Talıblı Lətif Xəlil oğlu

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Saqareco rayonu, Yormuğanlı kəndi
Təvəllüdü 25.12.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Özlü plastik cisimlərin deformasiyası və dəyişən yüklənməsi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.02.04

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Özlü elastiki plastik cisimlərin monoton, təkrarlanan və ixtiyari yüklənməsində deformasiya və dağılması
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

80

32


58

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


9

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Xətti və qeyri-xətti özlü elastiklik nəzəriyyəsinin ümumi kvazistatik məsələlərinin səmərəli həlli üsulları verilmişdir;

2. İxtiyari həndəsi ölçülü cismlərin aqressiv mühitdə korroziyadan dağılma vaxtını proqnozlaşdıran nəzəri eksperimental üsul hazırlanmışdır.

3. A.A.İlyuşinin aproksimasiya metodunda istifadə olunan eksperimental və funksiyalarının dəqiq analitik istifadələri tapılmışdır.

4. Bərk yanacaqla işləyən raketlərin temperaturun dinamik təsiri altında təhlükəsiz işləməsinin şərtləri çıxarılmışdır.

5. İrsi elastik materialların mexaniki xassələrinə temperaturun təsirini nəzərə alan keyfiyyətcə yeni üsul təklif edilmişdir ki, bu da qeyri izotermik məsələlərin həllini uyğun izotermik məsələnin həllinə gətirən teorem isbat etməyə imkan vermişdir.

6. İrsi elastiki plastik xassəli materiallardan hazırlanmış konstruksiyaların ixtiyari qüvvə və temperatur yüklənmələrində deformasiyasının və dağılmasının səmərəli nəzəriyyələri hazırlanmışdır.

7. Natur konstruksiyaların uzunmüddıtli dağılma prosesini model konstruksiyalar üzərində modelləşdirməyə imkan verən üsul verilmişdir.

8. Laplas, Laplas-Karson, Furye təsvirləri (çevirmələri) verilən funksiyanın özünün (orijinal-funksiyanın) tapılmasının sadə təqribi analitik üsulu verilmişdir.

9. Qeyri requlyar (təsadüfi) dalğaların səmərəli spektral nəzəriyyəsi hazırlanmışdır ki, bu da dəniz dalğalarının istənilən dərinlikdə təzyiqini və digər parametrlərini tapmaq imkanı verilmişdir.

10. İstismar zamanı təsadüfi yükləmələrə məruz qalan dəniz və quru qurğularının xidmət müddətini proqnozlaşdırmağa imkan verən formullar verilmişdir.

11. İrsi (özlü) elastiki cisimlərin uzunmüddətli möhkəmlik və elastikiplastik cisimlərin yorğunluq möhkəmliyinin səmərəli nəzəriyyələri hazırlanmışdır.

12. Uçan aparatların uçuş zamanı səthlərində baş verən buzlaşma prosesinin riyazi modeli qurulmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları 1. Nonlinear theory of thermal stresses in viscoelastic bodies // Mechanics of Composite Materials. 1983. Vol.19. №4, p.419-425;

2. Deformation of a viscoelastic cylinder fastened to a housing under non-isothermal dynamic loading // PMM Journal of Applied Mathematics and Mechanics – Engl.Tr. Vol. 54, № 1. pp.74-82. 1990;

3. К вопросу деформирования и разрушения вязкоупругих тел при наличии температурного поля // Изв. АН СССР. Механика Твердого Тела, 1990, №2. С.127-139;

4. Modeling of fatique fracture under stationary stochastic loading conditions // Applied Mathematics and Computation, 2007, vol. 184. p.874-879;

5. Boussinesq`s viscoelastic problem on normal concentrated force on a half-space surface // Mechanics of Time - Depend Materials, 2010, vol.14 № 3 p.253-259.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasında professor
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5380730
Mobil tel. (+994 77) 4200757
Ev tel. (+994 12) 3727580
Faks  
Elektron poçtu ltalybly@yahoo.com,

creepimm@gmail.com,

latif.talybly@imm.az.