Aslanov Telman Ağakərim oğlu

 

Veb-sayt    Image result for Aslanov Telman Ağakərim oğlu
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 05.07.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

02.00.13

Neftin kimyası və neftkimya sintezi

C4-C7 α-olefinlər əsasında alifatik-mono və diaminlərin sintezi və onlarin polimer kompozisiyalarının tətbiqi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələrinin kimyası

Sulfimidtərkibli polimerlərin sintezi və tədqiqi və onlar əsasında kompozisiya materialları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

113


35

 

51
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

-  elmlər doktorlarının sayı

 

1
Əsas elmi nailiyyətləri C4-C7 α-olefinlər əsasında alifatik, doymamış diaminlərin və onların epoksid qətranlar üçün bərkidici kimi istifadə edilməsi və polivinilxlorid əsasında bakterisid və funqisid kompozisiyanın alınması.  Sulfimidtərkibli polimerlərin sintezi və tədqiqi və onlar əsasında kompozisiya materialları.

Elmi əsərlərinin adları

1. Диамидодисульфимид-отвердитель эпоксидной смолы для ЭД-29. Т.А.Асланов, Ф.М. Мамедалиева, Н.Я.Ищенко Журн. «Пластич.массы», №6, 2012, с.35-36.

2. Электрохимическая окислительная поликонден-сация n-ксилолсульамида в водных растворах серной кислоты. Э.М.Кулиев, Н.Р.Бекташи, Т.А.Асланов, М.Н.Рашидова, С.Я.Гейдарова, «Azərbayçan kimya jurnalı», 2013, №2, s.104-107

3. Фотоэлектрохимический синтез и молекулярно-массовое распределение олиго n-ксилол-сульамида Э.М.Кулиев, Н.Р.Бекташи, Т.А.Асланов, М.Н.Рашидова, «Azərbayçan kimya jurnalı», 2013, №3, s.102-106

4. Кинетика поликонденсации дихлоангидридов дисахариндикарбоновых кислот с дифенилолпропаном в растворе. У.М.Мамедли, Э.Т.Асланов, Б.А.Мамедов, А.М.Гулиев «Azərbayçan kimya jurnalı», 2013, №4.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. Tibb sahəsində ilin adamı (ABŞ)

2. AMEA-nın Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Polimer Materialar İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 18) 6442531 
Mobil tel. (+994 50) 3997500
Ev tel. (+994 18) 6563941
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu ipoma@science.az