Mirzəyeva Lyudmila Musa qızı

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Naxçıvan ş.
Təvəllüdü 16.05.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

05.17.07 (3321.01)

Yanacağın və qazın kimyəvi texnologiyası (Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası)

Effektiv emulqatorlardan istifadə etməklə su və karbohidrogen yanacaqları kompozisiyalarının yaradılması və onların hazırlanması texnologiyasının işlənib hazırlanması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

78

 

33

 

23

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri

1. Metaloksid katalizatorlarında 68-72 %-ə qədər mühərrik yanacaqları və hidrogentərkibli qaz almaqla ağır neft qalıqlarının emalı texnologiyasını işlənib hazırlanması

2. Avro-3, Avro-4 beynəlxalq standartlarına uyğun qələn, tərkibində kükürdün və benzolun miqdarı az olan, ekoloji cəhətdən təmiz mühərrik yanacağlarının alınması texnologiyasının işlənıb hazırlanması.

3. Katalitik krekinq benzininin yüngül və ağır fraksiyalarını hidrotəmizləməklə ümumi kükürdün miqdarını 30 ppm-ə qədər azaltmağa imkan verən selektiv hidrotəmizləmə prosesi tədqiq edilmişdir.

4. Мо-, Со-saxlayan heterogen katalizatorlarda katalitik krekinq benzinini oksidləşdirici kükürdsüzləşdirməklə onun tərkibində kükürdlü birləşmələri 86 % qədər azaldan alternativ üsül işlənib hazırlanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Мурадов Н.З., Мирзоева Л.М., Гусейнова А.Д., Адигезалов С.Н., Ганбаров Р.Ю. Термодеструктивная переработка ТНО с одновременным производством Н2 // Нефтехимия, 1988 г., т. 28, № 6

2. Гусейнова А.Д., Мирзоева Л.М., Мамедова А.Х., Ахвердиев Р.Б., Гаджи-Касумов В.С., Якерсон В.И. Влияние реакционной среды на характеристики Ni-содержащего оксидного катализатора термоокислительной переработки мазута // Нефтехимия, 1992 г., Т. 32, № 2, с. 125-129

3. Гусейнова А.Д., Мирзоева Л.М., Юнусов С.Г., Аббасов М.Ф., Гусейнова И.С. Окислительное обессеривание пероксидом водорода бензинов каталитического крекинга, вырабатываемых из смеси бакинских нефтей // Нефтехимия, 2012, т. 52, № 2, с. 146-150

4. Мирзоева Л.М., Гусейнова А.Д., Гусейнова И.С., Ашрафов Р.А., Бабаева Ф.А. Снижение содержания бензола в риформате путем взаимодействия его узких фракций // ХТТМ, 2012, № 5, с. 26-28

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  TQDK-da maqistratura şöbəsində kimya fənni üzrə ekspert 
Pedaqoji fəaliyyəti ADNA, «Neftin qazın kimyası və emalı texnologiyası» kafedrasında dosent
Digər fəaliyyəti 

AMEA, Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-kimya prosesləri institutu, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 6791543
Ev tel. (+994 12) 5138578
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu ludmilamirzoeva@mail.ru