Ağayeva Solmaz Tofiq qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı 
Təvəllüdü 3 iyul 1956 il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Geologiya- mineralogiya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi “ Geofizika, faydalı  qazıntıların  geofiziki  axtarış üsulları” üzrə  Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

04.00.12

Faydalı qazıntı yataqları axtarışı  və kəşfiyyatının geofiziki metodları

Böyük Qafqazın cənub yamacının seysmogen strukturlarının elastiki gərginlik sahələri (Azərbaycan  ərazisi) 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

10

 

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

-Azərbaycan ərazisində  baş vermiş güclü və zəif zəlzələlərinin ocağ   mexanizminin tətqiqi nəticəsində  əsas  gərginlikoxlarının regional xüsusiyyətləri təyin olunub;

 - Yer qabığının  müasir gərginlik şəraitinin qiyməti verilib.

1. Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış üçun  regional geoloji strukturların yatım istiqamətlərinə çəpinə təsir edən   subhorizontal  sıxılma  gərginliyinin   xarakteri təyin olunub .

Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış   regionlarının yer qabığının gərginlik  vəziyyəti Aralıq dənizi qurşağına xas olan ümumi qanunauyğunluqa tabedir. Zəlzələ oçaqlarında qırılma müstəvisi üzrə müşahidə edilən yerdəyişmə tipləri –üstəgəlmə və  əksfay.

2. Kür depressiyası horizontal gərilmə ilə xarakterizə olunur və buranın  yer qabığının   gərginlik vəziyyəti Aralıq-dəniz qurşağının şərq hissəsi ilə uyğundur. Zəlzələ oçaqlarında qırılma müstəvisi üzrə müşahidə edilən yerdəyişmə tip- ləri- horizontal yerdəyişmə və fay.            

3. Xəzər dənizi regionu horizontal gərilmə gərginlik vəziyyəti ilə xarakterizə olunur.

Zəlzələ oçaqlarında qırılma müstəvisi üzrə müşahidə edilən yerdəyişmə tipləri:

  Abşeron yarımadasından şimala-   horizontal yerdəyişmə; Abşeron yarımadasından cənuba- fay və  fay- horizontal yerdəyişmə.
Elmi əsərlərinin adları 1. 1.Каспийское землетрясение 25.11.2000. (совм. А.Г.Гасанов, Б.М.Панахи, Г.Д.Етирмишли, Р.Р.Абдуллаева), Баку// НАНА, Известия «Науки о Земле», 2005, № 1, сс.43-51.

2.Stress state of the Earth’s crust in Azerbaijan. Proceeding of the International Workshop on recent geodynamics, georisk and sustainable development in the Black Sea to Caspian Sea region. Melville, New York, 2006, AIP Conference Proceeding, Volume 825, pp.97-102.

3. Характер проявления сейсмичности на территории Азербайджана за период 1992-2001 гг. (совместно с Гасановым А.Г., Етирмишли Г.Д., Абдуллаевой Р.Н.). Международная конференция  «Сейсмичность Северной Евразии», посвященная 10-летию выпуска сборника научных трудов «Землетрясения Северной Евразии», Обнинск: ГС РАН, 2008.

4.  S.T.Agayeva, G.R.Babayev «Analysis of earhquake focal mechanisms for Greater and Lesser Caucasus applying the method of World Stress Map», Известия НАН Азербайджана, науки о Земле, Баку, 2009, №2, сс.40-44.

5. ( совм. с А.Г.Кадыров,  Г. Р. Бабаев, Ф.А. Кадиров и др.)    « GPS Мониторинг и сейсмичность коллизионной зоны Азербайджанской части Большого Кавказа», Известия  НАНА, серия  “Науки о Земли”, 2009, №3. с. 12-18.

6. (совм. с Ф.А. Кадиров, А.Г. Кадыров, Г.Р. Бабаев, «Сейсмическое районирование южного склона Большого Кавказа по фрактальным особенностям землетрясений, напряженному состоянию и по данным  GPS скоростей». Физика Земли,  РАН, 2013, № 4, с. 111–119.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.  Seysmologiya üzrə xüsusi şurasının üzvü (AMEA Rəyasət heyətinin sərəncamı, 25 fevral 2009 il)

2. Elmlər Akademiyalarının  Beynəlxalq Assosiasiyasının  (MAAH)  Geodeziya və Geofizika üzrə  Elmi Şurasının   elmi katibi 

Pedaqoji fəaliyyəti

1. Magistratura, II kurs, “Azərbaycanın seysmik rayonlaşdırılması” fənni (əvəz edici),  BDU-nun “Geologiya” fakultəsinin  AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunda  “Seysmologiya və Yer təkinin fizikası” kafedrası.

2. Magistratura, 1 kurs, “Dəniz geofiziki tədqiqat üsulları” fənni ((əvəz edici),  AMEA  Geologiya və Geofizika İnstitutu,  “Dünya okean dibinin geologiyası”  ixtisası üzrə. 

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu; Bakı şəh., AZ1143, H.Cavid pr.,119. 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi, “Geodinamika və seysmologiya şöbəsi” 
Xidməti tel. (+994 12) 5100141 (256) 
Mobil tel. (+994 50) 3492568 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu dr.solmaz.agayeva@gmail.com