Aslanov Ramiz Mütəllim oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Daşkəsən rayonu, Muşavaq kəndi   
Təvəllüdü 26.03.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Kirovabad Dövlət  Pedqoji İnstitutu (Gəncə Dövlət Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Pedaqoji elmləri doktoru, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı01.01.01

Riyazi analiz

Abstrakt fəzalarda elliptik tip tənliklər üçün bəzi yüklənmiş sərhəd məsələləri  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı13.00.02

Riyaziyyatın tədrisi metodikası və nəzəriyyəsi

Pedaqoji ali məktəblərdə (İnstitut və Universitetlər) differensial tənliklərin tədrisinin metodik sistemi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

185 (o cümlədən 6 monoqrafiya, 5 dərslik, 35 dərs vəsaiti, 139 məqalə və tezislər)

160

 

15

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

5

Əsas elmi nailiyyətləri

Ali məktəblərdə riyaziyyatın tədrisi metodikasına dair

Pedaqoji Universitet və İnstitutlarda diferensial tənliklərin tədrisi və  tətbiq məsələlərinə dair metodik işləmələr

Vyetnam Ali məktəblərində diferensial tənlik kursunun tədrisinin metodik konsepsiyası

İnformasiya texnoloqiyaların köməyi ilə diferensial tənliklər və riyazi analiz fənlərinin Pedaqoji İnstitutlarında tədris məsələlərinə dair metodik işləmələr.  
Elmi əsərlərinin adları

Monoqrafiya

 1. Гуманитарный потенциал профессионально ориентированного курса дифференциальных уравнений в педвузе. Монография., М.: Проме­тей, 1996,128 с.
 2. Некоторые вопросы теории оптимального управления. М.Издательство МПГУ, 2004,252 с. (соавторы: Л.Н.Матросова, В.Л.Матросов, М.В.Топунов).
 3. Женщины математики, Том I,  М.: Изд-во МПГУ, 2006 (соавтор И.И. Косенко), 362с.
 4. Женщины-математики. Том II, М.: Изд-во МПГУ, 2010 (соавтор И.И. Косенко), 444с.
 5. Женщины-математики. Том III, Калуга, Издательство «ЭЙДОС». – 2012. -641с.

Dərslik

 1. Математика. Допущено уче­бно-методиче­ским объедине­нием по специ­альностям пе­дагогиче­ско­го образования в ка­честве учебника для сту­дентов высших учеб­ных за­ведений (ЕН.Ф.01 – матема­тика). М.: Проме­тей, 2002,296 с. (соавторы: В.Л. Матросов, М.В. Топунов).
 2. Математика учебник в трех томах. Том I (Аналитическая геометрия и линейная алгебра) Рекомендовано Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования. В качестве учебника  для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 050202(030100) – информатика; 050502(030600)-технология и предпринимательство; 050203 (032200)-ФИЗИКА (ЕН – математика), М. Издательство МПГУ, 2006, 425 с. (соавторы: В.Л. Матросов, А.И. Нижников, М.В. Топунов).
 3. Математика учебник в трех томах Том II (Математический анализ и его приложения) Рекомендовано Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования   В качестве учебника  для студентов высших учебных заведений ,обучающихся по специальностям 050202(030100) –информатика; 050502(030600)-технология и предпринимательство ; 050203 (032200)-физика(ЕН –математика) М. Издательство МПГУ, 2007, 385 с. (соавторы: В.Л. Матросов, А.И. Нижников, М.В. Топунов)
 4. Математика учебник в трех томах Том III (Дифференциальные уравнения, теория вероятностей и элементы  математической статистики) Рекомендовано Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования   В качестве учебника  для студентов высших учебных заведений ,обучающихся по специальностям 050202(030100) –информатика; 050502(030600)-технология и предпринимательство ; 050203 (032200)-физика(ЕН –математика) М. Издательство МПГУ, 2008, 374 с. (соавторы: В.Л. Матросов, А.И. Нижников, М.В. Топунов)
 5. Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Математика» Москва, Владос – 2011, 376 с. (соавторы: В.Л. Матросов, М. П. Топунов)

