Ağayev Xanlar Böyükağa oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Bakı ş., Xəzər rayonu, Şağan kəndi 
Təvəllüdü 11.09.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


25.00.10

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

 Şaquli seysmik profilləmə materiallarının emalı və interpretasiyası metodlarının çoxdalğalı modifikasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

63

 

17

 

46

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Çox dalğalı seysmik kəşfiyyat və quyu geofiziki məlumatlarının təkmilləşdirilmiş emal və interpretasiya metodları. Geofiziki məlumatların süni neyron şəbəkələrindən istifadə etməklə klaster analizinin aparılması, interpretasiyası və proqozlaşdırılması metodları. Kompüter geofiziki proqramlar kompleksi.
Elmi əsərlərinin adları
  1. Агаев Х.Б., Гальперин Е.И. Алгоритм поляризационного анализа трехкомпонент­ных записей в сейсморазведке // Регион., развед. И промыс. Геофизика. ЭИ. ВИЭМС; Регион., развед. и промысл. Геофизика., М., 1982, вып. 18, с.24-28.
  2. Галперин Е.И., Фролова А.В., Aгаев Х.Б.,  и др. Методические рекомендации по применению поляризационного метода сейсмической разведки. Алма-Ата, 1984, 184с.
  3. Агаев Х.Б. Опыт выделения продольных и поперечных волн и определения физи­чес­ких свойств среды по данным вертикаль­ного сейсмического профили­ро­ва­ния // Геофизические новости в Азербайджане, №1, 2004, с.19-26.
  4. Агаев Х.Б. Опыт определения сейсмичес­кой анизотропии во внутренней точке сре­ды // Геофизические новости в Азербайджане, 2005, №1, с.14-18.
  5. Агаев Х.Б. Прогнозирование модели скоростей  распространения поперечных волн по данным геофизических исследова­ний скважин  и сейсморазведки с примене­нием нейронных сетей. Украина ГЕ0IНФОРМАТИКА, 2012, № 4 (44), стр. 46-52.
  6. Агаев Х.Б. Пример изучения петрофизи­чес­­ких свойств среды по данным ГИС с применением кластерного анализа. 2013,  Твер, Каротажник,   №5 с. 3-11.
  7. Кулиев Г.Г., Агаев Х.Б., Гасанова Г.Г. Определение модулей упругости третьего порядка для осадочных пород на основе скважинных геофизических данных. Физика Земли, 2016, № 6, с. 54-60. DOI: 10.7868/S0002333716050069
  8. Guliyev H.H., Aghayev Kh.B., Hasanova G.H. Determining the Elastic Moduli of the Third Order for Sedimentary Rocks Based on Well-Logging Data. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2016, Vol. 52, No. 6, pp. 836–843. DOI: 10.1134/S1069351316050062,
 http://link.springer.com/ article/10.1134/ S1069351316050062
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycan Geofiziklərinin Milli Komitəsi (NCGA)

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA, Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ3701143. Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospekti, 119 
Vəzifəsi “Tektonofizika və geomexanika” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel. (+994 12) 5105617
Mobil tel. (+994 50) 3213864 
Ev tel. (+994 12) 4656951 
Faks (+994 12) 4975852 
Elektron poçtu khagayev@yahoo.com