Zöhrabova Vəcihə Ramazan qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı 
Təvəllüdü 20.05.1938  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Nefrt və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Geologiya – minerologiya elmləri namizədi  
Elmi rütbəsi Dosent  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


04.00.14

 Filiz və qeyri-filiz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

 Qobustan –Şamaxı vilayətinin  eosen bentonit təzahürlərinin əmələgəlmə  şəraiti və maddi tərkibi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55

 

14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qobustan sahəsindəki  eosen çöküntülərində  ilk dəfə Şixandaq yatağı və  bir sıra bentonit tə zahürü aşkar edilib və tədqiq olunub.

Şamaxı-Qobustanın  sənye əhəmiyyətli bentonit yataqları, Azəbaycanın seolitləri  və onlardan  içməli və texniki  suların təmizlənməsində  istiafdəyə yararlığı    öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları 1.Литолого-геохимическая характеристика палеоцен-эоценовых отложений Шамахы-Гобустанской области Азербайджана.  ДАН Азерб. ССР, т. ХХIV №10,  22-27

 2.Минералогия глин эоценовых отложений Шамахы-Гобустанской области и приуроченных к ним промышленных месторождений бентонитов. Изв.АН Азерб. №4, 1985,114-121.

3.  Палеогеновая система-эоцен  «Геология Азербайджана, том II. Литология» Изд. «Nafta-Press». 2005, 104-131

 4. Бентонитовые глины третичного возраста (эоцен) «Геология Азербайджана, том VI.Полезные ископаемые» Изд. «Nafta-Press». 2003, 432-436

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları ”Əmək veteranı” medalı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, AZ1143, H.Cavid prosp. 119 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 доп. 110 
Mobil tel. (+994 50)  6733307 
Ev tel. (+994 12) 3766835 
Faks  
Elektron poçtu