Dərs vəsaiti

 1. Математический анализ (Учебное пособие для педвузов на азербай­джанском языке), Кировабад ,1987, 128с. (соавтор Ш.Т. Джаббаров).
 2. Дифференциальные уравнения с частными производными. Теория. Примеры. Задачи. (Учебное пособие для студентов математических факультетов педуниверситетов и пединститутов). М.: Прометей, 1997, 184 с. (соавтор М.С. Сабуров)
 3. Дифференциальные уравнения в школе и педвузе (учебное пособие) М.: Прометей, 1998,167 с. (соавторы: И.И.Баврин, Г.И. Баврин, В.Л.Матросов)
 4. Дифференциальные уравнения высших порядков. Учебное пособие для студентов математических факультетов педагогических университетов и педагогических институтов. М.: Прометей, 1999, 448 с. (соавтор М.С. Сабуров)
 5. Избранные главы теории дифференциальных уравнений. Рекомендовано учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032100 – математика М.: Прометей, 2001;480 с. (соавтор В.Л. Матросов)
 6. Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными. Учебное двух томах. Том 1 пособие в теоретический курс. (Допущено Министерством образования Российской федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032100 - Математика  М. Издательство МПГУ, 2004;337 с. (соавторы: В.Л. Матросов, М.В. Топунов)
 7. Математический анализ. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. (Допущено учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальностям 032100 – математика), М. Издательство МПГУ, 2004;404 с. (соавторы: В.В. Ивлев,  В.Л. Матросов, А.И.Нижников)
 8. Дифференциальные уравнения и уравнения с частными производными. Том 2. Сборник задач. (Допущено учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальностям 032100 – математика и 032100.01  - математика с дополнительной специальностью информатика) М. Издательство МПГУ, 2004; 399 с. (соавторы: В.Л. Матросов, М.В. Топунов, А.В.Тетеруковский)
 9. Математический анализ, ч.1, (Допущено учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальностям 032100 – математика) М. Издательство МПГУ, 2005; 231 с. (соавторы: С.Ю.Колягин, М.С. Джабраилов, М.В. Топунов)
 10. Уравнения математической физики. Курс лекций. (Рекомендовано учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальностям 030100 – информатика) М. Издательство МПГУ, 2005; 185 с. (соавтор А.В. Синчуков)
 11. Математический анализ, ч.2, (Допущено учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальностям 032100 – математика), М. Издательство МПГУ, 2006; 287 с. (соавторы: С.Ю. Колягин, М.С.Джабраилов, М.В.Топунов)
 12. Начала анализа и их приложения (школьный спецкурс) Учебное пособие, М., МПГУ, 2008; 244 с, (соавтор А.А.Федорова)
 13. Дифференциальные уравнения (учебное пособие) М.: Изд-во МПГУ, 2010; 365 с. (соавторы: Матросов В.Л., Матросов С.В., Синчуков А.В.)
 14. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах (на вьетнамском языке) (учебное пособие) Издательство Ханойского педагогического института, Республика Вьетнам 2010; 219 с. (соавторы: Мань Н.Д., Синчуков А.В.)
 15. Лабораторный практикум по дифференциальным уравнениям. Учебное пособие. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающих по специальности 050201.65 – математика, направлению 050100.62 – педагогическое образование (профиль «Математика») Архангельск, Издательство «КИРА». – 2011. – 203 с. (соавторы: Мань Н. Д., Синчуков А. В.)
 16. Математика: итоговая государственная аттестация (учебное пособие) Архангельск, САФУ, издательство «Кира», 2012.–338с (соавторы О.Д. Бугаенко, Н.И. Гоза, И.Н. Попов, С.А. Токаревская, Л.Э. Хаймина)
 17. Высшая математика. Часть I. (учебное пособие с грифом УМО), Калуга. Изд-во «ЭЙДОС», 2013.,302 с. (соавторы: Муханова А.А., Муханов С.А., Нижников А.И.).
 18.  Высшая математика. Часть II (учебное пособие с грифом УМО), Калуга: Изд-во «ЭЙДОС», 2014, 304с. (соавторы: Муханова А.А., Муханов С.А., Нижников А.И.).
 19. Лабораторный практикум по математическому анализу с использованием информационных технологий. // (Учебное пособие). Калуга, Издательство «ЭЙДОС», 2014; 103 с. (соавтор О.В. Ли)
 20. Математический анализ (краткий курс) Москва, Издательство: Прометей 2014; 284 с. (соавторы: Ли. О.В., Мурадов Т.Р.)
 21. Высшая математика. Часть III (учебное пособие с грифом УМО), Калуга. Изд-во «ЭЙДОС», 2015.(соавторы: Муханова А.А., Муханов С.А., Нижников А.И.), 292с
 22. Высшая математика. Часть IV (учебное пособие с грифом УМО), Калуга. Изд-во «ЭЙДОС», 2015.(соавторы: Муханова А.А., Муханов С.А., Нижников А.И.), 376 с
 23. Предшественники современной математики.(5 томов), т.1(ч.1, 2)- 2009г., т.2 -2007г., т. 3- 2011г., т.4-2012, т.  5 (ч1.,ч.2) – 2014, 2015 часть 2,Москва, “Прометей”, (соавтор Матросов В.Л., Матросова Л.Н.)
 24. Педагоги математики- Москва «Прометей», 2015 , 525 стр. 
 25. «Предшественники современной математики Азербайджана», издательство «Прометей» Москва, 2016- 516 стр. (в соавторстве с  Мардановым М.Д.)
 26. Педагоги современности в области математики и информатики./ Под общей редакцией Асланова Р.М..- Ульяновск.: Издательство, «Человеческий Фактор», 2016, 644 стр. (совместно с Беляевой Е.В, Кузиной Н.Г.,Столяровой И.В.)
 27. Женщины-математики России и Азербайджана. Историко-математические очерки/Под общей редакцией Асланова Р.М., Москва Изд-во «Прометей»- 2016, 307 стр. (совместно с Беляевой Е.В., Гасановой Т.Х.).

