Kazımov Cahid İsmayıl oğlu

 

Veb-sayt www.cahidismayiloglu.com   
www.cahid.info   
  
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Cəbrayıl ray., Soltanlı k-di. 
Təvəllüdü 09.091983
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

5710.01

Türk dilləri

«Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsərində onomastik leksika» 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

Monoqrafiya

1. XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsəri əsasında). (Monoqrafiya). Bakı: Elm, 2008. 231 s.

Elmi məqalələr 

1. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. «Türkologiya» jurnalı. (Professor İsmayıl Kazımovla birlikdə). «Elm», №1, 2013. s.83-93.

2. Ədəbi türkcəmizin tarixi problemi Tofiq Hacıyev konsepsiyasında. «Kredo» qəz., 20 aprel 2013-cü il, s. 7-8. (Professor İsmayıl Kazımovla birlikdə).

3. Dil situasiyasının tipologiyası (Azərbaycan mühitində). Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əsərləri – 2012, Xüsusi buraxılış,  s. 94-96.

4. «Danışan adlar» və yaxud insan tarixinin kodları (Prof. Adil Bağırovun Naxçıvan onomastikası haqqında əsərlərinə bir baxış), «Paritet» qəz., 26-27 iyul 2012-ci il.

5. Çağdaş Türk Dillerinde Kesik Tümce Kıyaslamala Kavramı olarak (Çağdaş türk dillərində söz-cümlə müqayisə predmeti kimi). VII Türk Dili Kurultayı, 24-28 Eylül 2012, Ankara.

6. Türk dillərində söz-cümlə və vokativ cümlələr. «Türkologiya» jur., Bakı, Elm, 2011, №4, s. 26-46.

7. Etnik Tarihimize ve dilimize yeni bakış açısı. «Dil Araştırmaları» (uluslararası hakemli dergi), Sayı: 4, Bahar. Ankara, 2009. 174-179 ss.

8. Mahmud Kaşğarlının «Divan»ındakı toponimlərin Azərbaycan ərazisində izləri. Onomastika – Elmi-onomastik jurnal, Bakı, ADPU, 2008. № 1-2. s. 154-161.

9. Mahmud Kaşğarlının «Divan»ında şəhər adları (Çoxadlılıq məsələləri). Azərbaycan onomastikasında gedən proseslər. Respublika konfransının materialları.  Bakı, 2008. s. 67-71.

10. Mahmud Kaşğarlı və tarixi onomastika məsələləri. «Türkologiya» jur., (3-4). Bakı, Elm, 2008. №3-4. s. 90-96.

11. Türk Dillerinin Kamusu. Gazi Üni. Fen Edebiyat Fak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Ankara, 2008.

12. Kaşgarlı Mahmut’un «Divan»’ında şehir adları (çok adlılık meseleleri). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 15. Türkiye / İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 2008. 203-207 ss.

13. Mahmud Kaşğarlının «Divan»ında onomastik terminlər. Terminologiya məsələləri.  Bakı, Elm, 2007. s. 159-164.

14. Mahmud Kaşğarlının lüğətində hidronimlər. Tədqiqlər – 1. Bakı, Nurlan, 2007. s. 108-113.

15. Tarixi onomastik leksikada şamanizmin izləri (Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsəri əsasında). Tədqiqlər – 3.  Bakı, Nurlan, 2006. s. 311-317.

16. Mahmud Kaşğarlının «Divan»ında oğuz boyları. «Elmi axtarışlar», XXVII toplu.  Bakı, Səda, 2006. s. 134-139.

17. Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsərində antroponimik leksikanın ümumi mənzərəsi. AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları (Məcmuə). II hissə.   Bakı, «Elm», 2006. s. 218-219.

18. Mahmud Kaşğarlının «Divanü lüğat-it-türk» əsərində Manqışlaq, Mankənd və Mangüz toponimləri. Tağıyev oxuları, Beynəlxalq elmi konfrans, 1-2 iyun 2006-cı il. Bakı Slavyan Universiteti, «Kitab aləmi» nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2006. s. 142-145.

19. Feilin qrammatik məna növlərinin inkişafı (M.Kaşğarlının «Divan»ı əsasında). Bakı Slavyan Universiteti, «Müasir dilçiliyin problemləri». Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 2005. s. 123-124.

20. Mahmud Kaşğarinin «Divani lüğat-it türk» əsərində feil yaradıcılığı (adlar əsasında). Magistrantların IV Respublika Elmi Konfransı. Sumqayıt, 2004. s. 203-204.

21. Mahmud Kaşğarinin «Divan»ında feillərin struktur-semantik inkişafı. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər-3. Bakı, Elm, 2004. s. 55-59.

22. Mahmud Kaşğarinin «Divan»ında qədim feil kökləri və onların türk dillərində qalıqları. Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi. Milli-mədəni irsimiz ən qiymətli sərvətimizdir (Elmi-praktik konfransda dinlənilən məruzələr). Bakı, 2004. s. 82-84.

23. Azərbaycan dilçiliyinə layiqli töhfə. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər-4. (prof. M.Mahmudovla birgə). Bakı, Elm, 2004. s. 314-318.

24. Azərbaycan dilində qrammatik norma və normalaşma məsələlərinin tədqiqi. Tədqiqlər-3. Bakı, Elm, 2004. s. 53-57.

25. Etnik tariximizə və dilimizə yeni baxış. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər-4. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2003. s. 323-332.

26. «Xudafərin» qəzetinin dili və üslubu. «Xudafərin» qəz., №7-9, 6 iyun 2002-ci il, s.2.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

1. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası

2. Xəzər Universiteti 
Digər fəaliyyəti  Diasporumuzun, Qarabağ probleminin, Azərbaycan mədəniyyətinin, dilinin, ədəbiyyatının, elminin təbliği ilə internetin yayılmağa başladığı ilk günlərdən məşğul olmuşdur. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu - AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115, V mərtəbə. 
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4363560 
Mobil tel. (+994 50) 6610021 
Ev tel. (+994 12) 5630021 
Faks  
Elektron poçtu cahid@ismayiloglu.com