Cavadova Mənsurə Nizam qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəh.
Təvəllüdü 29.07.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov ad.Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (ADNA)
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

 

15.17.07,  08.00.05

«Yanacağın kimyası və texnologiyası»,«Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (komplekslərin, sahələrin, müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi)»

Avtomobil benzinlərinin istehsalı və realizasiyasının  səmərəli yollarının tədqiqi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

4
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Ölkənin yanacaq və yağ profilli neft emalı zavodlarının mərhələli inkişafını təmin edən kompleks emal sxemləri işlənib hazırlanıb.

2. Azərbaycan neftlərininəsasında avtomobil benzinlərinin istehsalı və istehlakı üzrə texnoloji, ekoloji və iqtisadi cəhətdən kompleks tədqiqatlar aparılıb, ölkə NEZ səmərəli fəaliyyət istiqamətləri təyin edilib.

3. Neft emalı müəssisəsinin iqtisadi səmərəli fəaliyyəti şəraitində ölkə tələbatını ödəyən, dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətli avtomobil benzinləri istehsalını təmin edən emal sxemləri işlənib hazırlanıb.

4. Aşağı keyfiyyətli kokslaşma benzininin səmərəli istifadəsi (onun hidrotəmizlənərək riforminq qurğusuna xammal kimi verilməsi) variantının üstünlüyü müəyyən edilib və sənayedə tətbiq edilib

5. Neft emalının kompleksli istehsal proseslərində maya dəyərinin kalikulyasiyası haqqında metodik təlimat işlənib hazırlanıb və ölkə NEZ-da əsas vəsait kimi istifadə olunur.

6. Neftayırma müəssisələrində məhsulların əmək tutumunun ölcülməsi ücün metodiki təlimat işlənib hazırlanıb.

Elmi əsərlərinin adları

1. Аскер-заде С.М., Джавадова М.Н., Гусейнов З.Г., Вичикова Е.А., Гурская Н.В. Анализ внутриреспубликанского спроса на автобензины // Процессы Нефтехимии и Нефтепереработки, 2000, №1, с.75-77

2. Аскер-заде С.М., Хыдыров Б.С., Урбан О.Б., Джавадова М.Н., Эльдарова С.Г.  Энергообеспечение НПЗ Азербайджана  // Химия и технология топлив и масел, 2009, №5, с.16-19

3. Cavadova М.N., Urban О.B., Eldarova S.H., Xudiyeva İ.Ə., Hüseynova A.C. Kokslaşma benzininin avtobenzin istehsalında tətbiqi sxemlərinin texniki- iqtisadi təhlili // Azərbaycan neft təsərrüfatı,  2013, №12, s.52-57

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın akad.Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Xocalı prospekti, 30               
Vəzifəsi «Neftin kompleks emalı və texniki-iqtisadi əsaslandırılması» laboratoriyasının aparıcı elmi işci v.i.e.
Xidməti tel. (+994 12) 4902476
Mobil tel. (+994 50) 4233445 
Ev tel. (+994 12) 4990432  
Faks (+994 12) 4903520  
Elektron poçtu amea nkpi@box.az