Hacıyeva Vəfa Davud qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdaş şəhəri  
Təvəllüdü 24.03.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M. F. Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

10.01.06

Asya və Afrika ölkələri Ədəbiyyatı

Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poemasının onomastik məkanı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60 – elmi məqalə, 2 - monoqrafiya
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Monoqrafiya - “Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poemasının onomastik məkanı”, Bakı; Elm, 2004, (rus dilində);

2. Monoqrafiya - “Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında xüsusi adların bədii-üslubi vəzifələrinin tipologiyası”, Bakı; Elm, 2010, 328 s., (rus dilində).

3. «Поэтическая семантика собственных имён, упомянутых в поэме «Искендернаме» Низами Гянджеви», статья первая, - AMEA-nın «Xəbərləri», (ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası),Bakı, 1998, №3-4; «Поэтическая семантика имен собственных» (на материале поэмы «Искендар-наме» Низами Гянджеви), статья вторая, AMEA-nın «Xəbərləri», Bakı, 2000, №1-2, (ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası), 0,5

4. «Onomaloji vahidlərin bədii-üslubi vəzifələrinin təsnifatı» (Nizami Gəncəvinin «İskəndərnamə» məsnəvisində işlədilən onomaloji lüğət tərkibinin bütün növlərinin tədqiqi əsasında),(birinci məqalə), ( AMEA-nın «Xəbərləri», Bakı, 2000, №3-4, (ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası),0,5 ; «Onomaloji vahidlərin bədii-üslubi vəzifələrinin təsnifatı» (Nizami Gəncəvinin «İskəndərnamə» məsnəvisində işlədilən onomaloji lüğət tərkibinin bütün növlərinin tədqiqi əsasında),(ikinci məqalə), AMEA-nın «Xəbərləri», Bakı, 2001, №1-2, (ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası),0,5

5. «Bir ləqəbin izi ilə” (İskəndərnamənin daha bir qaynağı haqqında», «Ədəbiyyat» qəzeti, («Axtarışlar» rubrikası), 20 oktyabr, 2000-ci il.

6. «Yəcuc və Məcuc etnonimləri Nizami «İskəndərnamə»sində, «Elm» qəzeti, 19 may, 2001 (təsisçi: AMEA-nın Rəyasət heyəti).

7. «От Фирдоуси к Низами: поэтические метаморфозы имён собственных», (статья первая), AMEA-nın «Xəbərləri», Bakı, 2002, №1-2, (dil və ədəbiyyat seriyası),0,5; «От Фирдоуси к Низами: поэтические метаморфозы имён собственных», (статья вторая), AMEA-nın «Xəbərləri», Bakı, 2003, №1-4, (dil və ədəbiyyat seriyası), 0,5; «От Фирдоуси к Низами: поэтические метаморфозы имён собственных», (статья третья), AMEA-nın «Xəbərləri», Bakı, 2004, №2, (şərqşünaslıq), 0,5

8. «Xaqani və Nizami yaradıcılığında adların bədii-üslubi vəzifələrinin müqayisəli təhlili», AMEA-nın «Xəbərləri», Bakı, 2005.

9. «Экспрессивные свойства имен собственных в «Искендер-намэ» Низами Гянджеви», AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi poetikası, (II kitab), (Poetik fikrin təkamülü), məqalələr məcmuəsi, Bakı,”Elm”, 2006, 1,5 m.v.

10. «Ономастическая лексика «Хамсэ» Низами Гянджеви как элемент панегирика» (на основе анализа поэтико-стилистических особенностей реалионимов), AMEA akad.Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun «Şərq filologiyası məsələləri» (məqalələr məcmuəsi), Bakı, 2007, 2 m.v.

11. «Повтор как главный принцип звуковой экспрессивности газелей Низами Ганджеви» (первая статья) – AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu. «Ədəbiyyat məcmuəsi» (Nizami adı. Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri), XXIII cild, Bakı ; Proqres, 2012.

12. «Nizami qəzəllərində ritm və ahəng yaradan poetik amillər» – Nizami Gəncəvi -870 (məqalələr toplusu), AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu- Bakı; Elm və təhsil, 2012.

13. «Своеобразие отношения Низами Гянджеви к различным религиозным учениям» (иудаизму, зороастризму, манихейству, христианству и исламу (первая статья), AMEA Gəncə regional elmi mərkəzi, Nizamişünaslıq (elmi əsərlər) №2, Nizami Gəncəvi -870 (məqalələr toplusu), Gəncə; Elm, 2012.

