Rəsulzadə Niyazi Şahid oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası,  Şuşa şəhəri 
Təvəllüdü 09.01.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad02.00.06

Neft kimyası

Viniltsiklohekilketonların homosopolimerləşməsi sahəsində 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.06 и 02.00.13

Neft kimyası və YMB kimyası

Tsikloheksan sıra vinilketonların oliqomerlərinin və birgə polimerlərinin sintezi və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82


20

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12 müəlliflik şəhadətnaməsi 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


7

Əsas elmi nailiyyətləri Vinilketonların malein anhidridi ilə birgə polimerləşməsi reaksiyalarında keto-enol tautamerliinin rolu müəyyən edilmişdir. Viniltsikloheksilketon və onun törəmələri əsasında alınan sopolimerlərin foto-, elektron- və rentgen şualarının təsirinə qarşı həssas olduqları müəyyən edilmişdir ki, hal-hazırda həmin polimerlər foto-, elektron- və rentgen rezistlər kimi mikroelektronikada submikron ölçülü mikrosxemlərin hazırlanmasında istifadə olunur. 

Elmi əsərlərinin adları

1. N.Sh.Rasulov, Z.M.Rzaev. Photochemical reaction of keton-containing macromolecules// 6-th İnter. Symp. on Modification of Polymers Bratislava, Jule 2-5, 1984 Abst. of Polimers Bratislava, Jule 2-5, 1984. Abst. Of Papers.

2. Н.Ш.Расулов, З.М.Рзаев. чередующая сополимеризация-N-фенил-малеинимида с циклогексилвинилкетоном // ВМС, 1986, Т. ХХVIII, № 12, С.2595-2660

3. Н.Ш.Расулов, З.М.Рзаев. Эффект кето-енольной таутомерии и комплексообразовании и чередующей сополимеризации винилкетонов с производными малеиновой кислоты // ВМС, 1987, А 22: № 3, С.485-491

4. N.Sh.Rasulov, Bekir Sari/ The modification of Butadione-Acrylonitrylе Rubber with Vinilcycohexyl Ketone//Rabber chemistry andTechnology, 2002, vol.75, No4. P.683

5. N.Ş.Rəsulzadə, Q.Q. Quleç, M.M. Hətəmov. Köhnəlmiş şinlərin utilləşməsitexnologiyasının tədqiqi //SDU ”Elmi xəbərlər” 2013, № 2, s.291-298

6. N.Ş.Rəsulzadə, M. Quleç. Sentetik madeni yağlar //”Madeni yağlar” beynəlxalq konfransış Türkiyə- Ankara, 14-16 noyabr 2013, s.291-298

7. Н.Ш.Расулзаде, Г.Г.Гулеч, М.М.Гатами. получение синтетического углеродного масла путем гидролрегинга этилен-пропиленовых сополимеров при высокомдавлении // Нефтехимия, 2014, т. 54, №2, С.1-3

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1970-Azərbaycan Dövlət Universiteti, kiçik elmi işçi,

1971-1976 Azərbaycan Politexnik İnstitutu, aspirant, asistent,

1976-1990 Azərbaycan Texnologiya İnstitutu, dosent, professor, kimya kafedrasının müdiri

1990-1993 Gəncə Dövlət İnstitutunun rektoru

1993-1995- Bakı Əmtəəşünaslıq fakültəsi, professor

2011-2014 Sumqayıt Dövlət Universiteti, Tətbiqi kimya elmi tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi  

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu, AZ5004, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtş., S.Vurğun küç. 124
Vəzifəsi Aparıcı elmi işci 
Xidməti tel. (+994 18) 6446645
Mobil tel. (+994 50) 6113733 
Ev tel. (+994 12) 4363532 
Faks (+994 18) 6420400 
Elektron poçtu prof.niyazi@mail.ru