Əliyev Qabil Qəribxan oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Resp., Bakı şəh.
Təvəllüdü 18.02.1935 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 


01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Rabitələrin dağılmasında qeyri-xətti armirlənmiş silindrik örtüklərin dayanıqlığı
Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

- mövzunun adı01.02.04

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Lifli struktur əsasında qeyri-metal boruların hesabatı və işlənməsinin nəzəri əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

152


25


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı Dünya patentlərin sayı 18

SSSR-in şəhadətnamələrin sayı 42

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı


6

1

Əsas elmi nailiyyətləri Struktur elementləri arasında daxili qarşılıqlı təsirin mexanika effekti nəzərə alınmaqla kompozit materiallar mexanikasının nəzəriyyəsi yaradılıb və lifli struktura malik çevik qeyri-metal boruların layihələndirilməsi nəzəriyyəsinin əsasları yaradılmışdır.

Fiziki-kimyəvi xassələrinin dəyişməsi nəzərə alınmaqla polimer və kompozit materiallar mexanikasının nəzəriyyəsi yaradılmışdır.

Elektromaqnit sahələrinin və maye mühitin kimyəvi dəyişməsinin qarşılıqlı təsiri nəzəriyyəsi yaradılmışdır, elektromaqnit dalğaların kimyəvi dəyişkən mühitlərdə yayılmasının ümumiləşdirilmiş  Maksvell tənliyi təklif olunub.

Elmi əsərlərinin adları

1.Алиев Г.Г. Об одной механической модели деформирования заполимеризованного пучка из волокон в зоне шейки. Труды Международного Симпозиума, МГУ им.Ломоносова, Москва-2011, 291-295с.

2.Основы механики полимерных и композиционных материалов с учётом изменения физико-химических свойств. //Баку- «Элм».- 2012.- 288 стр.

3.Gabil G. Aliyev. Experimental-Theoretical Metod for Defining Physical-Mechanical Properties of Polymer Materials with Regard to Change of Their Phisical-Chemical Properties. USA, International Journal of Chemoinformatics and Chemical Engineering (IJCCE), 2(1), January-June, 12-24, 2012.

4.Physical-mechanical model of fibrous polymerized bar deformation at the Neck Zone. //Int.J.of Chemoinformatics and Chemical Engineering.- 2013, N.3(2), p.107-116.

5.Engineering mechanics of polymeric materials(theories, properties and applications) //Apple Academic Press, CRC Press,Taylor & Francis Group/ USA-Canada ISBN 978-1-9268-95-55-0.- 2013.- 267 p./ Naghiyev F.B.

6. Алиев Г.Г.,Алиев А.Г.  Теоретические основы гидродинамики в низкоразмерных системах.Lambert Academic Publishing, Germany, Saarbrücken, ISBN: 978-3-659-9331-4, 2016, 260 стр.

7. Aliyev G.G., Aliyev A.G. Fundamentals of hydromechanics of ideal fluid in nanotype sistems. Internation journal of applied fundamental research, №4, 2016.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  İnternational journal of Appled Geoinformations. USA-Canada
Pedaqoji fəaliyyəti 25 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1.SSRİ ixtiraçı medalı

2."Avropa  Nəşr Evi"nin ən yaxşı vətənpərvər "Tətqiqatçı alim Qızıl medalı" ilə təltif olunub

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Professor
Xidməti tel. (+994 12) 5386513
Mobil tel. (+994 55) 7677434
Ev tel. (+994 12) 5946173
Faks  
Elektron poçtu gabil_aliyev @yahoo.com