Rusiya Federasiyasının  Təhsil Nazirliyinin AAK siyahısına daxil olan jurnallarda çap olunan məqalələr

 1. Компетентностный подход в подготовке будущего учителя информатики и математики// Преподаватель XXI век, №2, 2008 М., «Прометей» (соавтор А.В.Синчуков).
 2. Некоторые аспекты дифференцированного обучения комплексному анализу в педвузе. (Сибирский педагогический журнал №9 ,2008), ООО «Немо Пресс», Новосибирск, 2008 (соавтор Н.И. Грачева).
 3. Модульный подход в подготовке учителя математики и информатики (на примере курса «уравнения математической физики»)// Наука и школа, №2, М., 2009 (соавторы: В.Л. Матровов, А.В. Синчуков).
 4. Компетентностный подход в подготовке учителя математики, Ярославский педагогический вестник. Гуманитарные науки[текст]: научный журнал – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010 – №1,-303с, стр.132-134 (соавтор А.В.Синчуков).
 5. Роль систем компьютерной математики на практических занятиях по дифференциальным уравнениям. М. Наука и школа.-2012. - №3.-с.89-93 (соавтор А.С. Безручко)
 6. Дистанционная поддержка лабораторного практикума по дифференциальным уравнениям в педвузе. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. М: РУДН, 2013, №1.-с.35-39.. (соавтор О.Г. Игнатова)
 7. Компьютерная поддержка решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений и ее использование в учебном процессе. // Наука и школа, №3  2013 г. Прометей. - С.- 57 – 60. (соавторы: Безручко А.С., Матросов В.Л.)
 8. Формирование компетенций, предусмотренных профессиональным циклом, при помощи задач прикладного характера. // Преподаватель 21 века, №2, часть 1, 2013 г. Прометей. –С.- 16-20. (соавтор Безручко А.С.)
 9. Некоторые аспекты преподавания математического анализа в педвузе [Текст]//Журнал «Преподаватели XXI века» - М.:Прометей, 2013.-№3-С.44-51-0,5п.л. (соавторы: Ли О.В., Матросов В.Л.)
 10. Лабораторный практикум по математическому анализу с применением информационных технологий// Вестник РУДН, Серия «Информатизация образования», 2014, №1. (соавтор О.В. Ли)
 11. Активные методы обучения в соответствии со стандартамиCDIO при проектировании курса «Дифференциальные уравнения» средствами информационных технологий – «Преподаватель XXI век», ч.1, № 3, 2015. стр. 76-82
 12. Проектирование интерактивных образовательных ресурсов на основе технологий Wolfram CDF/«Преподаватель XXI век», ч.1, № 1, 2016. стр. 96-103

