Əliyev Elçin Rəşid oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 25.12.1962
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, Sənaye proseslərinin avtomatlaşdırılması fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Texnika  elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 


05.13.14

İnformasiyanın işlənməsi sistemləri və idarəetmə

Lokal şəbəkə əsasında süni intellekt vasitəsilə biliklərin paylanmış emalı sistemi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Tikinti obyektlərinin seysmik dayanıqlığının dəyişməsinin gizli dövrünün robast paylanmış noise-monitorinqi sistemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

52

 

19

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2 (iki) beynəlxalq avrasiya patenti
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Seysmik siqnalların analizi əsasında seysmoaktiv regionlarda hündür binaların, tikinti və strateji obyektlərin seysmodayanıqlığı və texniki vəziyyətinin dəyişməsinin gizli dövrünün təyini texnologiyası yaradılmışdır və aşağıdakı alqoritmlərdən ibarətdir: küyün xarakteristikasının hesablanması; korrelyasiya və spektral monitorinq; statikanın və dinamikanın identifikasiyası məsələsinin həlli zamanı korrelyasiya matrislərinin asılılığının yaxşılaşdırılması; informativ əlamətlər çoxluğu vasitəsilə monitorinq;

2. Tikinti strukturlarının texniki vəziyyətinə nəzarət və seysmodayanıqlığın monitorinqi üçün lokal sadə, ucuz və etibarlı cihazlar yaradılmışdır və kiçik zələzələlər zamanı minlərlə tikinti obyektinin seysmodayanıqlığının dəyişməsinə və texniki vəziyyətinə eyni zamanda (paralel) nəzarət etməyə imkan verir;

3. Monitorinqi paralelləşdirmək üçün lokal qurğulardan tikinti strukturlarının texniki vəziyyətinə nəzarət və seysmodayanıqlığın robast paylanmış ümumşəhər monitorinqi sistemi yaradılmışdır;

4. Lokal qurğular arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün, hər bir lokal qurğu üçün informasiyanı analiz etmək və qərar qəbul etmək üçün hər bir nəzarət olunan binanın texniki xarakteristikaları, əvvəlki monitorinq və nəzarət prosesinin nəticələri, kifayət qədər yüksək seysmodayanıqlıq dərəcəsinə malik tipik binalardan əldə edilmiş etalon qiymətlər  ilə təmin olunmuş monitorinq mərkəzi və server yaradılmışdır;

5. Hər bir lokal qurğu və paylanmış sistem bütünlüklə küyün analizi texnologiyası və seysmodayanıqlığın pozulmasının gizli dövrünün başlanmasını təyin etmək üçün alınan nəticələrin robastlıq şərti ilə təmin edilmişdir;

6. Sistem eyni ərazidə yerləşən tikinti obyektlərinin monitorinqinin nəticələrinin analizi vasitəsilə sürüşmənin monitorinqi ilə təchiz olunmuşdur; ərazi baxımından bir birinə yaxın yerləşmiş binalarda seysmodayanıqlığın dəyişməsinin eyni zamanda aşkarlanması sürüşmənin yaranması prosesi kimi başa düşülür;

