral Representation of SolutionArticle, https://www.researchgate.net/publication/317825600 16p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 3D Multi-Point-1D in the Middle Type type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration ProcessesArticle, https://www.researchgate.net/publication/317825482 13p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 2D in the Middle-2D Multi-Point type in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317825584 13p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 3D Final-1D in the Middle Type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes and Integral Representation of SolutionArticle, https://www.researchgate.net/publication/317825553 16p., 2017

One 4D Combined Boundary Problem of 3D Initial-1D in the Middle Type for 4D Loading Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes and Integral Representation of SolutionArticle, https://www.researchgate.net/publication/317825569 15p., 2017

4D in the Middle-Boundary Problem in the Non-Classical Treatment for 4D Bianchi Equation with Non-Smooth Coefficients, Arising in the Modeling of Vibration Processes Article, https://www.researchgate.net/publication/317825343 14p., 2017

4D Separated Multi-point Boundary Problem for the General Case in the Non-Classical Treatment for a Higher-Order Hyperbolic Equation with Dominating Mixed Derivative Article, https://www.researchgate.net/publication/318394033 12p., 2017

On the well-posed solvability of the Neumann problem for a generalized Manjeron equation with nonsmooth coefficients.


INTERNATIONAL CONFERENCE ON "OPERATORS IN MORREY-TYPE SPACES AND APPLICATIONS" DEDICATED TO 60th BIRTHDAY OF PROFESSOR VAGIF S. GULIYEV, 10-13, July 2017, AHI EVRAN UNIVERSITY, KIRSEHIR-TURKEY OMTSA 2017, p.107

4D Final-Boundary Problem in the Non-Classical Treatment for a Higher-Order Hyperbolic Equation with Dominating Mixed DerivativeArticle, https://www.researchgate.net/publication/318589333 13p.,2017

4D Contact-Boundary Problem in the Non-Classical Treatment for a Higher-Order Hyperbolic Equation with Dominating Mixed DerivativeArticle, https://www.researchgate.net/publication/318653922 13p.,2017

4D in the Middle-Boundary Problem in the Non-Classical Treatment for a Higher-Order Hyperbolic Equation with Dominating Mixed Derivative Article, https://www.researchgate.net/publication/318701640 16p.,2017 [/spoiler]

"3D Bianki tip tənliklər üçün müxtəlif sinif kombinə edilmiş lokal və qeyri-lokal sərhəd məsələləri" AMEA-nın MÜXBİR ÜZVÜ, TANINMIŞ ALİM VƏ GÖRKƏMLİ RİYAZİYYATÇI, FİZİKA-RİYAZİYYAT ELMLƏRİ DOKTORU, PROFESSOR QOŞQAR TEYMUR OĞLU ƏHMƏDOVUN ANADAN OLMASININ 100 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ "RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ" adlı RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI, BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, MEXANİKA-RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSi,  səh.84-85, Bakı-2017
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. "Applied  and Computational Mathematics"

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

2. "American Journal of Applied Mathematics and Statistics"

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

3. "Applied Mathematics and Physics"

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

4. "Journal of  Mathematical Sciences and Applications"

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

5. "Universal Journal of Computational Mathematics"

jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

6."American Journal of Applied Mathematics" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

7. "Pure and Applied Mathematics Journal" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 15.08.1994 - 27.02.1995 Şamaxı rayonu Avaxıl kənd məktəbi Riyaziyyat müəllimi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi 2.1 saylı İdarəetmənin riyazi məsələləri laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 539-05-23
Mobil tel. (+994 50) 597-94-10
Ev tel. (+994 12) 410-80-81
Faks (+994 12) 539-28-26
Elektron poçtu

ilgar-mammadov@rambler.ru