Əhmədbəyova Səidə Fuad qızı

 

Veb-sayt www.amea.nkpi.org    
Anadan olduğu yer Bakı ş 
Təvəllüdü 29.01.1957
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi “Neft-kimya”sı ixtisası üzrə dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

02.00.13; 02.00.15

“Neft kimyası”;” Kimyəvi kinetika və kataliz”

“Fotooksidləşmiş аğır neft qalıqlarının antioksidləşmiş aktivliyi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

81


36


42

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3

Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Аьыр neft qalıqlarının, qatran və asfaltenlərin щям илкин, щям дя фотооксидляшмиш нцмуняляринin термооксидляшмя диструксийасы юйрянилмишдир. Тядгиг едилян нцмунялярин кинетик параметрляри (реаксийанын дяряcяси, активляшмя енерjиси, предекспонент) тяйин едилмишдир. Алынмыш кинетик параметрлярин тящлили эюстярир ки, термооксидляшмя диструксийасы Аврами-Йерофейев, Праита-Томпкинса вя Гистлинг-Брайнштейн тянликляри ясасында эедир. Neft lüminoforlarının termo- və fotooksidləşmə proseslərində inhibitorlaşma xassələri öyrənilmişdir.Мцяййян едилмишдир ки, həm ilkin, həm də şöalandırılmış qatran, asfaltenlər 3 механизмля (УБ-абсорбер, синглет вя триплет щалынын сюндцрцcцсц вя инщибиторлашма) тясир эюстярən işıq stabilizatorlarıdır. Götərilmişdir ki, fotooksidləşmiş nümunələrin antioksidləşmə aktivliyi ilkin nümunələrlə müqayisədə ~1,5¸1,6 дяфя yüksəkdir. Üzvi birləşmələrin, oliqomerlərin, neft polimerlərinin, neft məhsullarının molekul quruluşları tədqiq edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. С.Ф. Ахмедбекова. исследовано строение молекул синтетических органических соединений; определен структурно-групповой состав нефтей и нефтепродуктов методом ИК-спектроскопии. Нефтепереработка и нефтехимия, 2009, №3, с.13-17.

2. С.Ф. Ахмедбекова Изучение путей трансформаций в смолах при световой экспозиции. Азербайджанское нефтяное хозяйство, 2009, №7, С.63-66. 

3. С.Ф. Ахмедбекова Ингибирующие свойства фотоокисленных продуктов вторичной переработки нефти. Химия и технология топлив и масел 2012, №2, стр. 43-47.

4. Х.Г. Аскерова, А.Г. Азизов, Р.В. Алиева, С.Ф. Ахмедбекова Олигомеризация додецена-1 в присутствии новых ионно-жидкостных каталитических систем. Технология нефти и газа. 2013. №4. С.32-36.

5. М.А.Мамедьяров, В.М. Аббасов, Ф.Х Алиева, Г.Ф. Мамедова, С.Ф. Ахмедбекова, Гасанов Э.К. Азотсодержащие производные алкенилянтарной кислоты в качестве компонентов консервационных жидкостей. Мир нефтепродуктов. 2013. №12.С.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Fəlsəfə doktoru üzrə dissertasiyalarıın rəyçisi olmuşdur.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Y.H.Məmmədəliyev adına Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AZ 1025., Bakı şəh., Xocalı pr.30
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4903520
Mobil tel. (+994 50) 3137782
Ev tel. (+994 12) 4654729
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu saida_ahmadbayova@yahoo.com