İbadullayeva Səyyarə Cəmşid qızı

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan şəhəri  
Təvəllüdü 22.02.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2417.01

Botanika

“Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Baldırqan (Heracleum L.) növlərinin bioloji xüsusiyyətləri və efiryağlılığı”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


 

2417.01

otanika

“Azərbaycan florasının Kərəvüzkimiləri -Apiaceae Lindl. (Bitki ehtiyatşünaslığı üzrə)“

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

158

 

55

 

20 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


7

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan florasında Kərəvüzkimilər, Qırхbuğumkimilər, Zanbaqkimilər, Süsənkimilər fəsilələrinin taksоnоmik tərkibi və biоеkоlоji xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmiş, mühüm xalq təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin regionlar üzrə ehtiyatını öyrənmiş və ilk dəfə olaraq itməkdə olan 40-dan çox növün mühafizəsi üzrə tədbirlər kompleksi işləyib hazırlamış, Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ının II nəşrinə daxil etmişdir

İlk dəfə olraq Azərbaycan florasına Kərəvüzkimilərdən 5 cins, 22 növ və 1 yarımnövün, Dalamazkimilərdən 2, o cümlədən Naxçıvan MR florasına 6 növü ilk dəfə əlavə etmiş, Apiaceae, Malvaceae, Lilaceae, İridaceae, Polygonaceae fəsilələrinin təyinedicilərini tərtib etmiş, bioekologiyasını, fitosenologiyasını və təsərüfat əhəmiyyətini öyrənmiş, 300-ə qədər növün areal xəritəsini tərtib etmişdir.

Azərbaycan biomüxtəlifliyində dərman preparatlarında istifadə edilən bəzi maddələrin xammal mənbəyi aşkar edilmişdir. Baldırqan cinsinin 5 növünün kök və toxumlarından (Hеraclеum trachylоma, H.pastinacifоlium, H.rоsеum, H.grandiflоrum və H.chоrоdanum)15 fərdi maddə alınmmşdır.

Azərbaycan florasında 85 növdə efir yağı müəyyən etmiş, onların ekoloji şəraitdən asılı olaraq dinamikada öyrənmiş, komponent tərkibini aşkar etmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində bozqırlarda rast gələn növlərin 72-75%-in bütün orqanlarında, meşədə olan növlərin (39-42%) çiçək və toxumunda efir yağı toplanmasını aşkar etmiş, efir yağlarının antimikrob xüsusiyyətlərini təyin etmişdir.

Azərbaycan florasında faydalı bitkiləri etnobotaniki təhlil etmiş, yabanı tərəvəzlərə aid 200, yem kimi istifadə edilən 330, dərman bitkilərindən 500-ə qədər növün areallarını, populyasiyalarının müasir vəziyyətini və bitkilik tipində rolunu müəyyənləşdirmiş, təbii fitosenozlarda antropogen amillərə məruz qalan növləri ilk dəfə olaraq reintroduksiya etmiş, təbiətdəki ilkin vəziyyətlərinə qaytarmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

Kitablar və monoqrafiyalar:

1. Çətirçiçəklilər fəsiləsinin faydalı bitkiləri. Bakı, 2001, 140s.

2. Azərbaycan florasının Kərəvüzkimiləri. Bakı, 2004, 347s

3. Efir yağları və aromaterapiya. Bakı, 2007, 147 s. (həmmüəlliflə)

4. Dərman bitkiləri (Etnobotanika və Fitoterapiya). Medicinal plants (Ethnobotany and Phytoterapya).Bakı, 2012, 331s.(həmmüəlliflə)

Məqalələr:

1. Arrangements for Analysis and Protection of Some Food and Economical Significance of Rare and Threatened Species in about of Absheron, Azerbaijan Republic// International Journal of Agriculture Innovations and Research. Volume 2, Issue 4, ISSN (Online) 2319-1473. 2014 pp. 567-570. (Index Copernicus Value :5,8)

2. Thymus hyemalis Lange (Lamiaceae)- новый вид для флоры Азербайджана// Ботанический журнал, №3, Санкт-Петербург- 2014


3. Онтогенетическая структура ценопопуляций редких видов ириса в Гянджа-Казахском ботаническом районе Азербайджана// Растительные ресурсы, №3, Санкт-Петербург- 2014

4. Protection of some rare and critically threatened medicinal plants in the Azerbaijan flora //Journal of Biology and Life Science. ISSN 2157-6076, 2013, vol. 4 N 1. P.145-152.

5. Analysis of plants in veterinary research of Azerbaijan on ethnobotanical materials// American Journal of Research Communication, San Antonio, Texas, ISSN:2325-40-76, Vol 1 (4): USA- 2013, pp.51-59..

6. Этноботанические исследования по применению растений при болезнях медоносных пчел Азербайджана// Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». №1, 2013, стр. 5-9.

7. Current state of the flora and vegetation of Duzdag territory//“Environmental changes and conservation of plant diversity” İnternational Conference. Baku-2013, Current State of the plant cover plateu of Azerbaijan// İnternational Caucasican Forerestry symposium. Artvin-Turkey. 2013.

