Əliyev Cəsarət Səttar oğlu

 

Anadan olduğu yer Ağsu şəhəri, Azərbaycan Respublikası   
Təvəllüdü 1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.01.03

Riyazi fizika

Spektral xətdə tezlikliklərə görə qismən səpilmə halında şüaköçürmə
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

3

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Tezliklərə görə qismən səpilmə nəzərə alınmaqla şüaköçürmə tənliyinə operator əmsallı diftənlik kimi baxılmış və tam analitik həlli verilmişdir [1-3].

2. Öz-özünü qravitasiya cazibəsində olan qa-zin halını təsvir edən xətti olmayan tən-liklər sisteminin həlli üçün proqram-paket yaradılmış, üç ölçülü halda aşkar soliton həllər alınmış, xətti həyacanlaşma tənliyinin analitik həlləri verilmişdir [6, 7].

3. Günəş aktivliyinin planet təsiri və spin-orbital qarşılıqlı təsirin nəticəsi olması haqda ileya irəli sürülmüşdür [4]. Günəş aktivliyi probleminin həlli üçün SolAct proqram-paketi yaradılmış, günəş fırlanma momentinin spin – orbital qarşılıqlı təsir nəticəsində dəyişdiyi və günəş aktivliyinin bu dəyişmə ilə korrelyasiya etdiyi aşkar edilmişdir [9, 12].

4. Social kataklizmlərin, siyasi çevrilişlərin günəş aktivliyi korrelyasiya etməsi aşkar edilmişdir [5].

5. Astronomiya arxivlərindən internet vasitəsilə ədədlər bazasının çəkilib gətirilməsi və işlənməsi üçün DaImAn proqram-paketi yaradılmış, RW Aur ulduzuna tətbiq edilərək aylarla ölçülən dövrülüyün varlığı aşkar edilmişdir [8, 10, 11].

6. Elmi araşdırmalar, ədədlərin işlənməsi və cihazların avtomatik idarə olunması üçün aşağıdakı modullar yaradılmışdır:

- Modul RETSLEA – şüaköçürmə tənliyinin ədədi həll edir;

- Modul SolNoLinPerEq3d – xətti olmayan tənliklər systemini və həyacanlaşma tənliyini analitik həll edir;

- Modul SolAct - planetlәrin günәş sistemin-dә, Günәşin barimәrkәz әtrafında hәrә-kәtini vizuallaşdırır, fiziki parametrlәrin hesblanmasına imkan verir. Bundan әlavә modul Günәşin fırlanma momenti ilә orbital momenti arasındakı qarşılıqlı-tәsiri cızan tәnliklәr sistemini hәll edir.

- Modul SpAn – göy cisimlәrinin әdәdlәr şәklindә verilmiş spektrlәrininin işlәnmәsi üçün yaradılmışdır.

- Modul DaImAn – internet vasitәsilә arxiv materiallarınin çәkilib gətirilməsi və işlən-məsini həyata keçirir;

- Modul CeBoSaM - göy cisimlәri vә onların peyklәrinin hәrәkәtini öyrәnmәk üçün yaradılmışdır;

- Modul TelescopeControl - teleskopun idarә edilmәsinin avtomatlaşdırılması üçün yaradılmışdır. Verilmış α vә δ – ya (düz doğuş vә meylә) görә teleskop lazım olan obyektә tuşlanır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Aliyev J. S., Radiative Transfer in Spectral lines by Noncoherent Scattering. I. Isotropically-Sсattering Medium, Astrophys. Space Sci.1986, 121, 1, 45.

2. Aliyev J. S., Radiative Transfer in Spectral lines by Noncoherent Scattering. II. Anisotropic Scattering Medium, Astrophys. Space Sci., 1986, 121, 2, 283.

3. Алиев Дж. С., Граничная задача для уравнения переноса излучения в спектральных линиях при некогерентном и анизотропном рассеянии в полубесконечном слое, Доклады АН СССР, 1989, 307, 1340.

4. Aliyev J. S., The Problem of Solar Activity: Comparison of the data and theoretical model, International Conference N. Tusi – 800, Pirgulu, 1998.

5. Aliyev, J. S., Solar Activity and Social Cata-clysms Regional Conference on Astronomy and Astrophysics, Tabriz University, 2000, 2.

6. Aliyev J. S., Perturbation of Nonlinear Sys-tem and Stability Problem, Modern Problems of Physics IV, BSU, 2010, 98.

7. Aliyev J.S., On the 3D Solutions of Nonlinear System, Origin of Stellar Clusters and Mul-tiple Systems, Modern Problems of Physics IV, BSU, 2010, 100.

8. Aliyev J.S., Program – package DAIMAN and Automation of the Data Processing, Modern Problems of Physics VI, BSU, 2012, 297.

9. Aliyev J.S., Solar Activity, Modern Problems of Physics VI, BSU, 2012, 300.

10. Алиев Дж. С., Программа - пакета SpAn для анализа спектров, Актуальные проблемы физики VII, БГУ, 2012, 17.

11. Aliyev J.S., RW Aur: Is There long-Period Variability With Time Scale Measured in Months , Modern Problems of Physics VII, BSU, 2013, 340.

12. Aliyev J.S., Solar Activity II, Modern Problems of Physics VII, BSU, 2013, 343.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU Astrofizika kafedrasında “Nəzəri astrofizika” və “Relyatvistik obyektlər” mövzuları üzrə mühazirələr oxunmuş, iki electron dərslik hazırlanmışdır.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, AZ15618, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev ad. qəsəbə
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5108291  
Mobil tel. (+994 55) 7875510 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu jascience@yahoo.com