Həsənov Allahverdi Biyakir oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki rayonu, Kiş kəndi
Təvəllüdü 16.02.1957
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

(Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Texnika  elmləri  doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad01.02.04


Qeyri-stasionar termoözlüelastik  dalğaların yayılmasının bəzi məsələləri

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

05.13.18 

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri ( 1203.01 - kompüter elmləri)

Mexaniki  sistemlərin  xarici  qeyri-stasionar təsirlərə reaksiyasının riyazi modelləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

140

 

28

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

4

Əsas elmi nailiyyətləri Mürəkkəb reologiyalı mühitlərdə qeyri-stasionar özlü-elastik termomexaniki dalğaların yayılması proseslərinin ən ümumi riyazi modeli işlənmiş, bu mühitlərdə yerləşmiş mexaniki və ekoloji sistemlərin qeyri-stasionar xarici təsirlərə reaksiyasının riyazi modelləri yaradılmış, texniki obyektlərin keyfiyyət və istismar xarakteristikalarının operativ monitorinqi və uzunmüddətli proqnozlaşdırılması sahələrində mühüm nəticələr alınmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1.Həsənov A.B. Çaylarda sel-daşqın hadisələrinin riyazi modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması. Bakı. 2012.  144s.

2.Гасанов А.Б. Реакция механических систем на нестационарные внешние­   воздействия. Изд. ЭЛМ. Баку. 2004 г., 247 стр.

3.Gasanov A.B. Research of seismic dynamics of the granular arty solid. Proceeding of IFMCGM International Conference on Measurer and Control   of Granular Materials, Shanghai, China, 2003.

4.Гасанов А.Б., Распространение нестацио­нар­ных волн в вязкоупругом полупространстве с учетом внутреннего тепло­обра­зования и зависимости свойств материала от температуры.  Известия АН СССР, Механика твердого тела, № 1, 1987 г. стр.124-130.

5.Гасанов А.Б. Исследование поведения взрывоопасных сооружений при чрезвычайных ситуациях  // Доклады НАН  Азерб., №5-6, 2003 г.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
  1. TRANSACTIONS ISSUE MECHANICS ISSN: 2306-2193
  2. Series of physical-technical & mathematics science
  3. Azerbaijan National Academy of Science Jurnalının redaksiya heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində 0.5 ştat professor
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi 3 saylı İdarəetmə üsulları və modelləşdirmə şöbəsinin müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5100523
Mobil tel. (+994 50) 3573664
Ev tel. (+994 12) 5698977
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu mexanik5758@rambler.ru