Quluyev Qəmbər Ağaverdi oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Qərbi Azərbaycan 
Təvəllüdü 1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.13.01

Sistemli  analiz,  idarəetmə  və informasiyanın  işiənməsi.

Kompressor stansiyalarinın texniki vəziyyətinin dəyişməsinin gizli dövrünün küy texnologiyalari  və  monitorinq sistemi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

131


31

 

20
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 8
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri 1971-ci ildən  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda, 1978-ci ildən AMEA Kİ “KİBERNETİKA” XKB-da işləyir. Bu müddət ərzində mənim iştirakım və rəhbərliyim altında bir sıra müxtəlif təyinatlı texniki obyektlər üçün idarəetmə, nəzarət və diaqnostika sistemləri işlənib hazırlanmış və tədbiq edilmişdir. O cümlədən aşağıdakıları qeyd etmək olar:

1. Respublika və beynəlxalq səviyyəli müxtəlif tip idman yarışlarının idarə edilməsi üçün idarəetmə və məlumat sistemləri işlənib hazırlanmışdır. 2002-ci ildən Sistem Bakı şəhərində və respublikanın digər bölgələrində respublika və  beynəlxalq idman yarışlarının keçirilməsi zamanı istifadə edilir.

2. Heydər əliyev adına Bakı Neft emalı zavodunda:

-MK-301/2 kompressor aqreqatının vibrasiya vəziyyətinin diaqnostikası və proqnozlaşdırılması üçün robast informasiya sistemi işlənmişdir. 2007- ci ildə istismara verilmişdir.
-Texnoloji parametrlərin intellektual monitorinq sistemi işlənmiş və  2008-ci ildə istismara verilmişdir.

3. Azərbaycanın quruda yerləşən Neftqazçıxarma müəssisələri üçün yeni nəsil ölçü, nəzarət, diaqnostika sistemləri işlənib hazırlanmışdır:

- Shirvan OC  LTD  üçün 70 quyuda məsafədən nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemi işlənib hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. Sistem 2009- cu ildən istismara verilmişdir.

- Karasu Operating Company  üçün 8 quyu üçün Mancanaq dəzgahının Səlist İdarəetmə Stansiyası (MDSİS) işlənib hazırlanmış və istismara verilmişdir. Bu MDSİS-lər əsasında «Karasu Operating Company» mədənlərinin neft quyularından, məsafədən (naqilsiz) məlumatın  toplanması və idarəedilməsi sistemi yaradılmışdır. Sistem 2010 - cu  ildən istismara verilmişdir.

       - Balaxanıneftin 3619 saylı quyusunda 2009-2011- ci illər ərzində MDSİS tətbiq edilmiş və eksperimentlər aparılmışdır. İşin səmərəliliyi və geniş tədbiqi haqqında arayış alınmışdır.

      - Salyan Oil LTD üçün 6 ədəd qrup ölçü qurğusunda “Ayna” kompleksinin Trap nəzarət qurğusu işlənib hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. Qurğular 2012- ci ildən istismara verilmişdir.

     - “Bibiheybətneft” NQÇİ üçün 35 quyuda “Mancanaq dəzgahlı quyuların məsafədən idarəetmə və diaqnostikası” sistemi işlənib hazırlanmış və 2013-cü ildə istismara verilmişdir.

4.  Regionda baş verən anomal seysmik proseslərin monitorinqini həyata keçirmək üçün RNM ASP stansiyalarının yaradılması prinsipləri işlənib hazırlanmışdır. Hal hazırda belə stansiyalardan 7-si Respublika ərazisində və 1 ədəd stansiya isə Türkmənistan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərir.  
Elmi əsərlərinin adları 1.T.A.Aliev,  A.M.Abbasov, G.G.Mamedova, G.A.Guluevç F.H.Pashayev. Technologies for Noise Monitoring of Abnormal Seismic Processes. //  Seismic Instruments, 2013, Vol 49, №1, p. 64-80.

2. Гулуев Г.А. Применение нейронной сети для идентификации вибрационного состояния компрессорного агрегата. // Азербайджанское нефтяное хозяйство, 2013, №1, с. 40-45

3. T.A.Aliev, A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, U.E.Sattarova. System of robust noise monitoring of anomalous seiemic processes. Soil Dynamics and Earthquake Engineereing 53 (2013) 11-25.

4. T.A.Aliev, G.A.Guluev, F.H.Pashayev, A.B.Sadygov. Noise  monitoring technology for objects in transition to the emergency state. // Mechanical Systems and Signal Processing V. 27, February 2012, pp.755-762.

5. Гулуев Г. А. Робастная система идентификации вибрационного состояния и прогнозирования предстоящих аварийних состояний для компроессорных агрегатов. Научные Труды НИПИ НЕФТЕГАЗ,2012, №3,с.65-70

6. Гулуев Г. А., Пашаев А. Б., Пашаев Ф. Г., Рзаев Ас. Г., Сабзиев Э. Н.Алгоритм определения усилия на шток по потребляемой мощности электропривода во время работы станка качалки.// Мехатроника, Автоматизация, Управление" №11, 2012, c. 55– 58.

7. 1. Telman Аliyev, Akif Ali-zada, Gurban Etirmishli,Gambar Guluyev, Fahrad Pashayev, Abbas Rzayev. Intelligent Seismoacoustic System for Monitoring the beginning of Anomalous Seismic Process.  //Seismic Instruments, 2011, Vol 47, No. 1, pp. 15-23

8. Гулуев Г. А., Рзаев А. Г., Алиев Я. Г., Ризванов М. Г., Саттаров И. Р.Интеллектуализированная станция управления станком-качалкой // Мехатроника, Автоматизация, Управление" №8, 2011 c. 17 – 20.

9. Гулуев Г. А., Рзаев А. Г., Саттаров И. Р., Юсифов И. Б. Комбинированный способ измерения дебита нефтяных скважин  // Мехатроника, Автоматизация, Управление" №8, 2011  с.27-30.

10. Т.А.Алиев, Н.Ф.Мусаева, Г.А.Гулуев, У.Э.Саттарова, Н.Э.Рзаева. Система мониторинга периода скрытого перехода компрессорной станции в аварийное состояние. // Проблемы управления и информатики, 2011 г, № 6, с. 61-75. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1.Tərəqqi medalı

2. Əməkdar Mühəndis

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9, 

Vəzifəsi Labortoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5392253 
Mobil tel. (+994 50) 3629533 
Ev tel. (+994 12) 4793615 
Faks (+994 12) 5392253 
Elektron poçtu Scb_06@mail.ru