7. Monitorinq və nəzarət sistemində seysmodayanıqlıq və texniki vəziyyətdə baş verən mikrodəyişiklikləri müəyyən etmək üçün istifadə olunan neyroşəbəkə texnologiyasının köməyi ilə intellektual təlim metodlarından istifadə edilmişdir; bunun üçün sensorlardan gələn və informasiya daşıyıcısı hesab olunan küyün analizi texnologiyası istifadə olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları
 1. О безопасности передачи данных в распределенных информационных сетях // Известия НАНА сер. Физ.техн. и мат. наук, т.ХХI, «Информатика и проблемы управле­ния», 2001, №2, с.21-25.
 2. Стратегия информатизации в Азербайджане // Известия НАНА сер. Физ.техн. и мат. наук, т.ХХI, «Информатика и проблемы управле­ния», 2001, №2, с.3-8.
 3. Об основных методах и особенностях передачи данных // Известия НАНА сер. Физ.техн. и мат. наук, т.ХХI, «Информатика и проблемы управле­ния», №2, 2001, с.15-20.
 4. Информационная технология анализа помехи и принятия решения промышленных интеллектуальных системах / Пятый Международный симпозиум “Интеллектуальные системы. INTELS '2002”, c.14-16.
 5. Способ мониторинга и прогнозирования землетрясений. Евразийский патент № 011003, приоритет изобретения-16 июня 2006 г.
 6. Method for monitoring and forecasting earthquakes. Pub. No WО 2007/143799, International Filling Date – June 16, 2006.
 7. Azərbaycanda E-hökümətinyaradılmaprinsipləri // AMEA-nınxəbərləri, Fizika-TexnikavəRiyaziyyatelmləriseriyası, cild XXVI, 2006, №3, c.121-126.
 8. Technology and systems for Generating and Analyzing Information from deep strata of the Earth for the Purpose of Interference monitoring of the Technical state of Major Structures // Automatic Control and Computer Sciences, 2007, vol. 41, no.2, p.59-67.
 9. Technology of noise analysis and monitoring of defect origin / 3-rd International Conference on Information Technologies & Tele-communication, (ИТ & ТЪ-2007) Ganja, Azerbaijan, October 4-6 2007, p.11-16.
 10. Адаптивная аппаратно-программная технология дискретизации зашумленных сигналов // Известия НАН Азерб., сер. Физ. техн. и мат. наук, т.ХХVII, 2007, №2-3, с.162-167.
 11. Цифровая помехотехнология анализа коррелированных сигналов // Известия НАН Азерб., сер. Физ. техн. и мат. наук, т.ХХVII, 2007, №2-3, с.134-138.
 12. Цифровая система испытания и контроля качества строительных работ в сейсмоактивных регионах // Известия НАН Азерб., сер. Физ. техн. и мат. наук, т.ХХVII, 2007, №2-3, с.201-205.
 13. Technology of noise analysis and monitoring of defect origin, Applied and Computational Mathematics // An International journal. 2007, Vol. 6, №2, p.246-252.
 14. Проблемы мониторинга технического состояния высотных зданий и стратегических объектов сейсмических регионов / IVBeynəlxalqsimp. “Fövqəladə hallardatəhlükəsizliyinidarə olunması”, Bakı, 15-16 noyabr 2007-ciil, s. 3-13.
 15. Digital Technology and system of noise monitoring of failure origin. Natural Cataclysms and Global Problems of the modern civilization // Special edition of Transactions of the International Academy of Science H & E, Baku-Innsbruck-2007, p.41-51.
 16. Теоретические и прикладныепроблемыанализазашумленныхсигналов / İnformasiya-kommunikasiyatexnologiyalarıvəelektrontəhsillinaktualproblemləriElektronidarəetmə. Elmi-praktikkonfransınmaterialları, Gəncə, 29-30 noyabr 2007-ci il, s.3-15.
 17. Адаптивнаяаппаратно-программнаятехнологиядискретизациизашумленныхсигналов / IV Beynəlxalqsimpozium “Fövqəladəhallardatəhlükəsizliyinidarəolunması” Bakı, 15-16 noyabr 2007-ci il, s. 94-96.
 18. Interference technology of Early Control of defect origin in technical objects / Proceegings of the 2007 Industrial Engineering Research Conference G.Bayraksan. W.Lin. Y. Son. And R.Wysk.eds., p.682-687 (Critical Role in a Flat World IIE Annual Conference & Expo 2007, may 19-23, Nashville, Tenn.)
 19. Correlation Indicators of failures origin. Natural cataclysms and Global problems of the modern civilization // Special edition of Transactions of the International Academy of Science H & E, Baku-Innsbruck-2007, p.600-603.
 20. Цифровая технология и система получения и анализа информации от глубинных пластов земли с целью помехомониторинга технического состояния социально-значимых объектов // Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2007, №2, с.3-15.
 21. Вычисление и прогнозирование секторальных индексов соционально-экономического развития регионов // Волинский математический вестник. Серия прикладная математика. Выпуск 5(14), 2008, с.277-298.
 22. Adaptive technology of the Sampling of Noise-Corrupted Signals // Automatic Control and Computer Sciences, Allerton Press, Inc., New York (2008), Vol. 42, No.1, p. 20-25.
 23. Multichannel Telemeter System of Seismoaural noise Monitoring of Earthquakes // Automatic Control and Computer Sciences, Allerton Press, Inc., New York (2008), Vol. 42, No.4, pp. 223–228.
 24. Адаптивная технология дискретизации зашумленных сигналов // Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2008, №1, с.29-37.
 25. Интеллектуальные распределенные системы помехо-мониторинга технического состояния высотных зданий городов сейсмоактивных регионов / VIII Международный симпозиум “Интеллектуальные cистемы” (İNTELS,2008), 30.06-04.07.2008, c.35-39.
 26. Многоканальная телеметрическая система сейсмоакустическая помехомониторинга землетрясений // Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2008, №4, с.81-88.
 27. System of Monitoring high-altitude buildings with intellectual block of identification of abnormal seismic processes / The second International Conference “Problems of cybernetics and Informatics”. Baku, September 10-12 2008, Azerbaijan, Section №3, “Modeling and Identification”, p.86-88.
 28. Stratejivəsosialəhəmiyyətliobyektlərintexnikivəziyyətlərininpaylanmışintellektualmonitorinqsistemi // Известия НАНА сер. Физ.техн. и мат. наук, т.ХХVIII, «Информатика и проблемы управле­ния», 2008, №3, s.95-102.
 29. Sosial-iqtisadinkişafsəviyyələrinin ədədiqiymətləndirilməsi (seçilmiş sahələr üzrə) // Известия НАНА сер. Физ.техн. и мат. наук, т.ХХVIII, «Информатика и проблемы управле­ния», 2008, №6, с.84-93.
 30. Государственное регулирование региональным развитием на базе современных информационных технологий // Системный анализ и информационные технологии, 2008, №1, с.166-171.
 31. Calculation of sectoral regional development indexes / The second international conference “Problems of cybernetics and informatics”, Baku, September 10-12 2008, p.157-160.
 32. Государственное регулирование региональным развитием на базе современных информационных технологий // Доклады национальной академии наук Азербайджана, 2008, №1, с.162-171.
 33. Распределенная интеллектуальная система мониторинга технического состояния стратегически и социально значимых объектов //Известия НАНА сер. Физ.техн. и мат. наук, т.ХХVIII, «Информатика и проблемы управле­ния», 2008, №3, с.95-102.
 34. Оценка профессиональных качеств служащих компании методом нечеткого логического вывода // Информационные технологии. 2009, №11, с.51-58.
 35. Агрегированная оценка работы служащих компании методом нечеткого вывода // Информационно-управляющие системы, 2009, №4, с.59-67.
 36. Fuzzy approach in implementation of a E-Government in the field of regional development regulation / International conference on e-Government and e-Governance “ICEGOV”, Ankara-Turkey, 12-13 March 2009, p.197-211.
 37. Локальные автономные системы мониторинга технического состояния высотных зданий и социально-значимых объектов // Известия НАНА сер. Физ.техн. и мат. наук, т.ХХX, «Информатика и проблемы управле­ния», 2010, №6, с.89-96.
 38. Комплексная инфоpмационная система монитоpинга жилых зданий и социально значимых объектов //  Мехатроника, автоматизация, управление, 2011, №8, c. 21-27.
 39. Нечеткий анализ технического состояния строительного объекта // Известия НАНА сер. Физ.техн. и мат. наук, т.ХХXI, «Информатика и проблемы управле­ния», 2011, №3, с.130-140.
 40. Автономная информационная система технического мониторинга жилых зданий и социально-значимых объектов. Баку:Элм, 2011, 114 с.
 41. Интеллектуальная распределенная система помехомониторинга сейсмостойкости строительных объектов и зарождения аномальных сейсмических процессов / Материалы Десятого международного симпозиума «Интеллектуальные системы». Россия, Вологда, Вологодский государственный технический университет. 25 – 29 июня 2012 г.
 42. Methods, Technologies and Means of Control of Seismic Stability of Complexes of Construction Structures in Operation, PCI’2012 , IV international conference // “Problems of cybernetics and informatics ”, Seismic Devices, Systems and Technology, September 12-14, 2012, Baku, Azerbaijan, Volume II pp. 105-108.