14. «Bir daha Nizaminin utopik cəmiyyət haqqında poetik-fəlsəfi baxışlarına dair», AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu. «Ədəbiyyat məcmuəsi» (Nizami adı. Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri), XVIII, Bakı, 2004.

15. Гаджиева В. Место аллюзии в поэтической структуре текста (на основе анализа поэтической лексики поэмы "Сокровищница тайн" Низами Гянджеви) // “NİZAMİŞÜNASLIQ” // Низамиведение // elmi jurnal, Научные труды. № 5. Гянджа, 2015, стр.14-19.

16. Гаджиева В. Религиозно-мистический аспект мировоззрения Низами Гянджеви (на основе анализа ономастической лексики поэмы «Сокровищница тайн») // “Nizami Gəncəvi dünyagörüşünün dinimistik aspekti” (“Sirlər xəzinəsi” poemasının onomastik leksikasının təhlili əsasında) - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Institutu, Elmi əsərlər ¹1, Bakı, 2016, s.34-39.

17. Гаджиева В. Повтор как один из главных принципов лексико-семан - тической организации поэтического текста (на основе анализа поэтической лексики поэмы «Хосров и Ширин» Низами Гянджеви) // “Təkrar poetik mətnin leksik-semantik təşkilinin əsas prinsiplərindən biri kimi” başlıqlı elmi məqalə / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Poetika.izm” başlıqlı elmi əsərlər məcmuəsi / Bakı – “Elm və təhsil”- 2016, s.162-178.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Beynəlxalq konfrans, 18-25 dekabr 2004-cü il – İran İslam Respublikası – Tehran, (İranşünaslıq)– «The classification of the poetical – style (on the onomastical linquistic analisis of the poem «Искендернаме» by Nizami Ganjevi), məruzə, 7 s.

2. «Структурно-семантический анализ поэтической лексики газелей Низами Гянджеви», AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu, Humanitar Elmlərin müasir durumu ədəbiyyatşünaslığın nəzəri-metodoloji məsələri (beynəlxalq elmi konfransın materialları), (Bakı,dekabr 2010-cu il),Bakı; Elm, 2010.

3. “Сопоставление как один из фундаментальных принципов семантической организации газелей Низами Гянджеви” – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu – “Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”- Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları – 27-28 iyun 2013-cü il –Bakı – 2013, s.449-451.

4. “Система взглядов Низами Гянджеви на мироздание” (“Nizami Gəncəvinin yaradılışa dair fəlsəfi görüşləri”) – AMEA-nın Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu “Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı”- AMEA-nın müxbir üzvü , əməkdar Elm xadimi professor R. Azadəyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı; Elm, 2013, s. 279-29.

5. «О прочтении текста» (на основе ономастической лексики поэмы «Искендернаме» Низами Гянджеви), «Ədəbi-nəzəri fikir iki əsrin qovşağında», AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu, Respublika konfransının materialları, 20-21 iyun, 2001, Elm, Bakı, 2001.

6. Гаджиева В. О тюркских топонимах в «Искандар-наме» Низами Гянджеви - Bakı Slavyan Universiteti «Müqayisəli ədəbiyyat və mədəniyyət: Ədəbiyyatın və mədəniyyətin başlanğıc meyarları» başlıqlı beynəlxalq konfransın materialları,(tezislər), Bakı, 27-28 noyabr 2015, s.108.

7. Гаджиева В. Монотеистические воззрения Низами Гянджеви (на основе анализа ономастической лексики поэмы «Сокровищница тайн») - Дагестанский Государственный Университет, Филологи - ческий Факультет, Научно-исследова - тельский институт Фольклора, Литера туры и Журналистики, кафедра русской литературы, Материалы X Всероссийской научной конференции, выпуск XI, Махачкала, 2015, с.61-68.

8. Гаджиева В. О тюркских топонимах в поэмах Низами Гянджеви / Международ ная научно-практическая конференция «Современные проблемы тюркологии: язык-литература-культура» /17-18 ноября 2016/ РУДН, Москва. Конференция пройдет в Российском университете дружбы народов Адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6.

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospektı 117
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5384457 
Ev tel. (+994 12) 5384837
Faks  
Elektron poçtu haciyeva_vafa@mail.ru