Ali məktəblərdə tədris olunan fənlərin tədris   proqramları

 1. Дифференциальные уравнений. (Программа для пединститутов и педуниверситетов, на русском и азербайджанском языках). Москва - Гянджа, 1995. (соавтор Ш.Т.Джаббаров)
 2. Дифференциальные уравнения. (Программа для математического факультета МПГУ им. В.И.Ленина, по специальности 540101 - мате­матика) М.: Прометей, 1996 (соавтор М.С. Сабуров)
 3. Программа курса «Дифферен­циальные уравнения и уравне­ния с частными производ­ными». Рекомендовано учебно-методическим объеди­нением по специальностям педа­гогиче­ского образования в качестве программы для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 032100 – ма­тематика и 032100.01 – мате­матика с дополнительной спе­циально­стью информатика. М.: Изд-во МПГУ, 2003, (соавторы С.Ю. Колягин, В.Л. Матросов, М.В. Топунов)
 4. Программа курса «Математический анализ» для студентов высших педагогических учебных заведений Российской Федерации, обучающихся по специальности 032100 – математика. М., Изд-во МПГУ, 2005. (соавторы С.Ю. Колягин, М.В. Топунов)
 5. Программа курса «Уравнения математической физики» для студентов высших педагогических учебных заведений Российской Федерации, обучающихся по специальности 030100 – информатика. М.: Изд-во МПГУ, 2007. (соавторы И.И. Баврин, А.В. Синчуков)
 6. Программа курса «Прикладные вопросы алгебры и начал анализа в профильной школе» для магистрантов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по направлению 540200 – «физико-математическое образование»  М.: Изд-во МПГУ, 2008 (соавторы С.Ю.Колягин ,А.В. Синчуков)
 7. Программа курса «Дифференциальные уравнения» для студентов педагогических вузов, обучающихся по специальности 030100 - информатика М.: Изд-во МПГУ. 2009 (соавторы Матросов В.Л. Синчуков А.В.)
 8. Программа курса «Дифференциальные уравнения» для студентов бакалавриата по направлению 510100 - математика М.: Изд-во МПГУ. 2009 (соавторы Матросов В.Л. Синчуков А.В.) 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq Pedaqoji Təhsil Elmlər Akademiyası – akademik 
Pedaqoji fəaliyyəti Gəncə Dövlət Universiteti, Moskva Dövlət Pedaqoji Universiteti  
Digər fəaliyyəti 
 • Müxtəlif illərdə Rusiya Federasiyasının Ali məktəblərində Ali  Dövlət Atestasiya Komissiyasının sədri( M.V. Lomonosov adına Pomor Dövlət Universiteti (ныне Северный Арктический Федеральный университет), Moskva Şəhər Pedaqoji Universiteti, Voloqda Dövlət Pedaqoji Universiteti (Voloqda Dövlət Universiteti), İ.N. Ulyanov adına Dövlət Pedaqoji Universiteti və Ali  Dövlət Atestasiya Komissiyasının üzvü (Moskva Dövlət Pedaqoji Universitet)
 • Moskva dövlət Pedaqoji Universitetində D 212.154.18 Dissertasiya Sovetinin elmi katibi və Moskva Şəhər dövlət Pedaqoji Universitetin DM 850.007.03 Sovetinin üzvi (01.10.2016 ilə qədər)
 • Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetinin riyaziyyat fakültəsində 2005 ci ldən – 2014-ci ilədək “Женщины математики”tələbə elmi konfransının təşkilatçısı və elmi  rəhbəri olmuşdur. Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetinin riyaziyyat fakültəsində 2000 –ci ildən -2012 –ci ilə qədər 8 elmi məcümənin təşkilatçısı və elmi katibi olmuşam.
 • Rusiya Federasiyasının Pedaqoji İnistutları üçün hazırlanmış tədris proqramlarının müəlliflərindən biri olmuşdur.(riyazi analiz, riyazi fizika tənlikləri, diferensial tənliklər).
 • 2005 -2012 Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetinin riyaziyyat fakültəsində tədris-metodiki işlər üzrə dekan müavini işləmişəm
 • 2002-ci ildə 2015-ci ilin noyabr 1-ə qədər Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetinin riyaziyyat və informatika üzrə tədris metodiki komisiyasınin elmi katibi olmuşdur
 •  «CONTINUUM. Математика. Информатика. Образование» при ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец (Россия) elmi jurnalın redaksiya heyyətinin üzvüdür.

Aşağıdaki beynəlxalq elmi konfransların təşkilat komitəsinin üzvü:

 • Международных научных конференций «Наука в вузах: математика, физика, информатика. Проблемы высшего и среднего профессионального образования.- Москва.: РУДН, 2009-2014- гг.;
 • Международных научных конференций  Колмогоровских чтений (Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского):VII (2009), VIII (2010), IX(2011), X(2012); XI (2013); XII (2014);XIII(2015), XIV (2017) Ярославль Россия.
 • Международных научных конференций «Математика. Образование. Культура» Тольтинский Гос. Университет г. Тольятти, 2013, 2015г., 2017 (Россия)
Təltif və mükafatları

1998 – ci ildə “Xüsusi törəməli diferensial tənliklər” vəsaitinə görə Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetyinin Elmi və elmi metodik işlərin konkursun laureatı olmuşdur. (г. Москва)

2007 –ci ildə “Женщины-математики” monoqrafiyasına görə P.S.Novikov adına I dərəcəli Mükafat laureate. (г. Москва)

2013 –ci ildə “Женщины-математики” monoqrafiyasına görə P.S.Novikov adına III dərəcəli Mükafat laureate. (г. Москва)

2008 "Əmək veteranı"(г. Москва)

2015-ci ildə Beynəlxalq Pedaqoji Təhsil Elmlər Akademiyasının Prezidiumun qərarına əsasən yubiley medalıilə təltif olunmuşdur «20 лет МАНПО» (г. Москва)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5394720 
Mobil tel. (+994 55) 6027090 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

r_aslanov@list.ru