Ələsgərova Olmas Mürsəl qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ucar rayonu
Təvəllüdü 27.07.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

2314.01

Neft kimyası

Dihidroditsiklopentadieniltsikloheksen və bis- endometilenoktalin karbon turşularının, onların efirlərinın və epoksi törəmələrinin sintezi, tədqiqi və tətbiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58

 

15

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 9 müəlliflik şəhadətnaməsi, 3 patent

Kadr hazırlığı: 

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Efirləşmə reaksiyalarında nanotitan dioksid katalizatorlarının katalitik aktivliyinin öyrənilməsi və sintez olunmuş efirlərin tətbiqi

Elmi əsərlərinin adları

1. Зейналов Е.Б., Алескерова О.М., Искендерова С.А., Садиева Н.Ф. Синтез и исследование гликолевых моноэфиров эти-ленгликоля в присутствии нано-катализатора. «Доклады НАНА», 2009, № 3 с. 79-83

2. Ələsgərova O.M., Ağayev B.K., Kərimov P.M.  Nano-ТiО2 (PC-500) katalizatorunun iştirakı ilə 4 metiltetratsiklokarbon turşusunun (МТК) alkil efirlərinin sintezi və tətbiqi. «Azərbaycan Neft Təsərrüfatı» jurnalı, №1, 2011 il, səh.42-45.

3. Zeynalov E.B., Ələsgərova O.M., Ağayev B.K. Nano-ТiО2 (PC-500) катализаторунун иштиракы иля тетра-тсикло [6.2.1.1,81.3,60.2.7] додес-ен-9-4-карбон туршусу вя триметилолпропан ясасында мцряккяб ефирин синтези. «Azərbaycan Kимйа Ъурналы», №1, 2012 ил. səh.35-38

4. Zeynalov E.B., Hacıyev T.A., Nuriyev L.H., Ələsgərova O.M. Karbon turşularının alınma üsulu   Patent № 20050272.

5. P.M.Kərimov, O.M. Ələsgərova, B.K.Ağayev, E.B. Zeynalov Nano-TiO2 (PC-500) katalizatorunun iştirakı ilə trimetilpropanın neft və α-naftil sirkə turşuları əsasında monoefirlərin sintezi və tədqiqi. “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı”, №3 2014, səh.46-50

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı pr., 30 

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4520631 
Faks (+994 12) 4903520 
Elektron poçtu