Əhmədov Rəsul Məhəmməd oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağsu r-nu 
Təvəllüdü 10.04.1949
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası                      
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad2314.01

neft kimyası

Ammonyak və aminlərin metakril və kroton turşularının nitrilləri ilə sianalkilləşməsi reaksiyalarının tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

106

 

17


7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 8
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri amonyak və aminlərin metakrilonitril və krotononitril ilə sianalkilləşməsi nəticəsində amino(izo)butironitrillərin sintezi üsulu işlənib hazırlanmış, yeni aminonitrillər sintez edilmişdir;

aminonitrillərin və doymamış alifatik nitrillərin asetilenlə heterotsiklləşməsi ilə bir mərhələdə aminopiridinlər və alkenilpiridinlər sintez edilmişdir; aminonitrillərin amin qrupu ilə reaksiyaları nəticəsində törəmələri alınmışdır;

ilk dəfə olaraq sianoaminometilləşmə reaksiyası aparılmışdır. Alınmış maddələrin əksəriyyətinin funksional xassələri müəyyənləşdirilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1.Мехтиев С.И., Ахмедов Р.М., Сафаров Ю.Дж. Способ получения β-бензилами-нобутиронитрила и  β-бензиламиноизо-бутиронитрила. Автор. свид. СССР №681053. Бюлл. изобр. № 31,1979, с. 94.

2.Kондратов О.Н., Абилова Т.С., Мехтиев С.И., Ахмедов Р.М. ИК-спектры и нормальные колебания некоторых аминонитрилов.Доклады АН АзССР. Т. XXXIII, №12,1977, с.29-33.

3.Мехтиев С.И., Ахмедов Р.М., Гюльахмедов А.Н., Сафаров Ю.Дж. и др.β-Аллиламинобутиронитрил или β-аллиламиноизобутиронитрил в качестве регулятора роста сельскохозяйственных культур. Автор. свид. СССР №707172.

4.Садыхов И.А., Ханбекова Е.М., Ахмедов Р.М.  β-Изопропиламиноизобутиронит-рил в качестве фиксатора или просветителя нематод. Автор.с. СССР №1088293. 18.02.1982.

5.Абдинова А.Н., Мамедярова И.Ф., Саламова Р.А., Ахмедов Р.М. Димер 2-гидрокси-5-трет- октилбензил-N-изопропиламинонитрилметолола в качестве ингибитора коррозии стали в растворах минеральных кислот. Автор. свид. СССР № 1616080.  22.08.1990.

6.Садыхов И.А., Ханбекова Е.М., Ахмедов Р.М. Применение β-бензиламиноизобу-тиронитрила для профилактики нематодозов животных.Материалы совещания “Паразитологические проблемы больших городов”. Санкт-Петербург, 3-5 апреля 1996, с.64.

7.Фарзалиев В.М., Исаев О.И., Ахмедов Р.М. Синтез  циклических  ненасыщенных  нитрилов.«Химические  реактивы, реагенты  и  процессы  малотоннажной  химии», Тезисы  докладов  ХХIII  Международной  научно-технической  конференции  «Реактив-2010», Минск, 27-29 октября 2010 г., с.74.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Elm tarixinin tədqiqi: 10 kitab nəşr  və  KİV-də  40-dan artıq çıxış olmuşdur.

1.Elmin populyarlaşması: KİV-də160-dan artıq çıxış edilmişdir.

2.Universal terminoloji lüğətlərin tərtibi.4 lüğət tərtib edilmiş və nəşr olunmuşdur:

3.Rusca-ingiliscə-azərbaycanca maliyyə-iqtisadiyyat terminləri lüğəti (1997);

Maliyyəçi, iqtisadçı və iş adamı üçün rusca-ingiliscə-azərbaycanca lüğət (2001);

Azərbaycanca-ingiliscə-rusca kimya, kimya texnologiyası, neft və qazın emalına dair lüğət” (2004);

Rusca-ingiliscə-azərbaycanca iqtisadiyyat universal terminoloji lüğəti (2008).

4.Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyası Rəyasət heyyətinin üzvü: Masaüstü intellectual oyunların və oyun dəstləri ixtira edilərək 4 patent alınmışdır
Təltif və mükafatları 1.D. İ.Mendeleyev adına Ümumittifaq Kimyaçılar Cəmiyyətinin mükafatı (1977)

2.“Elm” nominasiyası üzrə “Humay” Milli Mükafatı (2005, 2009).

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası Institutu,AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Tarixi-kimyəvi tədqiqatlar laboratoriyasının müdir əvəzi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 70) 6588875
Ev tel. (+994 12) 4774692
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru