Məmmədov Faiq Məmmədağa oğlu

 

Anadan olduğu yer Lerik rayonu, Sors kəndi   
Təvəllüdü 16.08.1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Pedaqoji Universiteti kimya –biologiya  fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Tərkibində  Fe,Co,Ni  selenidləri saxlayan germanium tellurid ərintilərinin alınması və fiziki-kimyəvi xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

76

 

25

 

10

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq GeTe-FeSe(CoSe,NiSe) sistemlərində kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri öyrənilmiş, sistemlərin hal diaqramı qurulmuş və müəyyən edilmişdir ki, hər üç sistem bərk halda stabildir.

Hər üç sistemdə komponentlərin 1:1 nisbətində konqru-yent əriyən GeFeSeTe(Tər=1123K) və GeNiSeTe(Tər=1113K) dördlü birləşmələrinin əmələ gəldiyi müəyyən edilmişdir.

GeFeSeTe və GeNiSeTe birləşmələri kubik quruluşa ma-lik olub, qəfəs sabitləri uyğun olaraq a=10,73 Å, a=12,92 Å; GeCoSeTe birləşməsi isə heksoqanal malik olub, qəfəs parametrləri a=4,25Å, s=19,08 Å -dır. Hər üç birləşmənin elektrofiziki xassələri öyrənilmişdir. GeFeSeTe n-tip, GeCoSeTe və GeNiSeTe birləşmələrinin isə p-tip keçiriciliyə malik yarımkeçirici olduğu müəyyən edilmişdir.

Sistemlərdə ilkin komponentlər əsasında bərk məhlul sahələrinin olduğu müəyyən edilmişdir. GeTe və PbTe əsasında bərk məhlul sahəsindəki ərintilərin termoelektrik parametrləri 300-900K tempertur intervalında tədqiq edilərək bu ərintilərin yüksək termoelektrik effektivliyə malik olduğu müəyyən edilmişdir.Tədqiq olunan bərk məhlul nümunələrindən termoelektrik effektivliyi GeTe nisbətən yüksək olan optimal tərkiblər müəyyən edilmişdir. Bu materiallar termoelementlərin hazırlanmasında istifadə edilə bilər.Alınan nəticələr patentləşdirilmişdir.

Praktiki tətbiq imkanları nəzərə alaraq FeGa2S4 , Feİn2S4, FeGa2İnS4, MnGa2S4 , Feİn2Se4, Mnİn2Se4 birləşmələri sintez edilərək, elektrofiziki və optiki xassələri öyrənilmişdir.

İlk dəfə olaraq La2S3–Bi2S3–La2O3 üçlü sistemi geniş temperatur və qatılıq intervalında öyrənilmiş,likvidus səthinin proeksiysyı qurulmuş, ilkin kristallaşma sahələrinin, monovariant və nonvariant tarazlıqların koordinantları müəyyən edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. И.Б.Бахтиярлы ,Ф,М,Мамедов ,А.В.Нейматова, Фазовые равновесия в тройной системе La2S3–Bi2S3–La2O3, Журнал неорганический химии, 2010, т.55, №4, с. 671–676

2.Н.Н.Нифтиев, О.Б.Тагиев, Ф.М.Мамедов, М.Б.Мурадов. Электрические свойства слоистых монокристаллов FeGaInS4 на переменном токе. РАН. Физика и техника полупроводников.г.С.-Петербург.2009, т.43, вып.11, с. 1447–1449.

3.Н.Н.Нифтиев, О.Б.Тагиев, Ф.М.Мамедов, М.Б.Мурадов. Электрические свойства FeIn2S4 на переменном токе Журнал технической физики. РАН, С.Петербург. 2012, Т.82, Вып.4, стр.153-155

4. Н.Н.Нифтиев О.Б.Тагиев Ф,М,Мамедов М.Б.Мурадов. Диэлектрические свойства моно-кристаллов MnGa2S4 в переменном электри-ческом поле, РАН, Физика и техника полупроводников. г.С-Петербург, 2014, т.48, вып.2, с.217-219

5. N.N.Niftiyev O.B.Tagiyev F.M.Məmmədov. A.Ə,Nəbiyev FeGa2S4-ün dielektrik itkisinin tezlik və temperaturdan asılılığı AMEA Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Fizika və astronomiya. 2011, №2, cild. XXXI, s. 78-81

6.АсадовМ.М., Демиденко О.Ф., ГалясА.И., МамедовФ.М., Янушкевич К.И., Федотова Ж.А. Кристаллическая структура и магнитные свойства кристаллов (FeSe)0.96(GeTe)0.04 // Сборник докла¬дов VI Международной научной конференции «Актуальные Проблемы Физики Твердого Тела». ФТТ-2013. Минск. Беларусь. 15-18 октября 2013. T. 1. C. 274-276.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.Kimya Problemləri İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü

2.AMEA-nın   “ Qeyri-üzvi ,fiziki və analitik“ kimya ixtisasları üzrə Problem şurasının elmi katibi
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Pedaqoji Universiteti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

2008-ci ildə 2 fevral Gənclər günü ilə əlaqədar AR Gənclər və İdman nazirliyi tərəfindən “Gənclər mükafatı” ilə təltif edilmişdir.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399353  (209) 
Mobil tel. (+994 50) 5035736 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

faikmamadov@mail.ru