Əyyubov İlqar Hacı oğlu

 

Veb-sayt  

 

  
Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı

Təvəllüdü 09.11.1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi

Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad


 

23.14.01

«Neft kimyası»

«Синтез индивидуальных стереоизомеров и энантиомеров алициклических эфиров дикарбоновых кислот норборненового ряда на основе циклопентадиена и изучение их антимикробных свойств»

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

133 

 

20  

 

5  

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı: 

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. «(4+2)-Циклоприсоединение алифатических 1,3-диенов С4-С5 ряда с различными диенофилами»  Аз. Хим. Журнал, 2008, №1, с. 185-189

2. «Сложноэфирные пластификаторы на основе 2(3)-метилциклогексендикарбоновой кислоты»  Журнал Прикладной Химии, 2008, т. 81, в.4, с. 684-686

3. «Синтез и применение моноэфиров циклогексен-и бицикло(2.2.1)-гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты» Ж.Орг.Химии, 2008, т.44, вып. 12, с. 1782-1785

4. «Новые бактерицидные препараты на основе побочных продуктов нефтехимического производства» Азерб. Нефт. Хозяйство, 2010, № 3, с. 51-54

5. «Диены С5 фракции пиролиза в термических и каталитических реакциях (4+2) циклоприсоединения» Нефтехимия, 2013, т. 53, №1, с. 58-63

6. «Получение компонентов реактивных топлив декарбоксилированием нефтяных кислот в присутствии наноразмерного диоксида титана» Химия и технология топлив и масел, 2013, №4, с. 34-35

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu Xocalı pr., 30

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4902476  əlavə 1-25
Mobil tel. (+994 51) 9731191
Ev tel. (+994 12) 5566860
Faks (+994 12) 4903520
Elektron poçtu ilgar.ayyubov@mail.ru