Əfəndi Arif Cavanşir oğlu

 

Anadan olduğu yer Zəngəzur mahalı, Qafan, Ermənistan   
Təvəllüdü 10.10. 1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.13 (yeni 2314.01)

Neft kimya

Heksaxlorbutadienin dixlormalein anhidridinə katalitik oksidləşməsi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı02.00.15 (yeni 2316.01)

Kimyəvi kinetika və kataliz

C1-C4 xlorlu karbohidrogenlərin heterogenkatalitik oksidləşməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

358

 

99


46

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 11 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


10

1

Əsas elmi nailiyyətləri Xlorlu karbohidrogenlərin katalitik oksidləşmə reaksiyalarının kinetika və mexanizminin elmi əsasları hesablanmışdır. Aşağı molekullu spirtlərin, karbohidrogenlərin  katalitik oksidləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyalarının elmi əsaslarınin hazırlanması. 60-a qədər yeni bioloji aktiv maddələr sintez olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Рустамова Дж.Т., Алиева А.М., Эфенди А.Дж., Меликова И.Г., Бабаев Э.М., Исмаилова Б.А., Шихлинская Т.А., Магеррамова Л.Г. Превращение метанола на природных цеолитах и его модифицированных формах. //European Journal of Analytical and Applied Chemistry. Вена. 2015, №2, р. 85–91.

2. Fakhriyya M. Nasiri., Fikret A. Kuliev, Arif J.Efendy, Lyudmila I. Kojarova, Farida A.Abdullayeva, Irada H. Melikova, Natevan F. Aykan. The Study of Inhibition Effect of Rhenium Thioacetic and Dithiocarbonic Acids in Oxidation Reaction. //J/Advances in Chemical Engineering and Sciences. 2015. V. 5, No3, p.338-340.

3. Рустамова Дж.Т., Эфенди А.Дж., Кожарова Л.И., Алиева А.М., Айкан Н.Ф., Меликова И.Г. Адсорбционные свойства природных цеолитов по двуокиси серы. The Second European Conference on Chemical Sciences. 20th May 2015, Vienna, 2015, з.29–31. 

4. Рустамова Дж.Т., Эфенди А.Дж., Кожарова Л.И., Алиева А.М., Айкан Н.Ф., Меликова И.Г. Адсорбционные свойства природных цеолитов по двуокиси серы. The Second European Conference on Chemical Sciences. 20th May 2015, Vienna, 2015, з.29–31

5. Babayev E.M., Efendi A.C. Yunisova F.A. Aykan N.F. Catalytic Activity of Oxovanadium Catalysts Supportedon SiO2 or Al2O3 in the Selective Oxidation of p-Chlorotoluene. // Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology, March 2016- May 2016; A; Vol.5. No.2, P. 17-22 

6. Efendi A.C., Babayev E.M., Nasiri F.M. Ismayilova B.A., Yunisova F.A. Selective gas phase oxidation of monochlorotoluenes over modified oxovanadium systems supported on Al2O3 and SiO2 . //Turkish Chemical Journal. 2016, Pş 208.

7. Irada G. Malikova, Arif Dzh.Efendi, Adile M.Aliyeva, Huseyn M.Faradjev, Jeyran T. Rustamova, Lala G. Magerramova. Mechanism and Kinetic Model of Heterogeneous Catalystic Process of Demercaptanization of Oil // Elixir Appl. Chem. 2016, V.99. pp. 43300–43304

8. Эфенди А.Д., Бабаев Е.М., Меликова И.Г., Айкан Н.Ф., Насири Ф.М. Катали-тическое окисление полихлорсодержащих бензолов и толуолов. Нефтепеработка и нефтехимия. 2017, №7. C. 15–19

9. Кожарова Л.И., Эфенди А.Дж., Шихлинская Т.А., Насири Ф.М., Алиева А.М., Рустамова Дж.Т. Механизм реакции окислительного аммонолиза фурфурола в жидкой фазе. Журнал нефтепереработка и нефтехимия. 2017, №6, c. 17-20.

