Şamxalova Sədaqət Əhməd qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəh. 
Təvəllüdü 22.12.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2314.01, 2306.01

Neft kimyası, Üzvi kimya

Bəzi metilentioəvəzli sulfidlərin sintezi və xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 

2


1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Metilentioəvəzli (CH S) birləşmələrin məqsədyönlü sintezi həyata keçirilmiş və onların quruluşu ilə antioksidləşdirici xassəsi arasında əlaqə müəyyənləşdirilmişdir.

Oktilmerkaptanın nukleofil reagentlərlə qarşılıqlı təsirindən oktiləvəzli sulfidlər sintez edilmişdir.

1,4-Dihiдroksi-2-merkaptobenzolun sintez üsulu işlənib hazırlanmış və onun əsasında 1,4-dihidroksi-2-merkaptobenzolun S-əvəzli sulfidlərin sintezi həyata keçirilmişdir.

Alkilmerkaptanların metilenyodid ilə natrium hidroksid və fazalararası katalizator olan benziltrietilammoniumxloridin iştirakı ilə reaksiyasından bis(alkiltio)metanlar və onların bəzi disulfonları sintez və xarakterizə edilmişdir.

Metilentio fraqmentli üçüzvlü-tiiranlar, dördüzvlü-tietanlar və bəzi kükürdüzvi birləşmələr sintez edilmiş və onların antioksidləşdirici xassələri araşdırılmışdır.

Sintez edilmiş birləşmələrin kumilperoksid radikalları və kumilhidroperoksid ilə qarşılıqlı reyaksiyası model reaksiyalarda tədqiq edilmişdir. Tədqiq olunan birləşmələrin quruluşu ilə antioksidləşdirici xassələri arasında əlaqə müəyyənləşdirilmişdir. Araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, sulfid molekulunda elektronodonor qrupları antioksidləşdirici xassəni gücləndirir, əksinə elektronoakseptor qrupları isə onu zəiflədir.

Tərkibində metilentioəvəzli fraqment olan müxtəlif sinif kükürdüzvi birləşmələrin antioksidləşdirici xassələrilə onların quruluşu arasında olan əlaqəni araşdırdıqda görürük ki, tiosianatlar ən yüksək antioksidləşdirici xassə göstərir. Onların arasında isə benziltiosianat oksidləşməni ən yüksək yavaşıtma xassəsi daşıyır.

Elmi əsərlərinin adları 1. V.M.Fərzəliyev, İ.Ə.Rzayeva, A.Z.Xəlilova, E.N.Qəribov, M.Ə.Allahverdiyev, K.A.Yuüiyeva, S.Ə.Şamxalova, 2-amino-6-hidroksibenztiazolların antioksidləşdiriçi xassələrinin tədqiqi, Respublikada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin elmin sahələri üzrə inkişaf tendensiyası (elmi-praktiki seminarın materilları) Bakı, 2006

2. A.M.Məhərrəmova, İ.A.Rzayeva, İzotiosianitlərin sintezi və antiaksidlərin xassələri, Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası,2006

3. Э.К.Аллахяров, Магеррамов А.М, Аллахвердиев М.А.,Бабаи Р.М., Шамхалова С.А. Взаимодействие 2-замещенных имидазолинов с фенилизотиоцианатом, Естественные и технические науки № 2 стр.115-118,12010

4. A.R.Məmmədbəyli, A.İ.İsmiyev., S.Ə.Şamxalova., M.Ə.Allahverdiyev, 1-N- Benzalamino-3-metoksi-2 propanolun aldehidlerlə kondensləşməsi, Azərbaycan Kimya jurnalı N3,2010 səh.48-50

5.А.А.Ниязова, А.Б.Аскеров, Ф.М.Мурадова, С.А.Шамхалова, М.А.Аллахвердийев, 2-(а-тиоцианатобензил) индолин-3-он в синтезе 1-имино-3-фенил-4,5 - дигидротиазоло[1,2-а] индолин – 3 –она, Azərbaycan Kimya jurnalı N4,2011 səh.127-131

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 15 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şosesi, 2062-ci məhəllə 
Vəzifəsi Metodis  
Xidməti tel. (+994 12) 5149651 
Mobil tel. (+994 50) 2627711 
Ev tel. (+994 18) 6559768 
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu sedaqet.shamxalova@mail.ru