Zeynalova Svetlana Əliheybət qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Maqadan ş. 
Təvəllüdü 23.12.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan neft və kimya institutu  
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


02.00.02

Analitik kimya

Manqanın heterosiklik diaminlər və nitrobenzolazopirokatehinlərlə müxtəlif liqandlı kompleksləri və onların analizə tətbiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

13

 

7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  5
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfə doktorlarının sayı

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Metanın daha yüksək molekullu homoloqların radikal – zəncirvari mexabizm üzrə endogen metanın transformasiyası yolu ilə neft sırası karbohidrogenlərin əmələgəlməsinin sxemi təqdim olunub hansı ki alkan, naften, aromatik v.s. karbohidrogenlərə çevrilirlər.

Böyük Qafqazın Cənubi yamacında Duruca zonasının (Azərbaycan) qara şistlərində mis, sink, kobalt və gümüşün sorbsiyası öyrənilib. 
Elmi əsərlərinin adları

1.Manqanın (II) 2,2 – dipiridil və nitrobenzolazopirokatexinlərlə qarşılıqlı əlaqəsinin spektrofotometrik öyrənilməsi.

2. Manqanın (II) heterosiklik diaminlər və 2,4 – dinitrobenzol azopirokatexinlə müxtəlif liqandlı komplekslərin EPR və İQ spektroskopik üsullarla öyrənilməsi.

3. Cənub Xəzər çökəkliyin timsalında dərin karbohidrogenlərin formalaşması və onların yuxarı mantiya və yer qabığında təkamül mərhələləri.  

4. Böyük Qafqazın Cənubi yamacında Duruca zonasının (Azərbaycan) qara şistlərində mis, sink, kobalt və gümüşün qatılaşma proseslərinin eksperimental tədqiqatı.

5. Cənubi Xəzər megadepressiion neft və qaz yataqlarının izotop eyniliyi – yeganə endogen karbohidrogen flüidin transformasiyasının göstəricisidir. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  10 namizədlik dissertasiyasının rəsmi opponentliyi  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Geologiya və Geofizika İnstitutu
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5393415 
Mobil tel. (+994 50) 3894406 
Ev tel. (+994 12) 4326514 
Faks (+994 12)  4975285 
Elektron poçtu sveta.zey@gmail.com