Babanlı Dünya Məhəmməd qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı   
Təvəllüdü 06.12.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2307.01

Fiziki- kimya

Tl-TlHal-X (Hal-Cl,Br; X-Se,Te) sistemlərində qarşılıqlı təsirin fiziki-kimyəvi qanunauyğunluqları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

103


60

 

26

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tl5X2Hal, Tl6XHal4 (X-Se,Te;Hal- Cl, Br, I), BiXI və s. oxşar birləşmələr əsasında bəzi kvaziüçlü sistemlərdə faza tarazlıqları tədqiq edilmiş, onların hal diaqramları qurulmuşdur. Tədqiq edilən sistemlərdə yeni qeyri-stexiometrik fazalar aşkar edilərək onların ilkin kristallaşma və homogenlik sahələri təyin edilmiş, kristalloqrafik və termodinamik xassələri öyrənilmişdir. Alınan təcrübi nəticələr kompleksi əsasında aşkar edilən yeni fazaların istiqamətli sintezinin və monokristallarının alınması metodları işlənib hazırlanmış, bir sıra optimal tərkiblər üçün bu proseslər həyata keçirilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

Sara M.Bagheri, Andrei V.Shevelkov, Dunya M. Babanly, Ziya S.Aliyev. Phase equilibrium in the system Tl2Te–TlBr –TlI and thermodynamic properties of the solid solution Tl5Te2BrxI1-x. Journal of Alloys and Compounds. 2013, v. 581, p. 762–768.

Z.S.Aliyev, M.B.Babanly, A.V.Shevelkov, D.M. Babanly, J.C.Tedenac. Phase diagram of the Sb-Te-I system and thermodynamic properties of SbTeI. International Journal of Mat. Research. 3/2012, p.290-296.

D.M.Babanlı, A.Ş.Əliyev, A.L.Mustafayeva. Tl5Te2Br–Tl5Te2i sistemində faza tarazlıqları və bərk məhlulların bəzi xassələri. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər. 2013, Cild XII (45), №1, s. 140–142

D.M.Babanly. Composition range and thermodynamic properties of Tl5Se2Br – based solid solutions. Inorganic Materials, 2011, v.47, pp.583-587

D.M.Babanlı. Tallium xalkohalogenidlərinin atomlaşma termodinamik funksiyaları və nisbi termodinamik davamlılıqları. Azərbaycan texniki Universiteti. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər. 2010, №2, c. IX (34), с.97-100.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti -6 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5109345 
Mobil tel. (+994 55)  6152575 
Ev tel. (+994 12)  5130472 
Faks  
Elektron poçtu dunyababanly2012@gmail.com