Əhmədova Turqay Hümbət qızı

 

Anadan olduğu yer Goranboy rayonunun Dəlməmmədli qəs.
Təvəllüdü 01.06.1948
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına  Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Geologiya- mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı04.00.08

"Petroqrafiya,vulkanologiya"

"Kiçik Qafqazın Şahdağ çökəkliyinin eosen vulkanik komplekslərinin petrologiyası"

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31


21

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Eosen vulkaniitlərinin  maddi tərkibinin analizinə  əsaslanaraq   Şahdağ çökəkliyini indiyə kimi  məlum olan fikirlərdən  fərqli olaraq  özündə başlıca olaraq adalar qövsünün, qismən isə qit'ə riftlərinin oxşar xüsusiyyətlərini birləşdirən və bu iki tip strukturların birləşmə zonasında təşəkkül tapan irsi inkişaflı sərbəst genetik tipə aid edirik. Süxurların krstallaşma temperaturu, ilkin qələvi olivin-bazalt maqmasının dərinliyi hesablanmış. Həmçinin traxibazalt-traxiandezit-traxidasit-traxiriolit formasiyasının və ayrı-ayrı tip süxurların paleoseysmofokal ocağının  dərinliyi də hesablanmışdır

Elmi əsərlərinin adları

1.Литогенез эоценовых вулканогенно-осадочных отложений Шахдагского прогиба Малого Кавказа», Материалы Российского совещания с международным участием, Сыктывкар, Республика Коми, 20-22 марта 2012 г. Стр.37-38

2.В соавторстве «.К вопросам применения экологически безвредных технологий выщелачивания золота из рудоносных зон черносланцевых комплексов южного склона Большого Кавказа». Материалы третьей международной научно-практической конференции, Воронеж, 20-22 ноября 2013, стр.288-291

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Ekspert komissiyasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları "Əmək veteranı" medalı

"Tərəqqi" medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Az1143, Bakı şəh., Hüseyn Cavid pr.,119
Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (220)
Mobil tel. (+994 55) 5313077
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5372285
Elektron poçtu

axmadova1950@mail.ru