Adışirinov Kamil Fikrət oğlu

 

Veb-sayt  
  
Anadan olduğu yer Şəki rayonu Oxud kəndi 
Təvəllüdü 01. 06.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş müəllim 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

İsmayıl bəy Nakamın həyat və yaradıcılığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20                                                                                 

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın bədii irsinin tədqiqi və əsərlərinin  nəşri tarixindən// AMEA- nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2007, № 4

2. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın həyatı. //BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı, 2007,№ 3

3. Adışirinov. K.F. İsmayıl bəy Nakamın lirikası.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası Bakı,2007,. № 4

4. Adışirinov. K. F. İsmayıl bəy Nakamın “ Məcnun və Leyli” poemasının Nizami və Füzulinin “ Leyli və Məcnun” əsərləri ilə müqayisəsi.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. Bakı, 2007, № 5.

5. Adışirinov. K. F. “Fərhad və Şirin” mövzusu Nizami və Nakam yaradıcılığında”// Mədəni-maarif. Bakı, 2008, № 8.

6. Адыширинов. К. Ф. Исследование художественного наследия Исмаил бек Накама и история его произведений.// Дагестанский Государственный Университет. Вестник. Махачкала, 2009, Выпуск 7.

7. Адыширинов. К. Ф. Литературное наследие Исмаил бек Накама в Туреском, русском и Азербайджанском литературоведение. // Институт Стратегический Исследование. Москва, 2010

8. Adışirinov. K.F. XIX əsr Şəki ədəbi mühitinin formalaşmasında İsmayıl bəy Nakamın yeri və rolu//  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları. II hissə. Bakı, 2011,

9. Adışirinov. K.F. Folklorşünaslıq tədqiqatları: Çoxşaxəli axtarışlar, dəyərli ümumiləşmələr, / “ Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il ( kitab) Bakı, 2012,.

10. Adışirinov. K. F.2013, Bakı. İsmayıl bə Nakamın əsərlərində bədii təsvir və ifadə vasitələri// ADPU- nun Xəbərləri, Bakı,2013, № 1.

11.Адыширинов. Л. Ф.2014, Симфереполь. История исследования творчества Исмаила бека Накама// Ученые записки Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского.  Том. 27(66). № 3, Симфереполъ, 2014,

12. Adışirinov. K. F.014. Bakı. Baş Lyısqı kəndinin dünəni, bu günü və sabahı/ “ Qədim türk yurdu Baş Layısqı” kitabı. Bakı, 2014,

KİTABLARI:

13. Adışirinov. K. F.2006, Bakı. İsmayıl bə Nakam: həyatı və bədii yaradıcılığı ( monoqrafiya): Bakı: Nurlan, 171 s.

14. Adışirinov. K. F. Qədim türk- Oğuz yurdu Oxud  (monoqrafiya) Bakı: Nurlan, 2006, 232 s.

15. Adışirinov. K. F . Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər (monoqrafiya)- Bakı: Nafta-Press, 2009, 502 s.

16. Adışirinov. K. F. XX əsr Şəki ədəbi- mədəni mühiti: monoqrafiya. Bakı: Elm və təhsil, 2015, 484 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şəki filialı  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. 0556241229 
Ev tel. (+994 24) 2430118 
Faks  
Elektron poçtu