8. Forage quality of the species of Malva L. genus and definition of organic remainders in the cut areas// International Journal of Agriculture and crop sciences. 2013-6-19, pp. 1328-1333. Impact factor: 0.84

9. Development Appropriatenesses of Deserting Processes in The KAP and The PAAR//Global Advanced Research Journal of Geography and Regional Planning (ISSN: 2315-5018) Vol. 1(5). 2012, pp.234-239. Springer.

10. Use of wild plants at dermatitis (skin diseases): Etnobotany// Journal of Applied Pharmaceutical Science. Volume: 2 Issue: 8, august 2012. DOL: 10.7324/ JAPS. ISSN 2231-3354

11. Viscum album–новый вид для флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана// Ботанический журнал, t.97, №10, Санкт-Петербург- 2012, c.120-121.

12. Protection of some rare and critically threatened medicinal Plants in the Azerbaijan flora// Journal of Biology and Life Science. Vol. 3, No. 1, USA-2012.

13. Protection of some rare and dangerous vegetable plants in the flora of the Nakhichevan AR// International Journal of Biodiversity and Conservation. Vol. 3(5), pp. 178-183, ©2011 Academic Journals.

14. Antimicrobial characteristics of essence oils of some species of the Nepeta L. genus / Journal of Medicinal Plants Research. Vol. 5(17), ISSN 1996-0875, pp. 4369-4372, 2011. Springer –Japan, Tokyo.

15. Medicinal plant of Azerbaijan. Diversity, characterization and utilization of plant genetic resources for enhanced resilience to climate/ AMEA Genetik Ehtiyatlatlar İnstitutu. Beynəlxalq konfrans., Bakı -2011, s.69

16. Кормовые ресурсы зимних пастбищ// журнал Аграрная наука. ISSN 0869-8155, Москва-2011, стр.10-12

17. Структура ценопопуляций и урожайность вида Daucus carota L. (Apiaceae Lindl.) во флоре Азербайджана// журнал Растительные ресурсы, вып.2, № 3, Санкт-Петербург -2010, стр. 49-56.

18. Medicinal plants of Azerbaijan flora used in the treatment of certain diseases. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. Vol. 4(5). 2010 p-s 545-548. Academic Journals

19. Эфирномасличность некоторых видов семейства АApiaceae во флоре Азербайджана/ II Российский Фитотерапевтический съезд. Приложение к журналу «Традиционная Медицина» ISBN-978-5-918000-009-0. Москва-2010 стр. 135-139.

20. Дикорастущие пищевые растение в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана по материалам этноботанических исследований. //Журнал «Растительные ресурсы», вып.2, том 45, Санкт-Петербург -2009, стр.109-115.

21. Субальпийское высокотравье Нахчыванской АР и его использование в народном хозяйстве// Ботанический журнал, №5, Санкт-Петербург-2008, стр. 737-743.

22. Субальпийское высокотравье Нахчыванской АР и его использование в народном хозяйстве // Ботанический журнал, Санкт-Петербург, 2008, №5, стр. 737-743

23. Эфирные масла Heracleum antasiaticum Manden.// Журнал Химия Природных Соединений, № 2, İSSN-1150, АН Республики Узбекистана, Ташкент-2000, с. 218-219

24. Кумарины Heracleum pastinacifolium// Жур. Химия Природных Соединений, №5, ISSN-1150, Академия Наук Республики Узбекистана, Ташкент-2000, с. 423-424

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
 1. Bitki Genetik Ehtiyatları üzrə Avropa Əməkdaşlıq Proqramında (ECPGR) işçi qrupunun üzvü (Azərbaycan təmsilçisi)
 2. BGE üzrə Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz Regional Şəbəkəsinin eksperti
 3. ECPGR-ın «Dərman, Aromatik və Yabanı qida bitkilərin öyrənilməsi və qоrunması» üzrə işçi qrupunun üzvü (Azərbaycan təmsilçisi)
 4. Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü
 5. Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti

5 il 

 
Digər fəaliyyəti 
 1. 1999-cu ildən AMEA Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.061 Dissertasiya Şurasının elmi katibi
 2. AMEA Elmi Tədiqatların Əlaqələndirməsi Şurası Biologiya Bölməsində Botanika ixtisası üzrə sədr müavini
 3. AMEA Elmi Tədiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şurası Aqrar Bölməsində Ekologiya ixtisası üzrə üzv
 4. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü
 5. Botanika İnstitutunun Elmi Əsərlər toplusunun redaktor müavini 
Təltif və mükafatları
 1. AMEA-nın Fəxri Fərmanı  (2005)
 2. AMEA-nın Fəxri Fərmanı  (2012)
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Botanika İnstitutu

AZ1073, Badamdar yolu, 40 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri 
Xidməti tel. (+995 12) 5024431 
Mobil tel. (+994 55) 8231571 
Ev tel. (+994 12)  5027354 
Faks (+994 12) 4970994 
Elektron poçtu sayyarajamshid@yahoo.com