Əliyeva Sitarə Rəhim qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası,  Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 10.04.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5706.01

Azərbaycan dili

Azərbaycan məhkəmə sənədlərinin dili

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34


2

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Əsas elmi nailiyyətlər işgüzar sənədlərin dilini araşdırmaqla bağlıdır.

Elmi əsərlərinin adları

1.Azərbaycan məhkəmə sənədlərinin dili(mono-qrafiya). B.,”Nurlan”nəşriyyatı,2004,124s.

2.Rəsmi sənədlərin inkişaf tarixindən.Tədqiqlər-3. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.B.,2003, s.144-147

3.İşarə əvəzliklərinin üslubi xüsusiyyətləri. AMEA-nın “Xəbərlər”i(Humanitar elmlər seriya- sı), B.,”Elm”,Ⅶ2-4,2006,S.181-188

4.İşgüzar sənədlərin dilində standartlaşma. ADU, Elmi xəbərlər, B.,Ⅶ7,2008,s.14-19

5.“Divani-lüğat-it-türk”də işlənən bəzi terminlər haqqında. AMEA-nın “Xəbərlər”i (Humanitar elmlər seriyası),Ⅶ4,B.,”Elm”,2008,s.37-42

6.Лексические особенности делового стиля (на основе материалов азербайджанского языка). Карачаево-Черкесский государственный уни-верситет им.У.Д.Алиева. Проблемы школь-ного образования:инновации и ценности. Теория и практика.(Межвузовский сборник научных трудов),ч.1,Карачаевск,2009, с.67-74

7.Şifahi nitqin gözəlliyinə nail olaq. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Nitq mədəniyyəti və terminologiyanın aktual problemləri. Respub- lika elmi konfransının materialları(iyun 2011-ci il),B.,”Elm və təhsil”,2011,s.58-63

8.Языковые средства,формирующие деловой стиль(на материале азербайджанского языка). Актуальные вопросы теории и практики фило-логических исследований:Материалы между-народной научно-практической конф. 25-26-марта2011г. Пенза-Москва-Решт.Научно- изда-тельский центр «Социосфера»,2011,с.216-220

9.Müstəqillik illərində Azərbaycanda işgüzar üslubun formalaşması. Azərbaycan Universiteti. “Müasir dünyada inteqrasiya və müqavimət pro-sesləri”mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları (9iyun 2012-ci i),B.,”Elm və təh-sil”,378-381

10. F.Köçərli və ana dili məsələləri. AMEA-nın “Xəbərlər”i. (Humanitar elmlər seriyası). Xüsusi buraxılış. B.,”Elm”,2013,s.136-141

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan  Universitetində  Azərbaycan dili müəllimi

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA,  İ. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Tətbiqi dilçilik şöbəsi, Hüseyn  Cavid pr.115  

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372081 
Mobil tel. (+994 55) 8995763 
Ev tel. (+994 12) 4405505 
Faks  
Elektron poçtu aliyeva-sitara@mail.ru