Əsədova Rəna Şərif qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki rayonu, Baş-Göynük kəndi 
Təvəllüdü 25.01.1962
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


05.13.05

Hesablama texnikasının və idarəetmə sistemlərinin elementləri və qurğuları

Böyük yerdəyişmələri ölçən bütöv maqnitkeçiricili ikiölçülü elektromaqnit induktiv çeviricinin işlənməsi və tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24

 


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Xətti və bucaq yerdəyişmələrini ölçən bütöv maqnitkeçiricili  ikiölçülü elektromaqnit çevirici  hazırlanmışdır.Xətti və bucaq yerdəyişmələrini ölçən bütöv maqnitkeçiricili  ikiölçülü elektromaqnit çeviricinin optimal parametrləri tapılmış, ölçü dolaqları arasında qarşılıqlı təsirdən əmələ gələn xətanın azaldılması, ölçü diapozonunun genişləndirilməsi və dəqiqliyinin artırılması məsələsi həll edilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1.Mammadov F.I., Asadova R.Sh. The  parameters computer of the two-measuring electro magnetic sensor of transferences.  The second international conference “Problems of cybernetics and informatics”, Dedicated to the 50thAnniversary of the ICT in Azerbaijan, Volume II,  Baku, Azerbaijan, September 10-12, 2008, page 147-150

2. Мяммядов Ф.И., Əsədova R.Ş., Ясядова К.Ф. Хятти  вя буcаг йердяйишмялярини юлчян индуктив чевириcи . И 2008 0051 ихтирасы цзря Азярб. Респ.  патенти, Бакы, 07.04.2008

3. Мамедов Ф.И., Асадова Р.Ш., Асадова К.Ф. Расши-рение диапазона и повышение точности измерения двухмерного индуктивного преобразователя линей-ных и угловых перемещений Естественные и технические науки  Москва, № 4, 2009 г.

3. Asadova R.Sh., Mammadov F.I, Asadzada S.G. Determination of magnetic field intensities of two-function electromagnetic converters. The Third Conference “Problems of cybernetics and informatics”, September 6-8, 2010, Baku, Azerbaijan, p.336-339

4. Ф.И.Мамедов, Р.Ш.Асадова, К.Ф.Асадова, С.Г.Асад-заде. Двухмерный индуктивный преобразователь для измерения линейных и угловых перемещений. «Мехатроника, автоматизация, управление», Изд-во «Новые технологии», 2011, № 8(125) , с.14-16

5. Əsədova R.Ş.,Məmmədov F.İ., Dadaşova R.B., Əliyeva N.O., Camalxanova İ.S Elektrik dövrələrinin qraf metodu ilə analiz olunmasi məsələlərinə dair. AMEA-nın xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, İnformatika və idarəetmə problemləri seriyası, Bakı, N 6 2012, s.112-116

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Mühəndisliyi Universitetinin  “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri”  kafedrasının 0,5 ştat üzrə dosenti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9
Vəzifəsi Elmi-texniki informasiya və patent tədqiqatları şöbəsinin rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5392758
Mobil tel. (+994 50)  3441271

(+994 70) 3441271 

Ev tel. (+994 18) 6421542 
Faks  
Elektron poçtu renaasadova2007@rambler.ru