Həsənli Yadulla Həmdulla oğlu

 

Veb-sayt    Image result for Həsənli Yadulla Həmdulla oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Saatlı şəhəri
Təvəllüdü 07.03.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Unverisiteti
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

 

 

- mövzunun ad08.00.13 (indiki 08.0054)

İqtisadi tədqiqatlarda, xalq təsərrüfatı və onun sahələrinin planlaşdırılmasında və idarəedilməsində riyazi üsulların və hesablama texnikasının tətbiqi (indiki Ekonometriya)

Yeni təsərrüfatçılıq şəraitində kənd təsərrüfatı müəssisəsi fəaliyyətinin modelləşdirilməsi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı08.00.13 (indiki 08.005)

İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları (indiki Ekonometriya)

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının modelləşdirilməsi məsələləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

129


54

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


8

Əsas elmi nailiyyətləri

  1. Qarşılıqlı borc problemi tədqiq edilərək məsələnin həllinin iqtisasdi-riyazi üsulu ("Kredit təkanı” və "İmtina təkanı”) işlənmiş və onun alqoritmləri verilmişdir. C.M.Keyns nəzəriyyəsi əsasında borc ləğvinin multiplikaroru anlayışı daxil edilərək və onun Azərbaycan iqtisadiyyatı timsalında qiyməti hesablanaraq şərhlər verilmişdir.

2. Təbii sərvətlərlə zəngin olan ölkələrin iqtisadi inkişaf dinamikası K.Marksın təkrar istehsal sxemilə araşdırılmış və inkişaf xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir. Əsaslandırılmışdır ki, ölkələrin qeyri-tarazlı inkişaf meyli (maliyyə böhranı və s.) təbii sərvətlərin istismarı nəticəsində artıq dəyər və ya artıq pulun yaradılması ilə əlaqədardır.

3. Azərbaycanın sosial və iqtisadi inkişafının makroekonometrik modelini işlənmiş və əsas makroiqtisadi göstəriciləri  proqnozlaşdırılmışdır.

4. Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələrarası əlaqələrinin "Xərclr-buraxılış” modeli, tarazlı qiymətlər modeli, əmək ehtiyatlarının balans modeli, əsas fondların balans modeli tərtib olunaraq müvafiq simulyasiyalar aparılmışdır
Elmi əsərlərinin adları

1. Y.Hasanli. The evaluation of mutual substrution elasticity of capital and labour factors by application CES function for economy of Azerbaijan, The journal of economic sciences: Theory and practice, p.77-96,2013, Year: 19, Volume 70, #1/2013, ISSN 2220-8739

2. Иманов Р.А., Гасанлы Я.Г., Агаев С.И. Моделирование рисков уклонения от налога в целях аудита упрощенных налогоплательщиков, Научный журнал «Экономика и управление», Вестник Воронежского Государственного университета,  № 2, 2012, с. 67-68

3. Yadulla Hasanli. Azərbaycanda neft və qeyri-neft sektorları son məhsullarının əsas iqtisadi göstəricilərə, o cümlədən dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarına təsirinin qiymətləndirilməsi, AMEA Məruzələri, №2, 2012, səh. 93-102

4.Y.Hasanli, C.Abbasov. Assessment of mutual economic relations the countries of the world on the basis of input-output table, Economic ModelingSeville, Spain, July 4-6, 2012, 14 pp.

5. Yadulla Hasanli. Azərbaycanda əsas kapitalın (fondların) sahələrarası balansının tədqiqi və modeləşdirilməsi, İpək Yolu, Azərbaycan Universitetinin jurnalı, №1.2012, səh. 92-102

[spoiler=Bütün elmi əsərlərin siyahısı]

6. N. Moghsoudi, Y.Hasanli. Analysis Of Impact Of Oil Shocks On Iran's Economic Situation By Input-Output Schedules, Actual problems of economics, Scintifc economic jornal, eco-science.net, ISSN-1993-6788, №8(122), 2011 ,  Украина, Киев),  Elmi-iqtisadi jurnal,  eco-science.net, ISSN-1993-6788

7. Гасанлы Я.Г., Таирова Г.И.Aнализ  межотраслевых  связей  трудовых  ресурсов  Азербайджана  на  основе  таблицы  «затраты – выпуск», Формирование рыночных отношений в Украине, №9 (112), 2010, с. 200-206

8. Мусаев А.Ф., Гасанлы Я.Г., Шыхалиев В.Р. Оценка зависимости поступлений  по налогу на прибыль от объема ВВП, Международный научный журнал, ISSN 1995-4638, №2, 2009, Москва, с. 19-23

9. Yadulla Hasanli. Azərbaycanda inflyasiya proseslərinin  ekonometrik modelləşdirilməsi. Azərbaycanın vergi xəbərləri, №3, 2008, səh. 20 – 38

10. Гасанлы Я., Сулейманов Н. Статистический анализ и прогнозирование НДС в Aзербайджанской Республике, Вопросы статистики, Москва, №11,  2007, с. 69-71

11. Гасанлы Я.,Сулейманов Н. Aнализ межотраслевых связей в экономике Азербайджана на основе модели «Затраты-Выпуск», Вопросы статистики, №1, Москва, 2007, с. 36-42

12. Yadulla Həsənli. Təbii sərvətlərlə zəngin olan ölkələrin iqtisadi inkişafının təkrar istehsal sxemi ilə təhlili, "Dünyaya baxış” jurnalı, №5, 2007, səh. 152-164

13. Ə.M.Abbasov, Q.C.İmanov, Y.H.Həsənli, Ə.C.Muradov. Azərbayjanın sosial-iqtisadi inkişafının proqnozlaşdırılmacı konsepsiyası. AMEA-nın «Məruzələri», LIX cild, № 3-4, 2003, s. 240-246

14. R.T.Həsənov,Y.H.Həsənli. Sosial diferensiallaşma və onun iqtisadi nəticılərinin qiymətləndirilməsi, Az.EA İqtisadiyyat İnstitutu "Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas meylləri (məqalələr toplusu)”, I buraxılış, Bakı, Elm, 1999, s. 20-32

15. R.T.Həsənov,Y.H.Həsənli. İnflyasiya və işsizlik arasında funksional əlaqə. Fillips əyrisi, təbii işsizliyin qiymətləndirilməsi. Az.EA Xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası, № 1-4, Elm, Bakı, 1999, s. 90-102

16. Yadulla Həsənli. Müəssisələrin qarşılıqlı borclarının ləğvi alqoritmləri, Azərbaycan EA Xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, XIX cild №3-4, Bakı, Elm, 1999, s. 119-124

Qeyd: Elmi əsərlərin tam siyahısı fayla əlavə olunub.[/spoiler]
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitunun Elmi Şurasının üzvü,

2.BDU-nin nəzdində fəaliyyət göstərən FD.02.016 Dissertasiya Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti
  1. Bakı Dövlət Unversiteti
  2. Milli Aviasiya Akademiyası və Turizm İnstitutu
Digər fəaliyyəti 
  1. İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu, director
  2. ARDNŞ – nin "Elm Fondunun” qrant layihəsiniə rəhbərlik edir. Azərbaycanın makroiqtisadi inkişafının modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması üzrə elmi tədqiqatlar aparır.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi 4.3 saylı Sosiаl-iqtisаdi proseslərin modelləşdirilməsi laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5392776 
Mobil tel. (+994 70) 2066182 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu yadullahasanli@box.az