Rüstəmova Afaq Baloğlan qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 01.08.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.F.Axundov adına Azərbaycan pedaqoji dillər institutu (indiki Bakı Slavyan Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı10.02.01; 10.02.02

Rus dili; Azərbaycan dili

Tərz kateqoriyasının rus dilində məna və formaları, onların Azərbaycan dilində müvafiq ifadə üsulları
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı7207.01

Sosial fəlsəfə 

Sosial linqvistika və etnodil prosesləri: fəlsəfi təhlil
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100-dən çox (5-i monoqrafiya).

 

10-dan çox
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri Linqvistikanın fəlsəfi problemləri, etnodil prosesləri, tərcümənin nəzəri problemləri, dil siyasəti, modernləşmə, kommunukasiya prosesləri, identiklik, multikulturalizm problemlərinə dair müəyyən nəticələr əldə edilmişdir, müasir mərhələdə humanizm ileyalarına yeni yanaşmalar. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Müasir dövrdə Azərbaycanda etnodil prosesləri. Monoqrafiya. Bakı: «Qartal»,2001, 10 п.л.

2. Sosial linqvistikanın fəlsəfi problemləri. Monoqrafiya. Bakı: «Səda»,2005, 12,5 ç.v.

3. Müasir dövrdə tərcümənin nəzəri problemləri. Monoqrafiya. Bakı: «Səda»,2007,7,4 ç.v .

4. İctimai inkişaf və dil. Bakı, Monoqrafiya.Təknur, 2012, 9 ç.v.

5. Müasir dünya və Azərbaycan reallıqları: fəlsəfi təhlil. Monoqrafiya. Bakı, AfpoliqrAF, 2017, 234 s.

6. Azərbaycanda etnodil proseslərinin inkişafı tarixinə dair // "Dirçəliş – XXI əsr" Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi əsərləri. Б.: 2007, №108-109, s.365-374.

7. Uluslararası ilişkilerde Etno-Linguistik Etkenler // İkibinyirmiüç.Ankara, 15 Ocaq, 2009, sayı 93, s.70-74, 0,5 ç/v.

8. Azerbaycan’da Tarihsel Kimliğin ve Dilin Gelişim Süreçleri // Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Dergisi Editörü Giresun/Türkiye, 2009, 1 ç/v

9. О проблемах социальной лингвистики // Молодой ученый: Ежемесячный научный журнал, Томск, 2009, № 2, с.183-185, 0,5 ç/v

10. Multimədəni cəmiyyətlərdə dil məsələləri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi xəbərlər №1, Bakı, 2009, s. 324—330, 0,5 ç/v

11. Мüасиr dövrdə мilli identikлик məsələlərinə dair // “Fəlsəfə”. Elmi-     nəzəri jurnal. Bakı, 2010, 0,8 ç/v.

12. Перевод как акт межкультурной коммуникации // “Qloballaşma şəraitində mədəniyyətlərin dialoqu” mövzusunda beynəlxalq konfrans. Bakı forumu. 29-30 iyun, 2010. 0,7 ç/v.

13. Ulusal Kimliğin Belirleyici Etkeni: Dil // Karadeniz (Black Sea-Çernoye More) Dergisi Editörü Giresun/Türkiye, Kategori 7. Sayı tarih 11.Eki, 2010, 1 ç/v.  

14. Uluslararası ilişkilerde çevirinin rolu  // “Güncel sanat”. Eylül-ekim (Sentyabr-oktyabr), 2011 / Yıl: 3 – Sayı: 14, Türkiyə s.65-670, 0,5 ç/v.

15. Müasir dövrdə kommunikasiya fenomeni // Müasir fəlsəfə, elm və mədəniyyət: postqeyriklassik epistemologiya. (Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. Respublika konfransının materialları. 18 may, 2011-ci il), Bakı, Elm,s. 306-312. 0.6 ç.v

17. Dil ve Kültür // Güncel Sanat dergisi. Ocak-Şubat, (yanvar-fevral) 2012 – sayı: 16, s. 54-56, 0.7 ç.v.

18. Modernləşmə şəraitində KİV: problemlər, perspektivlər // Müasir strategiyalar və beynəlxalq münasibətlər: tarix, nəzəriyyə və müasir praktikalar. Bakı, 2012, s.282-290, 0,6 ç/v.

19. Çağdaş Aşamada Modernləşmə // Güncel Sanat Kültür sanat edebiyyat dergisi.Yıl:5, Temmuz Agustos, 2013 Türkiyə /Alanya/Antalya. s.31-33, 0,7 ç/v.

20.Dil, mədəniyyət, etnos: qarşılıqlı əlaqə problemi // AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar Иnstitutu Elmi əsərlər. B.: 2005, №1-2, s. 162-169.

21. Азербайджанство как синтез национальных  и общечеловеческих идей // Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова. ВГО Украинская академия наук. Видавництво «Гилея». Научный вестник. Сборгник научных статей. Киев, 2018, Выпуск 128 (№1), 240-243.

22. Tərcümənin fəlsəfi əsaslarına dair / Azərbaycan tərcümə ensiklopediyası.Bakı, Azərbaycan Dillər Universiteti, 2018, s.31-35

23. Azərbaycanın istiqlaliyyət mücadiləsi Azərbaycan xalqının tarixində parlaq səhifədir // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərlər Məcmuəsi. Cild 5, №2, iyun 2018, s. 12-15.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “Рus və xarici dillər” kafedrasında müəllim, sonra isə baş müəllim (1981-1990-cı illər)
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Vəzifəsi şöbə müdiri  
Xidməti tel. (+994 12) 5393827
Mobil tel. (+994 50) 8588789
Ev tel. (+994 12) 3440808
Faks  
Elektron poçtu

afag-rustamova@outlook.com