Məmmədova Elmira Fəxrət qızı

 

Anadan olduğu yer Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri    
Təvəllüdü 12.10.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU, filologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5710.01

Türk dilləri

“Kitabi-Dədə Qorqud”da frazeoloji birləşmələrin struktur modelləri” 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan dilçiliyində frazeloji birləşmələr ilk dəfə diaxronik aspektdə tədqiqata cəlb olunmuşdur. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilindəki frazeoloji birləşmələr tam şəkildə araşdırılmış, həmin vahidlərin bütün struktur və semantik tipləri müəyyənləşdirilmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dilindəki frazeoloji birləşmələr müasir Azərbaycan dilinin materialları ilə müqayisə olunur, özünü göstərən bəzi dəyişmələrin səbəbi araşdırılaraq frazeoloji birləşmələrin üslubi imkanlarının üzə çıxarılır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Аллитерация и ассонанс во фразеологических единицах в языке дастанов «Китаби-Деде Горгуд».

2. «Kitabi-Dədə Qorqud»un dilindəki feli frazeologizmlərdə təsdiq-inkarlığın ifadəsi.

3. Лексическая актуальность компонентов глагольных фразеологизмов в языке дастанов «Книга моего Деда Коркута».

4.Yusif Mir Əhməd oğlu Seyidov

5. «Kitabi-Dədə Qorqud»un dilində birinci komponenti eyni olan sinonim frazeologizmlər

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

18 il

 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Hüseyn Cavid prospekti 115. Nəzəri dilçilik şöbəsi  
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3820044 
Ev tel. (+994 12) 3421416 
Faks  
Elektron poçtu elmira-mammadova@mail.ru