 43. Technology and Algorithms for Monitoring of the Technical Condition of High-Rise Buildings, Construction and Strategic Objects in Seismically Active Regions by Means of Sets of Informative Attributes // PCI’2012 , IV international conference “Problems of cybernetics and informatics ”, Seismic Devices, Systems and Technology, September 12-14, 2012, Baku, Azerbaijan, Volume II pp. 109-115
 44. Correlation Matrices in Problems of Identification of Seismic Styability and Technical Condition of High-Rise Buildings and Building Structures // PCI’2012 , IV international conference “Problems of cybernetics and informatics ”, Seismic Devices, Systems and Technology, September 12-14, 2012, Baku, Azerbaijan, Volume II pp. 116-123
 45. Технологии robust-noise мониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкости морских стационарных платформ и эстакад // Мехатроника, автоматизация, управление (принята к печати).
 46. Noise Technologies for Mininmization of  Damage Caused by Earthquakes // Methods, Technologies and Means of Control of Seismic Stability of Complexes of Construction Structures in Operation // Lambert Academic Publishing, 2012, pp.133-142
 47. Noise Technologies for Mininmization of  Damage Caused by Earthquakes // Technology and Algorithms for Monitoring of the Technical Condition of High-Rise Buildings, Construction and Strategic Objects in Seismically Active Regions by Means of Sets of Informative Attributes. Lambert Academic Publishing, 2012, pp.144-155
 48. Noise Technologies for Mininmization of  Damage Caused by Earthquakes // Correlation Matrices in Problems of Identification of Seismic Styability and Technical Condition of High-RiseBuildings and Building Structures. Lambert Academic Publishing, 2012, pp.157-173
 49. Методы, технологии и средства контроля сейсмостойкости эксплуатирующихся комплексов строительных сооружений // Помехотехнологии минимизации ущерба от землетрясений. LAP, LambertAcademicPublishing, стр. 139-149
 50. Корреляционные матрицы при решении задач идентификации сейсмостойкости и технического состояния высотных зданий и строительных сооружений // Помехотехнологии минимизации ущерба от землетрясений. LAP, LambertAcademicPublishing, стр. 165-181
 51. Технология и алгоритмы мониторинга технического состояния высотных зданий, строительных и стратегических объектов в сейсмоактивных регионах с помощью множеств информативных признаков // Помехотехнологии минимизации ущерба от землетрясений. LAP, LambertAcademicPublishing, стр. 151-164
 52. II Международная научно-практическая конференция «Новые технологии внефтегазодобыче», Баку, 6-7 сентября 2012,с.307 309.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  NATO-nun elmi proqramında həmdirektor (2009-2010)
Amerika Ticarət palatasının  İKT komitəsinin sədri (2004-2008)
Xəzər İnteqrasiya Biznes klubunda İT və rabitə ilə bağlı məsələlər üzrə prezident (2005-2007)
Azərbaycanın İnternet cəmiyyətinin sədr müavini (2002-indiyədək)
NATO layihəsinin həmdirektoru (2001-2002) 
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin İnformasiya Texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının professor əvəzi
Digər fəaliyyəti 
 1. SINAM şirkətinin prezident – 2004-cü ildən hazırkı anadək
 2. Azərbaycan Elm-Təhsil Şəbəkələri Assosiasiyasının (AzRENA) vitse-prezidenti – 2000-ci ildən hazırkı anadək
 3. NATO Elm Proqramının həmdirektoru – 2009-2010-cu illər
 4. Kaspian Biznes-İnteqrasiya klubu nəzdində İT və Kommunikasiya klubunun prezidenti – 2005-2007-ci illər
 5. Azərbaycan İnternet Cəmiyyətinin vitse-sədri – 2002-ci ildən hazırkı ana qədər
 6. NATO Layihəsinin həmdirektoru – 2001-2002-ci illər
Təltif və mükafatları
 1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük komitəsinin medalı (2004)
 2. "Ən yaxşı İnternet kontent və kreativlik" Ümumdünya sammiti mükafatı (2005)
 3. Rusiya poçtunun medalı (Rusiya Federasiyası) 2006
 4. «Tərəqqi» medalı – Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatı (2012)
 5. 2014 – Qırğızıstan Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına verdiyi töhfəyə görə medal
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi 1.6 saylı İntellektual qərar qəbuletmə üsulları və kompüter sistemləri laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5101100 
Mobil tel. (+994 50) 2102118 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4975196 
Elektron poçtu elchin.aliyev@sinam.net