Qarayeva Təhminə Cəfərağa qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Salyan şəhəri 
Təvəllüdü 14.12.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmlər namizədi 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad04.00.12

Faydalı qazıntı yataqları axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları

Qərbi Azərbaycanın üst pliosen-pleystosen çöküntülərinin paleomaqnetizmi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

 

13
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycanın üstpliosen-pleystosen şöküntülərinin maqnitostratiqrafik şkalası qurulmuşdur. Qərbi Azərbaycanın öyrənilən ərazisinin üstpliosen-pleystosen şöküntülərinin əsaslandırılmış regional maqnitostratiqrafik reperləri qurulmuş: məhsuldar qat və ağcagil; ağçagil və abşeron; abşeron və bakı, öyrənilən ərazinin yaş bölgüsü və regionlararası korrelyasiyası aparılmış və  paleomaqnit məlumatlarına əsasən ayrılan geoloji hadisənin tarixi müəyənləşdirilmişdir. Üstpliosen-pleystosen şöküntülərinin paleomaqnit stratiqrafiyası çöküntütoplanma sürətininin miqdarinın hesablanmasına və paleomaqnit zonasında çöküntütoplanma sürətininin xəritəsinin qurulmasına kömək etmişdir. Süxur yaranma zamanının qiymətləndirilməsi aparılmıb və mütləq yaşda çöküntütoplama fasilələrinin müddəti öyrənilmişdir.

İlk dəfə olaraq Azərbaycan ərazisi üçün qurulmuş  “Anomal maqnit sahəsi”  adlı  xəritənin müəlliflərdən biridir, masştab 1:750 000

Naxçıvan Muxtar Respublikasının paleozoy, yura  və paleogen yaşlı çöküntülərində paleomaqnit tədqiqatı aparılmışdır. Devon, yura, paleosen və eosen dövrləri üçün ümumi paleomaqnit şkalası qurulmuş və kinematik parametrləri dəqiqləşdirilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1.М.И.Исаева, Т.Д.Гараева, Карта аномального магнитного поля Азербайджана. м.1:1000 000, ГИС Атлас карт геологического содержания  Кавказа. 2007

2.М.И.Исаева, Т.Д.Гараева, Kорреляция отложений продуктивной толщи Нижнекуринской впадины и западного Абшерона по палеомагнитным данным Каталог сеймопрогностических наблюдений на территории Азербайджана,   2007, с.129-137

М.И.Исаева, Т.Д.Гараева,  Магнитостратиграфические исследования плиоцен-плейстоценовых отложений разрезов Аджинаур. Каталог сеймопрогностических наблюдений на территории Азербайджана,     2008, с.114-119

4.Т.Д.Гараева. Oценка времени формирования свит  и скоростей темпов прогибания дна бассейна продуктивной толщи разрезов Bосточного Aбшерона по палеомагнитным исследованиям. Каталог сейсмопрогностических наблюдений в Азербайджане.  Баку, 2012, c.124-130

5. Т.Д.Гараева. Магнитостратиграфия плиоцен-плейстоценовых отложений южного склона восточного части Большого Кавказа, Azərbaycanda Geofizikanın Yenilikləri jurnalı, №3-4, 2014, c.35-41

6. Т.Д.Гараева.  Магнитные свойства пород апшеронского яруса разрезов южного склона Большого Кавказа, Изд. НАНА Серия наук о Земле, №1-2. Bakı,2014, с 51-58

7. M.İ.İsayeva, T.C.Qarayeva.  Anomal Maqnir Sahəsi , Milli Atlas, Bakı, 2014, с 94

8. М.И.Исаева, Т.Д.Гараева, А.А.Багирова. Кинематические параметры движения блоков Южного склона Большого Кавказа и Абшеронского  полуострова. Azərbaycanda Geofizikanın Yenilikləri jurnalı, №1-2, 2016, c.17-23

9. М.И.Исаева, Т.Д.Гараева. Геодинамические параметры движения блоков Нахычиванского Автономной Республики , Труды Института Геологии Дагестанского Научного Центра РАН, Сов. «Геология, Гединамика и геоэкология Кавказа», Махачкала, 2016, с. 211-217

10. M.I.Isayeva, A.Q.Rzayev,  T.J.Garayeva.  The geomagnetic field  of Azerbaijan.Seysmoproqnosis jbservations in the territory of Azerbaijan, Volume 12, № 1, 2016, с.42-48

11. Т.Д.Гараева , З.А.Новрузов. Магнитотектонические построение Аразского блока Малого Кавказа  (Нахычиванского АР) юрского периода /Труды Института Геологии Дагестанского Научного Центра РАН, Сов. «Геология, Гединамика и геоэкология Кавказа», Махачкала, 2016,c. 167-174

12. М.И.Исаева, Т.Д.Гараева, З.А.Новрузов. Глубинное строение и сдвиговые деформации блоков Южного склона Большого Кавказа по палеомагнитным данным.  Материалы ХХ Всероссийской конф. с межд. Участием, с. 186-191

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan seysmoloqlar cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  TQDK-da - imtahan rəhbəri  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Yasamal r-nu, H.Cavid pr. 119
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5101165 
Mobil tel. (+994 55) 6823378 
Ev tel. (+994 12) 4345539 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu sadiqovataxmina@mail.ru