10.Рустамова Дж.Т., Эфенди А.Дж., Алиева А.М., Меликова М.Г., Кожарова Л.И., Шихлинская Т.А. Изучение адсорбции хлорокислов азота на основе природного цеолита клиноптилолита. Журнал нефтеперера-ботка и нефтехимия. 2017, № 9, с. 20–26

11. Ismayilova B.A., Efendi A.C., Tagiyev D.B., Babayev E.M., Aliyeva A.M., Rustamova C.T., Aykan N.F. Etherification of dichloromaleic anhydride with low molecular (C1-C4) aliphatic alcohol in the presence Zeolite catalysts //JECET; Journal of Environmental Science, Computer Science and Engineering & Technology. March 2017- May 2017; Sec. A; Vol.6. No.2, 122-127.

12. Fakhriyya Nasiri, Fikret Guliyev, Arif Efendi, Farida Abdullayeva, Lyudmila Kojarova, Jeyran Rustamova, Tarana Shikhlinskaya. Synthesis of methyl-2,5-dihydroxyphenlsulfide and study of its antioxidant action. //Elixir International Journal. Applied Chemistry. 2017, v.106, p. 46583–46584.

13. Меликова И.Г., Эфенди А.Д., Исмаилова Б.А., Фараджев Г.М., Магеррамова Л.Г., Гаджиева К.И. Изучение кинетических закономерности этерификации дихлормалеинового ангидрида с метанолом в присутствии цеолитных катализаторов. //Журнал Общей химии. 2018, т.88, №12., с.1960–1966.

14. Рустамова Дж.Т., Эфенди А.Дж., Алиев С.А., Меликова И.Г., Кожарова Л.И., Шихлинская Т.А., Алиева А.М. Изучение адсорбции хлорокислов азота на основе природного цеолите – клиноптилолита. /Журнал нефтепереработка и нефтехимия. 2018, №7.c. 35–37.

15. Насири Ф.М., Кулиев Ф.А., Эфенди А.Дж., Абдуллаева Ф.А., Кожарова Л.И., Рустамова Дж.Т., Исмаилова Т.А., Шихлинская Т.А. Синтез метил-2,5-дигидроксифенилсульфида и исследование его антиоксительного действия. //Science and World. International Scientific journal. 2018, №6 (58), V. 11, pp.40–42.

16. Рустамова Дж.Т., Эфенди А.Дж., Насири Ф.М., Байрамова С.А., Алиев С.А., Мамедов С.И., Мансурова К.А. Цеолита–условия образования в природе, свойства и применение. East European Science Journal. 2018, V.9(37), pp. 67–71. 

17.  Рустамова Дж.Т.,   Эфенди А.Дж.,  Насири Ф.М., Шихлинская Т.А., Ис­маи­лова Т.А., Байрамова С.С., Мансурова К.А.  Влияние физико-химических свойств цеолитов на их адсорбционные способности. //Norwegian Journal of development  of the international Science. 2019. N31. Part 1. P. 7–12.

18. Алиева А.М., Эфенди А.Дж.,  Магеррамова Л.Г., Кожарова Л.И., Мелико­ва И.Г., Бабаев Э.М.  Способы получения альтернативных видов топлив  на основе метанола //Журнал нефтепереработка и нефтехимия. 2019, №2.c. 27–32

19. Кожарова Л.И., Эфенди А.Дж.,  Алиева А.М., Насири Ф.М., Шихлинская Т.А., Рустамова Дж.Т. Некоторые кинетические закономерности процесса окислительного аммонолиза фурфурола в жидкой фазе //Журнал нефте­пере­работка и нефтехимия. 2019, №6.c. 27–32

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Pedaqoji Universitetində Dövlət İmtahan komissiyasının sədri.

Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki və Kolloid kimya kafedrasında əvəzedici müəllim. 
Digər fəaliyyəti 

Azərbaycan Respublikası Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının məclisinin üzvü

AMEA Azad Həmkarlar İttifaqı sədr müavini, məclisinin üzvü,  Kimya Problemləri İnstitutunun  Həmkarlar Təşkilatının sədri, elm və müdafiə Şuralarının üzvü 

Təltif və mükafatları

"Tərəqqi" medalı

AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

AP HTK  yubiley medalı  AMEA Azad Həm­kar­lar İttifaqının Fəxri fərmanı

YİLKVİ  Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel.

(+994 12) 5109762

(+994 12) 5394163 
Mobil tel. (+994 50) 6400664 
Ev tel. (+994 12) 4329664 
Faks  
Elektron poçtu efendi-arif@mail.ru